Press "Enter" to skip to content

Helsingin rakennusvalvonta lupakäsittelijät

Miten rakennustyön aloittamista voi nopeuttaa?

Lämpimästi tervetuloa mukaan Lupapiste-päivään! Tilaisuus pidetään tapahtumaravintola Tivolissa, Helsingissä 13.11. Päivä on jaettu kahteen osaan siten, että klo 11.00 – 14.00 kunnat kokoontuvat Lupapisteen kuntatapaamisen merkeissä ja klo 14.00 eteenpäin tilaisuus on avoin kaikille Lupapisteestä kiinnostuneille tahoille. Iltapäiväkahvien jälkeen inspiroidutaan

Vantaan rakennusvalvonta: Laskutusvirhe liki 30-kertaisti rakennuslupamaksun

Rekosen mukaan asia on lähtenyt väärille urille, kun lupamaksun taksoitusta on syötetty järjestelmään laskutusta varten. Hän viittaa rakennusvalvonnan maksuja koskeviin pykäliin, joissa toimenpidelupamaksuista todetaan, että erityistä toimenpidelupamaksua ei peritä, jos toimenpide sisältyy rakennuslupaan. Toimenpide kyseisessä tapauksessa tarkoittaa pysäköintialuetta, ja se oli sisältynyt pysäköintiyritykselle myönnettyyn rakennuslupaan.

Pääuutiset

Kunnat päättävät rakentamisen lupa-asioista itsenäisesti lain rajoissa. Esimerkiksi pihasauna ja asuinkäyttöön tarkoitettu lisärakennus vaativat aina rakennusluvan, mutta piharakennelmissa luvanvaraisuus on kunnasta kiinni. Tilanteesta riippuen piharakennelma saattaa vaatia rakennusluvan, toimenpideluvan tai ilmoituksen tekemisen rakennusvalvonnalle. Piharakennelman rakennusluvan hinta on esimerkiksi Joensuussa noin 200–300 euroa.

Rekrytoinnit käynnistyvät tammikuussa

Vantaalla asiantuntijoiden palkat ovat toimialueesta riippuen 25-40% pk-seudun muita kaupunkeja alemmat. Ota siinä kolmella tonnilla asiantuntija töihin, kun oikea palkka olisi neljä ja puoli. Vielä ollaan kuitenkin yksityisen puolen pakoista saman verran takana. Kukaan ei välitä vaihtuvuuden kustannuksista, joka on yksityisellä puolella kaikkien tärkein asia.

Yksi toimenpiteistä oli ennakkoneuvonnan lisääminen, mikä onkin tarpeellista. Tämän lisäksi rakennusvalvonnan tulisi tiivistää yhteistyötä pelastuslaitoksen, rakennustarkastajien sekä kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa. Vantaalla esimerkiksi rakennus- ja poikkeamislupakäsittelyt tehdään neuvotellen jokaisen osapuolen kanssa yhtä aikaa ja luvatkin voidaan jättää samanaikaisesti sisään. Se sujuvoittaisi Espoossakin hankkeiden etenemistä.

Kokeilun eteneminen

Hanke toteutettiin kolmen eri kunnan (Vantaa, Järvenpää, Hyvinkää) sekä neljän eri toimittajan (Evolta, Gravicon, Solibri, Sova3D) yhteishankkeena. Hankkeella etsittiin vastausta siihen, kuinka hyvin hankkeen kuvausdokumentissa määritettyihin tavoitteisiin päästään, miten prosessia tulisi muuttaa tai eri ohjelmistoja ja näiden välistä yhteen toimivuutta tulisi jatkossa kehittää. Hankkeessa arvioitiin prosessin toimivuutta viranomaisten, luvanhakijoiden ja suunnittelijoiden näkökulmasta.

Rakennusvalvonnan aluejako

Uuden rakennuksen rakentaminen (tunnus A) tai lisärakentaminen (tunnus B), jota on myös rakennuksen korottaminen taikka ullakon tai kellarin ottaminen rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön, edellyttävät rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän rakennusluvan. Uudisrakentamista koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen.

Miten käytän Lupapistettä?

Kluuvikadun puoleisessa julkisivussa huomio kiinnittyy kahden lasiseinäisen kerroksen päälle asettuviin lisäkerroksiin, joiden julkisivun muodostavat läpikuultavat, verhomaisesti laskostuvat rei’itetyt metallilevyt. Näiden ”esirippujen” taakse jäävät mm. hotellin parvekkeet. Metalliverhottujen kerrosten korkeus vaihtelee vanhalle kivikaupungille tyypillisellä tavalla, kerrosten keskinäistä hierarkiaa korostavasti. Nykyinen lipparakenne säilytetään elokuvateatterin pääsisäänkäynnin yläpuolella.

