Press "Enter" to skip to content

Hallintaoikeustestamentti maatila

Pidä maatilan lakiasiat ajan tasalla

Maatilan pyörittäminen puolison kuoltua tai muussa kriisitilanteessa on tuskaista – etenkin, jos perillisten kesken ei vallitse sopua. Perheviljelmälle ominaista on koko elämän sijoittuminen samaan paikkaan: työ, asunto, ihmissuhteet, lasten koulut ja ystävät. Olosuhteiden muutos ravistelee tällaista perhettä tavallista enemmän.

Verotus

Määräaikaisen hallintaoikeuden pidättämisen diskonttauskerroin ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin saman henkilön elinikäisen hallintaoikeuden pidättämisen kerroin. Mikäli metsätilan omistajanvaihdoksessa päädytään hallintaoikeuden pidättämiseen, tulisi pidätyksessä olla motiivina muitakin asioita kuin pelkkä verojen alentaminen, koska hallintaoikeuden pidättämisestä seuraa myös haittoja seuraavissa tilanteissa:

Päävalikko

Testamentin saaja on kuolinpesän osakas ja kuuluu siten kuolinpesän hallintoon, jos kyseessä on yleistestamentti. Yleistestamentti tarkoittaa jälkisäädöstä, jolla perittävä testamenttaa jollekulle 1) koko jäämistön, 2) määräosan siitä tai 3) sen, mitä muiden määräysten täyttämisen jälkeen jää jäljelle. Hallintaoikeustestamentti ei ole yleistestamentti, vaan erityisjälkisäädös eli legaatti. Sillä annetaan testamentin saajalle käyttö- tai hallintaoikeus johonkin kuolinpesään kuuluvaan omaisuuserään. Hallintaoikeustestamentin saaja ei siten ole kuolinpesän osakas.

Perintökaaressa säädetään kahdesta tilanteesta, joissa on mahdollisuus saada hallintaoikeus kuolleen henkilön omaisuuteen, vaikka tämä omaisuus olisikin vielä jakamattomana kuolinpesässä. Ensinnäkin kuolinpesän omaisuuden hallintaoikeuden voi saada vainajan eloonjäänyt puoliso suoraan perintökaaren 3. luvun (Puolison perintöoikeudesta ja oikeudesta hallita jäämistöä) erityissääntelyn nojalla. Tästä lesken hallintaoikeudesta on kaksi variaatiota:

Periaatteessa vaikka kaikki voidaan omistusoikeutensa puolesta jakaa lesken ja muiden perillisten kesken, mutta asumisoikeus vakituisena asuntona olleeseen kotiin jää leskelle. Ei senkään silti tarvitse lesken omistukseen jäädä, jos toisin sovitaan. Tällöin lesken asumisoikeus jää rasittamaan sitä, jonka omistukseen asunto tulee.

Seuraa meitä

Avioliiton päättyessä eroon tai kuolemaan puolisoiden kesken toimitetaan ositus, ellei puolisoilla ole avioehtoa, jonka nojalla puolisoilla ei ole avio-oikeutta mihinkään toistensa omaisuuteen. Osituksessa verrataan toisiinsa puolisoiden avio-oikeuden alaisia netto-omaisuuksia. Netto-omaisuus lasketaan siten, että puolison omista varoista vähennetään omat velat. Enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistava aviopuoliso joutuu luovuttamaan vähemmän omistavalla tasinkoa, jotta puolisoille jäisi osituksen jälkeen yhtä paljon avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Mitä metsällä tehdään?

Suomessa asuvan henkilön saamasta muusta kuin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta omaisuudesta suoritettavasta perintöverosta vähennetään samasta perinnöstä tai testamenttisaannosta vieraalle valtiolle suoritettujen verojen määrä (ulkomaisen veron hyvitys). Tämä hyvitys ei saa olla suurempi kuin määrä, joka vastaa yhtä suurta osaa perintöverosta kuin vieraasta valtiosta saadun omaisuuden arvo on Suomessa perintöveron perusteena olevan omaisuuden arvosta.

