Press "Enter" to skip to content

Hankintameno-olettama esimerkki

Hankintahinta on yleensä osakkeen ostohinta

Jos olet hankkinut saman yhtiön osakkeita useassa erässä samalle arvo-osuustilille, osakkeiden myyntijärjestykseksi katsotaan sama järjestys jossa osakkeet on saatu. Vanhimmat jäljellä olevat osakkeet myydään siis aina ensin. Myynnin yhteydessä myyntihinnasta vähennetäänkin osakkeiden ostohinnat siinä järjestyksessä kun osakkeet on hankittu. Tätä kutsutaan ns. FIFO-periaatteeksi (first in – first out).

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hankintameno-olettama voidaan vähentää hankintamenon sijaan, jos se tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta. Olettama on 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä syntyy aina luovutusvoittoa. Olettamaa käytettäessä ei saa vähentää muita kuluja. Jos lahjaksi saatu omaisuus myydään ennen kuin on kulunut vuosi lahjoituksesta, hankintamenona pidetään joko lahjan antajan hankintamenoa tai 20 prosentin hankintameno-olettamaa.

Metso Minerals ja Outotec yhdistyvät – sijoittajat innostuivat jättifuusion synergiahyödyistä

Huomioi, että hankintameno merkitään kauppatavaran nimellisarvon mukaan. Rahan reaaliarvon muuttumista ei huomioida, vaikka omaisuus olisi hankittu kauan aikaa sitten. Jos omaisuus on hankittu markka-aikana, hankintamenot muunnetaan euroiksi virallisella kertoimella 5,94573 = 1 mk. Jos hankinta on tehty vieraalla valuutalla, valuutta muunnetaan hankinta-ajankohdan vaihtokurssin mukaisesti.

Näin lasketaan luovutusvoitto

Myyntihinta-lahjaverotusarvo= luovutusvoitto. Luovutusvoiton määrä lasketaan vähentämällä omaisuuden myyntihinnasta sen hankintahinta. Lahjaksi saadun ja sen jälkeen vähintään vuoden ajan omistetun omaisuuden hankintahinnaksi katsotaan sen lahjaverotuksessa käytetty lahjaverotusarvo. Lisäksi myyntihinnasta saadaan vähentää voiton hankkimiskulut, esimerkiksi myyntikulut. Näin lasketaan todellinen luovutusvoitto. 

Jos Onni myy nyt omistamansa osakkeet, joita hän on omistanut yli kymmenen vuotta, hänen kannattaa käyttää Orionin osakkeissa 40 prosentin hankintameno-olettamaa, sillä Orionin kurssi on yli 27 euroa ja hankintameno-olettamaa käyttäen oletetuksi hankintahinnaksi tulee yli kymmenen euroa, siis enemmän kuin 8,49 euroa. Näin luovutusvoitto jää vähäisemmäksi kuin todellista hankintahintaa käyttäen. (Todellista hankintamenoa käyttäessä pitää kuitenkin muistaa, että verotettavan luovutusvoiton laskennassa saa hankintahinnan lisäksi vähentää osakkeen oston ja myynnin kulut.)

Vastikkeetta saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan perintö- ja lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo. Perintöverotuksessa käytettyä arvoa pidetään hankintamenona riippumatta siitä, verotetaanko omaisuuden luovutuksesta kuolinpesää vai omaisuuden perinnönjaossa saanutta henkilöä. Vaikka verotuksessa osa verosta olisi jätetty maksuun panematta perintö- ja lahjaverolain ns. sukupolvenvaihdoshuojennuksen perusteella, omaisuuden hankintamenona voidaan luovutusvoittoa laskettaessa käyttää verotusarvoa ottamatta huomioon myönnettyä huojennusta.

Luovutusvoiton verotus

Osakkeita myytäessä luovutushinnasta (myyntihinnasta) vähennetään hankintameno (hankintahinta) ja luovuttajan maksamat omaisuuden luovutukseen liittyvät kulut. Tällaisia ovat esimerkiksi arvopaperin myyjän arvopaperivälittäjälle maksamat välityspalkkiot ja luovutukseen liittyvät toimitusmaksut. Mahdollisesti syntyneestä luovutusvoitosta pidätetään voimassaoleva vero (vuonna 2009 28 %).

