Press "Enter" to skip to content

Hallintaoikeudesta luopuminen lahjakirja

Jos nyt lahjoitat hallintaoikeuden lapsellesi, hallintaoikeuden arvo lasketaan uudestaan asunnon nykyarvon ja ikäsi mukaan. Jos asunnon arvo on nyt esimerkiksi 105 000 euroa ja ikäsi 67 vuotta (ikäkerroin 8), tulee hallintaoikeuden arvoksi 42 000 euroa (105 000 x 5 % x 8). Hallintaoikeuden lahjoituksesta tulisi laatia lahjakirja ja lahjansaajan tulisi antaa lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjoituksesta.

Tilaa Kauppalehti uutiskirje ja voita kuukauden ilmainen jäsenyys

Lahjaa antaessa lahjoittaja voi pidättää itsellään hallintaoikeuden lahjoitettuun omaisuuteen. Näin tapahtuu usein esimerkiksi tilanteessa, jossa vanhemmat haluavat lahjoittaa lapsilleen omistamansa kesämökkikiinteistön. Hallintaoikeus otetaan tällöin huomioon lahjaveroa määrättäessä ja se pienentää lahjansaajille (lapsille) määrättävää lahjaveroa. Syy tähän on se, että hallintaoikeuden pidättäminen rajoittaa lahjansaajan oikeutta käyttää lahjaa.

Alatunniste

Oletkin saanut jo monta vastausta, mutta minäkin varmistan vielä, että todellakaan elinikäistä käyttöoikeutta ei saa pois muulla kuin sillä, että käyttöoikeuden haltija vapaaehtoisesti luopuu käyttöoikeudesta tai sitten tuomioistuin purkaa käyttöoikeuden. Tämä jälkimmäinen on mahdollista, mutta edellyttää käyttöoikeuden haltijan taholta törkeitä rikkomuksia ja laiminlyöntejä. Ja prosessi tulee niin kalliiksi, että tuskin kannattaa edes harkita.

Lahja on aina vastikkeeton oikeustoimi. Tämä tarkoittaa, että lahjan antaminen ei lisää lahjan antajan varallisuutta. Verotuksen kannalta lahjan voidaan ajatella olevan ikään kuin perinnön vastapuoli. Kumpi on sitten verotuksellisesti edullisempi vaihtoehto saajalle; perintö vai lahja? Vaikka lahjaverotaulukko on verotuksellisesti kireämpi kuin perintöverotaulukko, lahjoitus voi silti olla monella tapaa edullisempi. Usein päädytään kuitenkin lahjoituksen ja testamentin yhdistelmään.

Lahjansaajan suojaaminen avioerossa

Arvokkaat taulut, veistokset ja muut taideteokset eivät ole lahjaverovapaata koti-irtaimistoa. Tapauskohtaisesti ratkaistaan, onko kyseessä tavanomaista arvokkaampi taideteos. Varakkaammassa perheessä melko arvokaskin lahja voi olla tavanomaisena veroton, kun taas ”köyhässä” perheessä lahja voi olla merkittävä eli ei tavanomainen.

Hallinta- tai asumisoikeuden pidättämisellä lahjansaaja säästää entistä enemmän. Pidätetty oikeus rasittaa lahjoituksen kohdetta ja vähentää sen lahjaverotettavaa arvoa. Jos esimerkiksi äiti on lahjoittanut asunto-osakkeen tyttärelleen, mutta on pidättänyt itselleen asumis- tai hallintaoikeuden, osakekirjalla ei tyttären kädessä ole täyttä markkina-arvoa. Äitinsä hallintaoikeudesta johtuen tytär menettää huoneiston vuokratulon eikä hän voi myydä asunto-osaketta ilman lahjoittajan suostumusta.

Voit hakea lainhuutoa Asiointipalvelun kautta, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon. Lainhuudon haku Asiointipalvelun kautta onnistuu heti, kun tieto luovutuksesta näkyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä. Tähän voi mennä noin viikko allekirjoitushetkestä. Muille luovutuksille ja esimerkiksi perinnönjaolle voit hakea lainhuutoa täyttämällä kirjallisen hakemuksen.

Vaihtoehtoja metsätilan sukupolvenvaihdokseen

Sukupolvenvaihdoskaupan luovutusvoitto on verovapaa, jos olet omistanut metsän vähintään 10 vuotta tai 10 vuoden omistusaika täyttyy yhdessä edellisten omistajien kanssa silloin, kun olet itse saanut metsän lahjana tai perintönä. Ostajana voi olla lapsesi tai tämän rintaperillinen taikka sisaresi, veljesi, sisarpuolesi tai velipuolesi yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa. Lisäksi sinun on pitänyt itse harjoittaa tilalla metsätaloutta.