Mitä varoja pitää ilmoittaa

Mikäli esitäytetylle veroilmoitukselle ei ole merkitty varoja, jotka tulee ilmoittaa verottajalle, veroilmoitusta tulee täydentää ja se pitää lähettää korjattuna verottajalle. Lisättävät tiedot ilmoitetaan Lisätietoja-kohdassa. Tärkeää on myös merkitä rasti ilmoitusosan kohtaan 14.1, mikäli varallisuustiedoissa on muutoksia. Mikäli tila ei ole riittävä, kannattaa laatia erillinen liite, johon lisättävät varat ja velat listataan ja yksilöidään.

2 Perinnöstä luopuminen

Perinnöstä, testamentista ja vakuutuskorvauksesta voi luopua joko tehokkaasti tai tehottomasti. Tehokkuus ja tehottomuus tarkoittavat tässä yhteydessä luopumisen vaikutuksia perintöverovelkasuhteen syntymisen kannalta perintö- ja lahjaverolaissa (378/1940, PerVL) säädetyllä tavalla. Luopumisen siviilioikeudelliset vaikutukset määräytyvät siviilioikeudellisten säännösten mukaan. Luopumisen mahdollinen tehottomuus verotuksessa ei vaikuta luopumisen sitovuuteen luopujien ja sijaantulijoiden keskinäisessä suhteessa.

Navi:rakennepuu

Jos testamentinsaaja luopuu osasta perintöä, noudatetaan ensisijaisesti testamentin määräyksiä testamentin toissijaisesta saajasta. Jos testamentissa ei suoraan ole otettu kantaa tähän, voidaan testamenttia yrittää tulkita myös yleisemmin ja tätä kautta selvittää, kenelle perittävä perinnön oli tarkoittanut ensisijaisen saajan jälkeen.  Jos vastaus kysymykseen ei selviä testamentin tulkinnalla, lakimääräinen perillinen saa testamentatun omaisuuden.

Miksi testamentti yleensä tehdään?

Kahdeksantoista vuotta täyttänyt saa testamentilla määrätä jäämistöstään. Testamentin saa tehdä nuorempikin, jos hän on tai on ollut naimisissa, ja viisitoista vuotta täyttänyt muutoinkin siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita. Testamentin tekijän tulee ymmärtää testamentin tarkoitus, sisältö ja merkitys.

Erityisesti silloin kun vainajalta jää metsävarallisuutta, kannattaa hyödyntää Laki ja Metsä Oy:n asiantuntemusta perunkirjoituksessa. Metsävarallisuuden arvottamiseen liittyvät erityispiirteet sekä perillisten metsän omistamiselleen asettamat tavoitteet tulevaisuutta varten pitää huomioida jo perunkirjoitusvaiheessa! Palvelumme avulla perilliset saavat tietoa siitä, mitä toimintavaihtoehtoja heillä on perintömetsien suhteen.

Masennus ei saa enää iskeä uudelleen

Esimerkiksi osakkeita saattaa kannattaa lahjoittaa lapselle jopa lahjaveroa maksamalla, jos isä tai äiti on ostanut osakkeet vuosia sitten ja osakekurssi on kovasti noussut. Lapsi saa myydä osakkeet aikaisintaan vuoden kuluttua, jotta lahjoitusajankohdan hinta kelpaa hankintahinnaksi. Lahjavero on paljon pienempi kuin vanhempien myyntivoiton vero olisi ollut jos osakepotti ei ole suuri.

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (kansankielellä oikeustoimilaki) 31 §:n 1 momentin mukaan jos joku, käyttäen hyväkseen toisen pulaa, ymmärtämättömyyttä, kevytmielisyyttä tai hänestä riippuvaista asemaa, on ottanut tai edustanut itselleen aineellista etua, joka on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä hän on antanut tai myöntänyt, tahi josta mitään vastiketta ei ole suoritettava, ei täten syntynyt oikeustoimi sido sitä, jonka etua on loukattu.