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Jakautuminen voidaan toteuttaa periaatteessa kahdella eri tavalla. Tyypillinen ja selkeästi liberaalimpi tapa on toteuttaa kokonaisjakautuminen, mutta usein käytännön syyt ohjaavat toteuttamaan osittaisjakautumisen. Jakautumisen tulee täyttää sekä osakeyhtiölain (OYL) että verolainsäädännön (laki elinkeinotoiminnan verottamisesta, EVL) edellytykset, mutta jotta se voidaan toteuttaa veroneutraalisti, sen tulee täyttää myös EVL:n tiukemmat lain sanamuodot.

Kuten varmaan kaikki tässä vaiheessa tietävät, bitcoin on vertaistukiverkon avulla luotu virtuaalinen raha, jota voidaan käyttää vaihdannan välineenä. Vertaistukiverkossa bitcoinit liikkuvat eri käyttäjien välillä samaan tapaan kuin esimerkiksi pankkikorttimaksut, mutta ilman välikäsiä. Verrattaessa bitcoinia ja perinteisiä maksuvälineitä, suurin ero näiden maksuvälineiden välillä löytyy arvon määrityksestä. Siinä missä perinteisten maksuvälineiden arvo määräytyy eri maiden keskuspankkien arvostuksen kautta, bitcoinin arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Asunnon myyntivoittovero ja ”kahden vuoden sääntö”

Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan käyttää tilannetta, jossa asunto on ostettu vaikkapa vuonna 2012, jolloin sen ostohinta on ollut 170 000 euroa. Asunto myydään nyt 190 000 eurolla. Tällöin noiden summien erotus on 20 000 euroa, joka katsotaan luovutusvoitoksi. Summasta ei ole vielä vähennetty asuntokaupan muita kuluja eikä varainsiirtoveroa.

HE 96/2004

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia sekä perintö- ja lahjaverolakia. Tuloverolain muutokset liittyvät luovutusvoittoa ja alijäämähyvitystä koskeviin säännöksiin. Yksityishenkilöiden yli kymmenen vuotta omistaman omaisuuden hankintameno-olettama alennettaisiin 40 prosenttiin. Lisäksi osakeannissa saatujen osakkeiden hankintamenon laskentaa koskevia säännöksiä muutettaisiin. Verovelvollisen aikaisemmin omistamien osakkeiden ja niiden perusteella saamien osakkeiden yhteenlaskettu hankintameno jaettaisiin uusille ja vanhoille osakkeille.

Kiinteistön ja arvopaperin luovutus

Artikkelisarjassa on tarkasteltu eri yritysmuotojen verotuksellista edullisuutta monesta näkökulmasta. Ensimmäisessä osassa keskityttiin erityispiirteisiin ja niiden mukanaan tuomiin eroavaisuuksiin. Toisessa ja kolmannessa osassa edullisuutta vertailtiin lukuisin laskelmaesimerkein. Nyt käsillä olevassa neljännessä osassa tarkastelujänne ulotetaan pidemmälle. Tällöin keskiöön nousevat muun muassa yrityksestä luopumiseen liittyvät kysymykset – kuten yrityksen myynti ja sukupolvenvaihdostilanteet.

Luonnoksen sivulla 7 olevaan Esimerkkiin 3 voisi selkeyden vuoksi lisätä myös hankintameno-olettamien laskut esimerkkitapauksessa. Selkeintä voisi olla laatia erillinen esimerkki, jonka mukaisessa tilanteessa hankintameno-olettaman käyttö olisi edullista. Hankintameno-olettaman käyttöä on sinänsä käsitelty mm. kohdassa 2.4., mutta lisäesimerkit voisivat silti olla hyödyllisiä.

Jokaisen asuntoaan myyvän toiveissa on varmasti saada koti kaupaksi mahdollisimman hyvällä myyntihinnalla. Parhaassa tapauksessa myynnistä saatava tuotto voi ylittää asunnosta aikoinaan maksetun summan, mikäli kodin arvo on päässyt tuolla aikavälillä nousemaan. Joissain tapauksissa asunnon myynnistä saatava myyntivoitto voidaan kuitenkin laskea verotettavaksi tuloksi, joten myymisen ajoituksessa kannattaa olla tarkkana.