Press "Enter" to skip to content

Hallintaoikeusvähennys perintöverossa

Seuraa LähiTapiolaa

Perintöverolaskurilla voit alustavasti laskea, paljonko sinun pitää maksaa perintöveroa. Laskurin tulos perustuu merkitsemääsi summaan. Laskuri ei ota huomioon kaikkia mahdollisia vähennyksiä, esimerkiksi hallintaoikeusvähennystä. Sillä ei myöskään voi laskea myöhässä olevan perintöveron viivästysseuraamuksia.

Täsmätietoa verotuksesta

Verohallinnon kannanoton mukaan (Dnro A103/200/2015) kun hallintaoikeustestamentin mukaisen omistusoikeuden lopullinen saaja on testamentintekijän perillinen alenevassa polvessa kuten lapsi ja testamentissa on tällaisen saajan omistusoikeutta lykkäävä ehto, määrätään perintövero testamentin lykkäävästä ehdosta huolimatta sanotulle saajalle heti testamentintekijän kuoleman jälkeen.

Jos leski perukirjassa tai erillisessä asiakirjassa on ilmoittanut käyttävänsä lakimääräistä oikeuttaan hallita jäämistöön kuuluvaa asuntoa ja asuntoirtaimistoa, vähennetään hallintaoikeuden pääoma-arvo perintöverotuksessa jäämistön arvosta. Muun jäämistöomaisuuden kuin asunnon ja asuntoirtaimiston hallinnan osalta ei lesken lakimääräisen hallintaoikeuden nojalla vähennystä tehdä. Testamenttiin perustuvan hallintaoikeuden pääoma-arvo vähennetään aina kokonaisuudessaan, ellei testamentista ole luovuttu.

Lesken hallintaoikeudella tarkoitetaan sitä, että eloonjäänyt puoliso saa pitää kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan. Kyseinen oikeus ei kuitenkaan ole täysin rajoittamaton, sillä leskellä on tämä hallintaoikeus, jollei rintaperillisen tekemästä jakovaatimuksesta taikka perittävän tekemästä testamentista muuta johdu. Esimerkiksi jos rintaperillinen vaatii jakoa, lesken hallintaoikeus päättyy ja pesä jaetaan.

Lesken muutosta voi koitua lisää veroja

Suomessa asuvan henkilön saamasta muusta kuin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta omaisuudesta suoritettavasta perintöverosta vähennetään samasta perinnöstä tai testamenttisaannosta vieraalle valtiolle suoritettujen verojen määrä (ulkomaisen veron hyvitys). Tämä hyvitys ei saa olla suurempi kuin määrä, joka vastaa yhtä suurta osaa perintöverosta kuin vieraasta valtiosta saadun omaisuuden arvo on Suomessa perintöveron perusteena olevan omaisuuden arvosta.

Tapaus 4: Veroa voi keventää etukäteen suunnittelemalla

Sitä ennen äiti oli perinyt asunnon omilta vanhemmiltaan. Isoäiti oli asunut kotia yksin siitä lähtien, kun isoisä joitakin vuosia aiemmin oli kuollut. Äidin tilanne veron suhteen oli erilainen kuin Jennalla: Vainajan leskellä on lähtökohtaisesti hallintaoikeus yhteiseen kotiin, eli hän voi asua siellä elämänsä loppuun asti. Näin ollen perilliset eivät voi heti esimerkiksi myydä omaa osuuttaan perintöasunnosta. Heidän on siitä huolimatta maksettava perintövero.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Search form

Myös hallintaoikeuden alaisen omaisuuden hoitaminen voi käydä leskelle raskaaksi iän karttuessa. Omaisuuden ylläpidosta ja realisoinnista voi syntyä haasteita myös jälkeläisille. Lesken hallintaoikeuden takia omaisuutta ei voi myydä ilman lesken suostumusta. Mikäli leski ei ole enää oikeustoimikelpoinen, voi omaisuuden ylläpito ja myynti monimutkaistua. Esimerkiksi kesämökin myyntiin tarvitaan holhousviranomaisen eli maistraatin lupa, jos leski on oikeustoimikelvoton.

3. 4 999 euroa kolmen vuoden välein

Puolisot voivat tehdä testamenttiin määräyksen, että leski saa valita pesästä ensiksi kuolleen jälkeen 109 999 euron edestä omaisuutta. Alle 110 000 euron perintö kun on leskelle verovapaa.

– Tällä tavalla leski voi saada yhteisen asunnon kokonaan omistukseensa. Myöhemmin leski voi myydä asunnon tai vaihtaa sen pienempään.

Leski voi lain nojalla, ilman testamenttia myös vedota asunnon hallintaoikeuteen, jolloin hallintaoikeuden arvo pääomitetaan ja kohteen perintöverotusarvo alenee.

