Press "Enter" to skip to content

Helsingin rakennusvalvonta ohjeet

Rakennus­valvonnan ohjeet 

Helsingissä rakennusvalvontavirasto on äskettäin antanut ohjeen rakentamisen aikaisesta kosteudenhallinnasta. Tärkeää on etenkin rakentamisen aikainen riittävä kosteussuojaus sekä kosteutta sisältävien rakenteiden riittävä kuivuminen. Ohjeessa painotetaan myös, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehtimisvelvollisuutensa perusteella jatkuvasti valvottava rakennusaikaisen kosteudenhallinnan toteutumista suunnitellulla tavalla ja jos…

Rakennuslupapalvelut

Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja ulkopuolisten turvallisuuteen. Tällöin lupakynnys ylittyy. Rakennuslupa vaaditaan myös saunan tai ajoneuvosuojan rakentamiseen. Kesämökin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan kuten myös rakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutos. Jos toimenpide ei edellytä rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Määrällisesti eniten helsinkiläiset kommentoivat kysymystä taloyhtiön yhteissaunoista ja -pesuloista. Niitä pidettiin erittäin tärkeinä ja useat totesivat niiden olevan osa suomalaista kerrostaloasumisen kulttuuria. Myös polkupyörien säilytystilat saivat vastaajien huomion. Todettiin, että pyöräilyn suosion kasvamisen myötä myös pyörien kunnollisten säilytys- ja huoltotilojen tarve kasvaa.

Karttapalvelut

​Lupapiste-palvelua voi käyttää kaikkiin rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennushankkeen aloittamista. Neuvontapalvelu ohjaa luvantarvitsijaa hakemaan rakennushankkeen sijainnin kartalta ja kuvaamaan lupa-asian yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Laadukkaat ja oikeat tiedot sisältävät pyynnöt helpottavat myös vastaanottavaa viranomaista asian käsittelyssä. Palvelun kautta sähköisesti asioiva luvanhakija saa henkilökohtaista palvelua asiasta vastaavalta viranomaiselta.

Sisältöjulkaisija

Lomakkeen allekirjoituksella kuitataan, että asiakirjojen tarkastelun (suoritustasoilmoituksen) perusteella vastuuhenkilö on todennut rakennuskohteessa tai sen osassa käytetyn kelpoisia rakennustuotteita. Hankkeen aloituskokouksessa voitaisiin sopia, mitkä tuo-teryhmät kuitataan erikseen. Projektin kuluessa tätä voitaisiin tarvittaessa täsmentää. Tarvitaan tuotelomake, joka edesauttaa tekemään hyvää suunnittelua.

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla. Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen, joissa on esitetty kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Näiden kosteusriskien hallinnalla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista.

Rakennus

Ohje julkaistiin avoimeksi jo kehitysvaiheen lopulla ennen kuin ohje oli täydennetty valmiiksi. Kokosimme käyttäjäkokemusta ja ensivaikutelmia siitä, miten ohje ja sen rakenne palvelevat käyttäjiään. Palautteen pohjalta on tehty jatkuvaa kehitystä ja päivitystä samalla kun on tuotettu täydentävää sisältöä. Tämän toimintatavan ansiosta pystyimme kehittämään ohjeen rakennetta entistä paremmin käyttäjiä palvelevaksi.

Navigaatiovalikko

5 Rakennusvalvonnan rooli kosteusvauriokorjauksissa Luvanvaraisuus rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista mm. rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi Kuntakohtainen linjaus RTY:n ohje pohjalla Neuvonta- ja ohjausvelvoite lakisääteinen Viranomaisyhteistyö – kuntakohtaiset toimintamallit Uusi sääntely toi työvälineet (vaativuusluokat ja kelpoisuudet) Pääpaino rakennusfysiikan ja rakennetekniikan kysymyksissä Arkistointi 5

