Press "Enter" to skip to content

Hankala kuolinpesän osakas

Kuolinpesä syntyy, kun henkilö kuolee. Kuolinpesän osakkaita ovat lain mukaiset perilliset sekä yleistestamentin saaja. Yleensä kuolinpesän osakkaiden intressissä on kuolinpesän jakaminen. Pesän selvityksen jälkeen jokaisella osakkaalla on oikeus vaatia pesän jakamista. Pesä pysyy jakamattomana ainakin siihen asti, kunnes pesänselvitykseen liittyvät toimet on suoritettu loppuun, eli perunkirjoitus on toimitettu sekä pesän velat on maksettu, tai niiden maksamiseen tarkoitetut varat on pantu erityiseen hoitoon. Jakamattomasta kuolinpesästä puhutaan myös, jos se on jaettu vain osittain.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kuolinpesä voidaan pitää jakamattomana lähes kuinka pitkään tahansa. Pesän osakkaiden on esimerkiksi mahdollista tehdä sopimus, että he pitävät pesän jakamattomana toistaiseksi tai määräajan. Usein taustalla on pyrkimys pitää pesä yhtenä, jakamattomana kokonaisuutena niin kauan kuin leski on elossa. Lisäksi pesän pitäminen jakamattomana voi estää omaisuuden epätaloudellisen pirstoutumisen: esimerkiksi kiinteistön arvo usein laskee, jos se jaetaan.

Ee­va-äi­ti muut­ti asu­maan hoi­to­ko­tiin muis­ti­sai­rau­den ta­kia. Tai­na-ty­tär teki maist­raat­tiin ha­ke­muk­sen edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sek­si äi­dil­le. Tai­na miet­ti pit­kään tut­kin­tail­moi­tuk­sen te­ke­mis­tä äi­din ti­leil­tä teh­dyis­tä nos­tois­ta, mut­ta jät­ti asi­an edun­val­vo­jan har­kin­taan.

Jos pesässä olisi vielä rahaa jakamatta, perinnönjako voisi mennä esimerkiksi niin, että yksi perillinen saisi asunto-osakeyhtiön osakkeet, toinen kesämökin sekä vähän rahaa ja kolmas auton, osakesijoitukset ja rahaa. Näin perintö tulisi suoraan perittävältä perilliselle ja veroseuraamukset rajoittuisivat perintöveroon.

Perillisten riitoja voi ehkäistä myös tekemällä testamentin, sanoo varanotaari ja psykoterapeutti Marja-Liisa Holopainen psykoterapiakeskus Vastaamosta. Holopainen suosittelee testamentin tekoa varsinkin uusperheellisille ja heille, joilla ei ole rintaperillisiä eli lapsia tai lapsenlapsia. Testamentti kannattaa tehdä, vaikka perintö olisi rahassa mitattuna pieni.

Miksi valita meidät?

Kuolinpesässä voivat olla osakkaina eloon jäänyt puoliso, perilliset sekä yleistestamentinsaajat. Useimmiten leski on kuolinpesän osakas avio-oikeuden perusteella. Tällöin leski ei ole perillinen eikä peri vainajan omaisuutta. Avio-oikeuteen perustuva kuolinpesän osakkuus päättyy, kun lesken ja kuolinpesän välillä on toimitettu jäämistöositus. Vain tilanteessa, jossa vainajalta ei jäänyt rintaperillisiä, on eloon jäänyt puoliso vainajan lakimääräinen perillinen.

Kesämökki on monen pariskunnan sydämen asia: paikka, johon liittyy paljon työtä, mutta sitäkin enemmän syvälle sydämeen kätkettyjä muistoja. Yhtälö yli 500 000 kesämökkiä ja 62 vuoden keski-ikä kesämökin omistajien parissa tarkoittaa sitä, että tulevina vuosina valtava määrä kesämökkejä periytyy nykyisten omistajien jälkeläisille.

Metsänomistajat

Tyypillisesti osakassopimus solmitaan yhtiön toiminnan alkuvaiheessa tai silloin kun sen omistuspohja on muuttumassa.  Uusissa tilanteissa kaikki osakkaat ovat usein täynnä intoa ja uusia ideoita. Yhteinen sävel löytyy helposti ja yleinen kommentti kuuluukin, että ”emme me tarvitse osakassopimusta, koska pääsemme varmasti jatkossakin kaikesta sopimukseen”. Näin varmasti monesti onkin. Mutta silloin, kun käy toisin, ollaan usein vaikeassa tilanteessa. 