2 Helsingin rakennusvalvontavirasto edellyttää pihasuunnitelman laatimista pääsääntöisesti kaikissa rakennushankkeissa. Suunnitelma on esitettävä myös kaupunkikuvallista ennakkolausuntoa haettaessa. Poikkeuksena ovat omakotitalot, joiden rakennushankkeissa pihajärjestelyt esitetään asemapiirroksissa. Erillinen pihasuunnitelma vaaditaan vain poikkeustapauksissa, tosin nykyisin yhä useammin.

Navigaatiovalikko

Rakennusvalvonnan toiveena on, että lupahakemukset jätetään henkilökohtaisesti lupakäsittelijälle(rakennustarkastaja tai rakennusvalvontainsinööri) ennakkoon varattuna aikana ja tilaisuudessa tulisi pääsääntöisesti olla läsnä hankkeen pääsuunnittelija. Hakemuksen asiakirjat ja suunnitelmat tarkistetaan alustavasti ja lupakäsittelijä antaa hakijalle arvion lupahakemuksen käsittelyajasta ja päätösajankohdasta. Myös sähköisesti jätettävä lupa-asia on käytävä esittelemässä lupakäsittelijälle ennen luvan jättöä.

Rakennuslupahakemusten käsittelyajat vaihtelevat kunnittain. Tavallisesti käsittelyaika on 4 – 8 viikkoa. Aika riippuu siitä, kuinka paljon rakennusvalvonnassa on käsiteltäviä hakemuksia ja pitääkö lupaa varten hankkia eri viranomaisten lausuntoja. Siksi lupaa kannattaa hakea ajoissa. Lisaksi tulee muistaa, että rakentaminen voidaan aloittaa vasta kun rakennuslupa on lainvoimainen, sillä päätöksestä on kahden viikon valitusaika. Töiden aloittamisesta on aina ilmoitettava rakennusvalvonnalle.

Επικοινωνίαγαλανος νικος ηλικια  

Rakennusluvan käsittelyaika on noin 2 kk. Rakennuslupa-asiakirjojen ja pääpiirustusten täydennyksiin/ korjauksiin ja mahdollisiin uudelleen kuulemisiin käytetty aika ei sisälly arvioituihin käsittelyaikoihin. Asiallisesti koottu ja täytetty lupahakemus nopeuttaa käsittelyä. Puutteelliset hakemukset palautetaan täydennettäviksi, jolloin käsittelyaika pitkittyy.

Salli JavaScriptin käyttö

Ongelmat alkavat, kun rakennusvalvonnan esimies, kaupunkikuva-arkkitehti Vesa Kantokoski huomaa, että talomme on suunnitellut hänelle persona non-grata. Kantokosken mielestä yksityisrakentajaa kannattaa rangaista talosuunnittelijan valinnasta asettamalla yksityisprojektille uusia, ennalta-aavistamattomia vaatimuksia esimerkiksi talon julkisivusta, katoksista ja autokatoksen sijoittelusta.

Kalasataman tornissa julkisivuelementteinä on käytetty lasia, joka on tyypillisin julkisivuelementin materiaali korkeissa rakennuksissa. Näiden julkisivujen lasielementit ovat tuotekehittelyn tulos. Ongelmat, joita on ratkaistu, ovat olleet teknisiä muun muassa, tuulenpaineeseen, jäätymiseen, lämpötilaerojen vaihteluun, saumakitin ja listoituksien säänkestävyyksiin liittyviä. Nämä tekniset haasteet on ilmeisesti saatu ratkaistua.

Jaa työpaikkailmoitus

Rakennusvalvonnan tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön rakentumista. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakentamisen lainmukaisuutta sekä ympäristön kuntoa.  Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Espoossa ohjausvaikutus on joukon omituisin, sillä se ohjaa rakentamaan pieniä asuntoja mahdollisimman kauas joukkoliikenteestä. Ilmiö on lievemmässä muodossa tunnistettavissa myös Vantaalla. Ohjausvaikutus on tuskin toivottu, sillä jos pienten asuntojen suosio jostain syystä hiipuu tulevaisuudessa, näistä asunnoista tulee syrjäisen sijaintinsa vuoksi erityisen vaikeita myydä.