Rakennuslupa – mitä kaikkea siihen kuuluukaan

Siirtolapuutarhoja ei ole toistaiseksi jätevesiviemäröity siten, että yksittäiset siirtolapuutarhamökit voisivat liittyä viemäriin. Palstojen reunaan on yleensä vedetty kesävesijohto, joka usein on siitä edelleen vedetty sisään mökkiin ja tällöin syntyy jätevesiä. Jätevesien käsittelyn tulee olla valtioneuvoston talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla antaman asetuksen (542/2003) mukaista. Yksityiskohtaisempi erityisesti siirtolapuutarhamökkejä koskeva ohjeistus on kuitenkin katsottu tarpeelliseksi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Lisätietoa muun muassa aiheista: Kun aiot rakentaa omakotitalon, Pääsuunnittelija ja vastaavat työnjohtajat, Koulutusta omakotirakentajille, Rakentamisen edellytykset, Rakentaminen Vanhassa Porvoossa, Rakentamisen luvat, Rakennusvalvontamittaukset, Aloittamisoikeus ja vakuuden maksaminen, Erityissuunnitelmat, Katselmukset ja tarkastukset, Rakennusvalvonnan maksut, Arkisto ja Rakennusvalvonnan yhteystiedot.

Tilaa muuttotarkastus rakennusvalvonnasta

Uuden rakennuksen rakentaminen (tunnus A) tai lisärakentaminen (tunnus B), jota on myös rakennuksen korottaminen taikka ullakon tai kellarin ottaminen rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön, edellyttävät rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän rakennusluvan. Uudisrakentamista koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen.

Luvat tarvitaan

Ennen kuin taloyhtiö ryhtyy suunnitteluttamaan ullakon ottamista asuinkäyttöön, on syytä teettää hankeselvitys. Sen avulla saadaan alustavaa tietoa siitä, onko ullakkorakentaminen kiinteistössä mahdollista ja mitkä ovat sen vaikutukset. Yhtiökokous päättää ullakkotilojen rakentamisesta ja sen edellyttämästä osakepääoman korottamisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Varhaisessa vaiheessa ennen rakentamispäätöstä kannattaa hankkia myös ullakkotilan kunto- ym. selvitykset sekä mittauttaa ullakko paikan päällä. Pelkästään vanhoihin piirustuksiin ei voida luottaa.

Pyöräliikenteen määrät ovat kasvaneet viime vuosina Helsingissä, ja samalla on kasvanut myös tarve järjestää laadukasta pyöräpysäköintiä matkojen lähtö- ja päätepisteissä. Lisää pyörätelineitä tarvitaan etenkin keskusta-alueilla ja joukkoliikenneasemilla. Hyvin järjestetty pyöräpysäköinti nostaa pyöräliikenteen arvostusta, ehkäisee pyörävarkauksia ja mahdollistaa pyöräliikenteen määrien kasvun myös tulevaisuudessa.

Muutokset

Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Sivuja käyttämällä käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä esitettyjä käyttöehtoja. Terveyskylä-palveluiden eri o​sapalvelut/talot voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erit​yisiä ehtoja. Tunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös tunnisteiden käyttöä koskevia sopimusehtoja.

Asioi verkossa

Palokatkosuunnitelma laaditaan noudattamalla rakennuspaikkakunnan rakennusvalvonnan ohjeita. Ensimmäisenä palokatkosuunnitelmaohjeen julkaisi Helsingin Rakennusvalvontavirasto helmikuussa 2013. Sen jälkeen on eri paikkakunnilla otettu käyttöön vastaava palokatkosuunnitelman ohje, joka sisällöltään vastaa Helsingin ohjetta. Noudattaen suunnittelussa Helsingin palokatkosuunnittelun ohjetta voidaan suunnitelma laatia hyväksyttävästi kaikille paikkakunnille.

Olemassa olevaan rakennukseen voi yleensä rakentaa takan, kunhan asia suunnitellaan ja toteutetaan määräyksiä ja ohjeita noudattaen. Tarvittavat rakennustekniset toimenpiteet vaihtelevat huomattavasti tilanteen mukaan. Useisiin viime vuosina rakennettuihin rivi-, pari- tai erillistaloihin on suunnittelu ja rakennusvaiheessa tehty takkavaraus. Se yleensä tarkoittaa, että lattia tai vastaava rakenne on mitoitettu ja rakennettu ottaen huomioon takan ja hormin painot.

 Taide- ja museokeskus Sinkka

Pressmeddelande på svenska här. Vanhaa Tornionjoen kalastuspaikkakarttakirjaa voi nyt selata Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission verkkosivuilla. 1900-luvun alkupuolen karttakirja Torniojoen kalastuspaikoista julkaistiin netissä Tornionlaakson maakuntamuseon ja rajajokikomission yhteistyönä. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ja Tornionlaakson maakuntamuseo …