Perintökaaren mukaan omille lapsille eli rintaperillisille lahjoitettu lahja katsotaan ennakkoperinnöksi, ellei lahjakirjassa ole toisin määrätty. Ennakkoperinnöstä maksetaan lahjaveroa jo silloin, kun ennakkoperintö saadaan. Sekä lahjasta että ennakkoperinnöstä maksetaan siis lahjaveroa, mutta ennakkoperintö otetaan huomioon myös perintöverotuksessa.

Tweet with a location

”Kun pohdit testamenttia, aloita miettimällä esimerkiksi näitä kysymyksiä: Olenko perinnön jättäessäni sinkku vai elänkö avo- tai avioliitossa? Onko lapsia? Jos minulla on uusperhe, haluanko edellisen ja nykyisen avioliittoni lasten olevan yhdenvertaisia keskenään? Entä miten suhtaudun uuden puolisoni edellisen liiton lapsiin? Haluanko suosia jotakuta lakimääräistä perillistä tai ulkopuolista?

Päävalikko

Avioliiton päättyessä eroon tai kuolemaan puolisoiden kesken toimitetaan ositus, ellei puolisoilla ole avioehtoa, jonka nojalla puolisoilla ei ole avio-oikeutta mihinkään toistensa omaisuuteen. Osituksessa verrataan toisiinsa puolisoiden avio-oikeuden alaisia netto-omaisuuksia. Netto-omaisuus lasketaan siten, että puolison omista varoista vähennetään omat velat. Enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistava aviopuoliso joutuu luovuttamaan vähemmän omistavalla tasinkoa, jotta puolisoille jäisi osituksen jälkeen yhtä paljon avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Leave a Reply.

”Jos saa perinnön lakimääräisen perintöoikeuden nojalla, perinnönsaajalla on verotuksellisesti vähemmän vaihtoehtoja luopumisen suhteen. Perinnöstä voi luopua joko kokonaan tai ei ollenkaan, mutta osittain luopuminen ei ole mahdollista. Perinnönsaaja ei myöskään voi itse määrätä kenelle perintö menee, vaan luopujan osuus menee suoraan sille, joka olisi ollut perintöön oikeutettu, jos luopuja olisi kuollut ennen perittävää”, Saloranta sanoo.

Perintöveron poisto ei kuitenkaan tarkoita, että verotus kevenisi. Esimerkiksi Ruotsissa perintövero on korvattu ikuisella myyntivoittoverolla. Verovelvollisen on kuitenkin helpompi selviytyä velvoitteistaan saadessaan rahaa, joten perintöveron poistossa on kyse lähinnä ajankohdasta, jolloin vero erääntyy maksettavaksi.

Samankaltaisia kysymyksiä

Perinnöstä, testamentista ja vakuutuskorvauksesta voi luopua joko tehokkaasti tai tehottomasti. Tehokkuus ja tehottomuus tarkoittavat tässä yhteydessä luopumisen vaikutuksia perintöverovelkasuhteen syntymisen kannalta perintö- ja lahjaverolaissa (378/1940, PerVL) säädetyllä tavalla. Luopumisen siviilioikeudelliset vaikutukset määräytyvät siviilioikeudellisten säännösten mukaan. Luopumisen mahdollinen tehottomuus verotuksessa ei vaikuta luopumisen sitovuuteen luopujien ja sijaantulijoiden keskinäisessä suhteessa.

Lahjaveroa tulee tällä hetkellä maksaa lahjasta, jonka arvo on 4000 euroa tai sitä enemmän. Lahjaveroa tulee maksettavaksi myös, jos lahjansaaja on saanut kolmen vuoden aikana samalta lahjanantajalta useita lahjoja, joiden yhteen laskettu arvo on 4 000 euroa tai sitä enemmän. Hallitus on ehdottanut kevennyksiä lahjaverotukseen vuoden 2017 alusta muun muassa siten, että pienin verotettava määrää korotettaisiin 4000 eurosta 5000 euroon ja veroprosentteja alennettaisiin. Harkinnassa olevien lahjoitusten kanssa kannattaakin verojen kannalta ajateltuna odottaa ensi vuoteen.

Omistus- vai hallintaoikeustestamentti

Keski­näisel­lä hal­linta­oi­keus­tes­ta­men­tilla puoli­sot tes­ta­ment­taavat toisil­leen siten, että leski saa elin­ikäi­sen hallin­taoi­keu­den ensik­si kuol­leen puoli­son omai­suu­teen. Omis­tusoi­keus omai­suu­teen siirtyy kui­tenkin heti ensik­si kuol­leen puoli­son perilli­sille. Vaikka perilli­sistä tulee omai­suu­den omis­tajia, eivät he voi käyt­tää perin­töä vielä lesken eläes­sä.