Perunkirjoitus

Perinnönjako on mahdollista suorittaa perunkirjoituksen jälkeen. Perintö on mahdollista jakaa osakkaiden keskinäisenä jakona eli niin kutsuttuna sopimusjakona, tai ellei sopimuksen päästä, oikeuden määräämän pesänjakajan tekemällä jakopäätöksellä. Sopimusjako on yleensä pesän osakkaiden kannalta monessa suhteessa parempi ratkaisu ja siihen kannattaa pyrkiä tarvittaessa asianajajan puoleen kääntymällä. Perintö-

Farmit antaa käyttöösi alan johtavista osaajista koostuvan verkosto-organisaation, jota ovat kehittämässä Altia, Bayer, Boreal Kasvinjalostus, Caraway Finland, DeLaval, Eurofins Viljavuuspalvelu, Fazer Mylly, FMC Agricultural Solutions, Hankkija, Mtech Digital Solutions, Nordisk Alkali, Nordkalk, Sucros, Suomen Viljava, Tilasiemen, Trans Farm, Viljelijän Avena Berner, Vilomix Finland ja Yara Suomi.

Omat tiedot

Omakätisen testamentin on oltava testamentintekijän kokonaan itse käsin kirjoittama. Lisäksi testamentintekijän on päivättävä ja allekirjoitettava testamentti. Allekirjoituksen on oltava testamenttimääräysten jälkeen. Testamentti voidaan antaa notaarin talletettavaksi sinetöidyssä kirjekuoressa. Siinä tapauksessa notaari kirjoittaa talletustodistuksen suoraan kirjekuoreen. Todistuksen allekirjoittavat sekä testamentin toimittanut henkilö että notaari, minkä jälkeen se merkitään rekisteriin.

Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuudella tarkoitetaan velvollisuutta ryhtyä toimiin perunkirjoituksen toimittamiseksi. Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuus on pääsääntöisesti sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa kuolinpesän omaisuus on. Toisinaan tämä henkilö saattaa olla esimerkiksi korkeassa iässä oleva leski, jolloin voi olla tarkoituksenmukaisempaa, että joku lapsista avustaa leskeä tehtävään liittyvissä käytännönasioissa.

Avioeron hakeminen on kaksi vaiheinen. Ensimmäisen avioerohakemuksen jälkeen alkaa harkinta-aika, joka kestää kuusi kuukautta. Lopullista avioeroa voi hakea harkinta-ajan jälkeen, jolloin käräjäoikeus tuomitsee avioeroon. Mikäli toisen vaiheen avioerohakemusta ei jätetä, raukeaa avioeroprosessi ja avioliitto jatkuu puolisoiden välillä. Avioeron harkinta-aikaa ei kuitenkaan tarvita siinä tapauksessa, mikäli puolisot ovat asuneet yhtäjaksoisesti erillään viimeiset kaksi vuotta. Avioerosta ei voi kieltäytyä eli avioeroa ei voi estää.

Perintösuunnittelu on nykyään jo aika yleistä, eikä ajatus kuoleman jälkeisten asioiden järjestelystä ja omaisuuden jaon suunnittelusta etukäteen tunnu enää monenkaan mielestä vieraalta. Esimerkiksi yrityksen omistajan kuollessa, moni yrityksen jatkuvuuteen liittyvistä haasteista on voitu ratkaista jo ennalta huolellisella perintö- ja sukupolvenvaihdossuunnittelulla.

Tarvitsetko apua kirjautumisessa?

Käytännössä tekijällä on, tekijänoikeuksien siirtymistä hänen kuolemansa jälkeen suunnitellessaan, kaksi päävaihtoehtoa. Tekijä voi määrätä tekijänoikeuksistaan testamentilla tai olla tekemättä niiden suhteen mitään erityistoimenpiteitä, jolloin oikeudet aikaan siirtyvät perintökaaren säännösten mukaisesti.

Kuten sanottu, kuolinpesän asunnon voi myydä vasta sitten, kun perukirja on tehty. Kiinteistönvälittäjän rooli myynnissä alkaa kuitenkin jo ennen perukirjaa asunnon arvioinnin puitteissa. Kiinteistönvälittäjä voi saada jopa sanktioita, jos esimerkiksi arviointi on tehty mittavasti ohi markkinahintaan nähden, joten asia kannattaa antaa ammattitaitoisen, ehkä jo pidempään urallaan edenneelle kiinteistönvälittäjän haltuun.

Jos vainajalla on omaisuutta esimerkiksi kiinteistön tai tontin muodossa, on perunkirjoitus pakollinen. Perunkirjoituksen voi tehdä esimerkiksi hautaustoimisto tai vainajan jälkeläiset. Jos vainajat omaisuus riittää vain hautaukseen ja muihin kuolintapauksen aiheuttamiin kuluihin, on kuolinpesäilmoitus veroviranomaiselle riittävä. Kuolinpesäilmoitus on yksinkertaistettu versio perunkirjoituksesta.