Press "Enter" to skip to content

Hankintameno-olettaman laskeminen esimerkki

Hankintahinta on yleensä osakkeen ostohinta

Tavallisia korjausmenoja, jotka johtuvat omaisuuden kulumisesta verovelvollisen omistusaikana, ei lueta hankintamenoon. Tällaisia korjausmenoja ovat esim. huoneiston maalaamisesta, tapetoinnista tai kuluneen laitteen uusimisesta aiheutuneet kustannukset. Korjaustoimenpiteisiin voi sisältyä myös hyödykkeen parantamista. Jos esimerkiksi kylpyhuoneen korjauksen yhteydessä huoneistoon rakennetaan sauna, kustannukset saunan rakentamisesta katsotaan perusparannusmenoiksi.

Myyntivoiton laskeminen

Hankintameno-olettama voidaan vähentää hankintamenon sijaan, jos se tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta. Olettama on 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä syntyy aina luovutusvoittoa. Olettamaa käytettäessä ei saa vähentää muita kuluja. Jos lahjaksi saatu omaisuus myydään ennen kuin on kulunut vuosi lahjoituksesta, hankintamenona pidetään joko lahjan antajan hankintamenoa tai 20 prosentin hankintameno-olettamaa.

Negatiiviset tulosvaroitukset eivät säikäyttäneet sijoittajakansaa – osakekauppa kesäkuussa

Huomioi, että hankintameno merkitään kauppatavaran nimellisarvon mukaan. Rahan reaaliarvon muuttumista ei huomioida, vaikka omaisuus olisi hankittu kauan aikaa sitten. Jos omaisuus on hankittu markka-aikana, hankintamenot muunnetaan euroiksi virallisella kertoimella 5,94573 = 1 mk. Jos hankinta on tehty vieraalla valuutalla, valuutta muunnetaan hankinta-ajankohdan vaihtokurssin mukaisesti.

Jos Onni myy nyt omistamansa osakkeet, joita hän on omistanut yli kymmenen vuotta, hänen kannattaa käyttää Orionin osakkeissa 40 prosentin hankintameno-olettamaa, sillä Orionin kurssi on yli 27 euroa ja hankintameno-olettamaa käyttäen oletetuksi hankintahinnaksi tulee yli kymmenen euroa, siis enemmän kuin 8,49 euroa. Näin luovutusvoitto jää vähäisemmäksi kuin todellista hankintahintaa käyttäen. (Todellista hankintamenoa käyttäessä pitää kuitenkin muistaa, että verotettavan luovutusvoiton laskennassa saa hankintahinnan lisäksi vähentää osakkeen oston ja myynnin kulut.)

Olet täällä

Myyntivoittoveron kannalta merkittävä kahden vuoden asumisaika alkaa tällöin muuttopäivästä. Tosiasiallinen asumisaika on siis ratkaiseva, ei se milloin muuttoilmoitus on tehty tai mikä muuttopäivä on ilmoitettu väestötietojärjestelmään. Tämän lisäksi kahden vuoden asumisajan täytyy olla yhtäjaksoista. Muista ottaa tämä huomioon, jos asuntosi on ollut osan aikaa vuokralla tai muussa kuin omassa käytössäsi – vain omassa tai perheenjäsenen vakinaisessa käytössä olevan asunnon myyntivoitto voi olla verotonta. Perheenjäseneksi verottaja katsoo puolison ja alaikäiset lapset.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Miten maksan verot myyntivoitosta?

Myyntivoitto on siis veronalaista tuloa, jos olet myymässä alle kaksi vuotta sitten ostettua asuntoa tai sinä tai perheesi ei ole asunut asunnossa vakituisesti kahta vuotta. Jos esimerkiksi olet ostanut asunnon, asunut siinä itse vuoden ajan ja sen jälkeen vuokrannut sen toisen henkilön käyttöön, ei ehdot verovapaalle myyntivoitolle täyty. 

HE 96/2004

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia sekä perintö- ja lahjaverolakia. Tuloverolain muutokset liittyvät luovutusvoittoa ja alijäämähyvitystä koskeviin säännöksiin. Yksityishenkilöiden yli kymmenen vuotta omistaman omaisuuden hankintameno-olettama alennettaisiin 40 prosenttiin. Lisäksi osakeannissa saatujen osakkeiden hankintamenon laskentaa koskevia säännöksiä muutettaisiin. Verovelvollisen aikaisemmin omistamien osakkeiden ja niiden perusteella saamien osakkeiden yhteenlaskettu hankintameno jaettaisiin uusille ja vanhoille osakkeille.

