Press "Enter" to skip to content

Husleieloven parkering

Er leieavtalen inngått på grunnlag av eller med henvisning til standardvilkår som er utarbeidet etter forhandlinger mellom organisasjoner for leierne og utleierne, skal det senest ved inngåelsen av avtalen opplyses skriftlig om eventuelle avvik fra standardvilkårene. Er dette ikke gjort, gjelder standardvilkårene.

Hva er et leieforhold?

Depositumet skal settes på en depositumskonto i leietakers navn. Verken leietaker eller utleier skal kunne ta ut penger fra kontoen på egenhånd. Gebyr til banken for opprettelse av depositumskonto skal betales av utleier. Renter av depositumet tilfaller leietakeren. 

Alt du trenger å vite om boligutleie

Du bør ha en formening om hvor lenge du skal leie ut husrommet. Leiers oppsigelsesvern er meget sterkt, men varierer avhengig av om du leier ut rom i egen bolig eller en separat leilighet. En av fordelene med en tidsbegrenset avtale er at du i utgangspunktet vet hvor lenge husrommet vil være utleid til personen du har inngått avtale med. Ved utløpet av avtalen står du dessuten fritt til eventuelt å oppregulere husleien til markedsleie. Velger du en tidsubegrenset avtale risikerer du at leieren blir boende selv om du planlegger å selge.

Dersom du har betalt akonto strøm (forskudd), så skal de foretas en avregning. Etter husleieloven § 3-4 kan du hvert år kreve at utleier legger frem et regnskap som viser hvordan disse kostnadene fordeler seg på eiendommen. Du sier at han har lagt frem noen tall men at du mener de ikke stemmer, da kan du be om et regnskap med faktura han har fått fra strømselskapet for eksempel.

Dine personlige data

Hei, jeg har leid en leilighet i litt mer enn et år under hele leie forholdet har vi vært plaget av blant annet mugg på badet, dårlig lukt fra avløp og ekstremt støyende ventilasjonsanlegg. Dette har ved flere anledninger blitt klaget inn til utleier som ved hver anledning har unngått å svare. Jeg har også blitt oppfordret av utleier til å si opp. Jeg har nå sagt opp leieforholdet (3mnd oppsigelse) kan jeg kreve redusert leie den siste tiden?

Fjellhaug Studentheim ble oppført i 1966 og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband, v/Fjellhaug Eiendom. Den skal nyttes til utleie for ungdom som kommer til Oslo for teoretisk eller praktisk utdannelse. Målsettingen er å skape et godt og trygt sted å bo. Gode arbeidsforhold, trivsel og et utviklende miljø er vektlagt. Studentheimen blir drevet i kristen ånd, i samsvar med de retningslinjer som Fjellhaug Utdanningssenter for øvrig står for. Derfor er også Studentheimens motto: ”Mitt navn skal bo der” (1. Kong 8,29).

Vi bistår svært ofte i leieforhold hvor en av partene, gjerne utleier, har skrevet en leieavtale selv. Vår erfaring er at disse leieavtalene ofte knappe, og som regel får man ikke med seg alle forhold som er eller kan bli relevante for leieforholdet, noe som ofte skyldes at man ikke ser for seg hva som kan gå galt.

Utleierens plikter

Dersom leieobjektet ikke er i kontraktsmessig stand eller det som kreves av Husleieloven kan leietaker kreve at disse manglene blir utbedret av utleieren. Det er viktig at eventuelle feil og mangler reklameres til utleier innen rimelig tid. Rimelig tid angis for å være innen to uker etter at mangelen ble, eller burde vært, oppdaget. Retting av eventuelle mangler skal likeledes foretas av utleier innen rimelig tid etter at leietakeren satte frem kravet om utbedring.

Det følger av eierseksjonsloven at enkelte arealer skal være fellesarealer. I tilfeller hvor parkeringsplasser skal være fellesarealer, er det ikke anledning til at arealet knyttes til en bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 6 annet ledd ”Enerett til bruk av fellesareal kan ikke knyttes til noen sameieandel.”.

For leietaker er det ingen formkrav til en oppsigelse, mens en oppsigelse gitt av utleier må følge husleielovens regler om at en oppsigelse skal være lovlig (saklig begrunnet) og rimelig. Dette innebærer at selve oppsigelsen må oppfylle lovens formkrav om at oppsigelsen skal være skriftlig, begrunnet og inneholde opplysninger om leietakers rett til å protestere. Dersom oppsigelsen ikke oppfyller disse kravene er oppsigelsen ugyldig.

Parkering / Garasje

Boligsonekort for næringsdrivende koster 500,- kroner. Kort nr. 2 koster 1 500,- kroner. Altså 2 000,- kroner til sammen. Boligsonekort til andre; det vil si for eksempel frivillige organisasjoner som holder til i de angitte områdene vil motta første kort gratis. Kort nr. 2 koster 500,- kroner. Her utstedes det maks 2 kort.