Pörssiyhtiöiden osakkeilla saavutetut myyntivoitot lasketaan yksityishenkilön kohdalla yleensä pääomatuloihin. Käsittelen tässä merkinnässä Suomessa verovelvollisen yksityishenkilön verokohtelua pörssiyhtiön osakkeilla tehdyistä myynneistä eli luovutuksista. Tarkastelen luovutusvoiton laskentaa sekä todellisen hankintamenon että hankintameno-olettaman pohjalta. Millaisissa tilanteissa hankintameno-olettamaa kannattaa soveltaa lopullisessa verotuksessa?

Vastikkeetta saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan perintö- ja lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo. Perintöverotuksessa käytettyä arvoa pidetään hankintamenona riippumatta siitä, verotetaanko omaisuuden luovutuksesta kuolinpesää vai omaisuuden perinnönjaossa saanutta henkilöä. Vaikka verotuksessa osa verosta olisi jätetty maksuun panematta perintö- ja lahjaverolain ns. sukupolvenvaihdoshuojennuksen perusteella, omaisuuden hankintamenona voidaan luovutusvoittoa laskettaessa käyttää verotusarvoa ottamatta huomioon myönnettyä huojennusta.

Asuntosijoittajan verovähennykset

Kun vuokra on enemmän kuin verottajan määrittämä verotusarvo voidaan verottajan käytännön mukaan kaikki vuokratulon hankkimiseen käytetyt kulut vähentää. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi asunnon vuokraamiseen liittyvät kulut (kuten välittäjänpalkkio), matkakustannukset asunnolle ja sijoituslainan korot. Myös osan remonteista saa vähentää verotuksessa. Seuraavassa kappaleessa tätä on avattu tarkemmin

Muista vähentää myyntitappiot pääomatuloista

On nimittäin mahdollista, että syntyneitä myyntitappioita ei saa vähentää verotuksessa, mikäli samat osakkeet ostetaan välittömästi takaisin. Esimerkiksi, jos myyt 1 000 Nokian osaketta tappiolla ja ostat 1 000 osaketta takaisin “samalla sekunnilla”, voi verottaja tulkita, että kauppa on tehty vain verojen välttämiseksi. Varman päälle pelaaja ostaa samat osakkeet takaisin seuraavana päivänä. Jos taas ostat eri yhtiön osakkeita samalla summalla, riskiä myyntitappioiden vähennyskelvottomuudesta ei ole.

A oli siten pyytänyt keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisua seuraavaan kysymykseen: Mikäli hakija myy omistamaansa Ether-virtuaalivaluuttaa, katsotaanko luovutus tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi omaisuuden luovutukseksi, johon sovelletaan tuloverolain 46 §:n 1 momentin luovutusvoiton laskemista koskevia säännöksiä siten, että hakijan veronalaisen voiton määrä lasketaan vähentämällä luovutushinnasta todellinen hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot tai niitä korkeampi hankintameno-olettama?

Otetaanpa esimerkiksi useita anteja järjestänyt Technopolis. Oletetaan, että osakkeita on ostettu alunperin kolmessa erässä. Osake-anteihin osallistumisen myötä nämä erät muuttuvat niin kappalemäärän kuin hankintahintojensakin osalta. Tämän lisäksi on syntynyt kummassakin osakeannissa yksi pienikokoinen lisäerä, mikäli antiin osallistuja on merkinnyt osakkeita myös ilman merkintäoikeuksia (erät 4 ja 5).

Rekisteröidy

Verottaja saa tiedot kotimaisten arvopapereiden myynneistä, mutta se ei laske luovutusvoittoja virkansa puolesta. Käytännössä verottajankin olisi vaikea pitää lukua myytyjen arvopapereiden ostohinnoista, joten luovutusvoittojen todentaminen on yhä verovelvollisen tehtävä. Luovutustappion merkintä on yhtä tärkeää, sillä tappiot voi vähentää voitoista verovuonna ja kolmena sitä seuraavana vuotena.

Rahoitusvastike, vähennysoikeus, yhtiölaina, kauppahinta, yhtiövastike, velaton hinta, hoitovastike, lyhennysvapaat…termejä on monia ja ne sekoittavat herkästi myös kokeneemman asuntosijoittajan ajatukset. Tämän artikkelin tarkoitus on taklata kaikki kysymykset ja epäselvyydet, joita liittyy rahoitusvastikkeisiin ja yhtiölainoihin.