Säästöhenkivakuutuksella voi tehdä verotuksellisesti edullisesti rahalahjoituksia esimerkiksi lapsille tai lähiomaisille. Lisäksi henkivakuutusten perusteella maksettavat kuolemantapauskorvaukset ovat lähiomaisille 35 000 euroon saakka verottomia ja aviopuolison saamasta korvauksesta aina puolet, vähintään 35 000 euroa, on verovapaata osuutta. Tällä on merkitystä varsinkin ikääntyneemmille sijoittajille, joilla on pankkitilillä olevia varoja.

Lahjanantaja voi pidättää elinikäisen tai määräaikaisen hallintaoikeuden lahjoitettuun omaisuuteen esimerkiksi itselleen, puolisolleen tai lapsilleen. Hallintaoikeuden haltijalla on tällöin oikeus käyttää omaisuutta ja/tai saada omaisuuden tuotto tai muu oikeus. Hallintaoikeuden pidättäminen vaikuttaa lahjaveron suuruuteen, sillä se rajoittaa lahjansaajan oikeutta käyttää omaisuutta. Veroa laskettaessa lahjan arvosta vähennetään hallintaoikeusvähennys.

Ma­til­la ja Lee­nal­la on kak­si yh­teis­tä las­ta, Ant­ti ja Pia. Ant­ti on nai­mi­sis­sa, ja hä­nel­lä on ty­tär Mira. Pi­al­la on avo­puo­li­so. Ma­til­la ja Lee­nal­la on yh­tei­se­nä omai­suu­te­naan asuin­huo­neis­to ja ke­sä­mök­ki, ja li­säk­si kum­mal­la­kin on omia si­joi­tuk­sia. Heil­lä on avio-oi­keus tois­ten­sa omai­suu­teen.

{{ eCtrl.event.about.title }}

2 Metsätilan lahjoittaminen Käytännössä metsätilan siirtämisessä jälkipolville on useita vaihtoehtoja Lahja Normaali kauppa ¾ osa kauppa SPV- luovutus, täysihintainen tai alihintainen Testamentti ja perintö Tässä esityksessä käsitellään lahjoitusta laajemmin, hieman muita sivuten

HE 58/2007

Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi. Perintöverotusta kevennettäisiin. Verotettavan perintöosuuden alaraja korotettaisiin 3 400 eurosta 20 000 euroon. Asteikon rakennetta muutettaisiin lisäksi siten, että vero olisi 10 prosenttia perintöosuuden 20 000 euroa ylittävältä osalta, 13 prosenttia 40 000 euron ylittävältä osalta ja 16 prosenttia 60 000 euroa ylittävältä osalta.

Yrityksellä on mahdollisuuksia tehdä suunnitelmia sukupolvenvaihdostilanteissa. Testamentin tekemisellä tai lahjoituksen toteuttamisella elinaikana voidaan tavoitella verotuksellisten hyötyjen lisäksi esimerkiksi yrityksen omistuksen kohdentamista nimenomaan toivotulle jatkajalle, luopujien eläketurvan varmistamista tai omaisuuden pysymistä oman suvun sisällä.

Tätini omistaa kerrostalossa asunto-osakkeen.Hän olisi halukas luopumaan osakkeen omistuksesta ja haluaisi luovuttaa sen minulle.Olen hänen veljen poika.Mitä asioita ja asiakirjoja olisi tehtävä,jotta osakkeen omistus siirtyisi minulle? Hän on huonokuntoinen jaloistaan,eikä jaksaisi enää kiertää kaikkia mahdollisia virastoja allekirjoittamassa papereita,onko asioita mahdollista hoitaa valtakirjan avulla? Lähinnä eri allekirjoituksia jne..

Alkuvaiheet

Tavallisella omistusoikeustestamentilla määrätään kuka on testamentinsaaja. Useimmiten testamenttaaja on henkiö, jolla ei ole rintaperillisiä. On syytä määrätä myös, kuka astuu sijaan perillisenä, jos testamentinsaaja kuolee ennen testamentin tekijää ja erityisesti siltä varalta, että testamentintekijä on esim. vanhuuden heikkouden vuoksi kykenemätön laatimaan uutta testamenttia.

Eläkeläistalouksien varallisuus on 20 vuodessa yli kaksinkertaistunut, kertoi vastikään Eläketurvakeskus. Vuonna 2013 eläkeläistaloudella oli nettovarallisuutta yleisimmin 152 000 euron arvosta. Varallisuuden kasvun myötä kannattaa entistä tarkemmin miettiä, mikä sen tulevaisuus on.

Osittaisella avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että tietty puolisoiden omaisuus on avio-oikeudesta vapaata. Määräys voi koskea esinekohtaisesti yksilöityä omaisuuserää tai omaisuuden saantoajankohtaa. Osittaisella avioehtosopimuksella puolisot voivat rajata aviovarallisuuden ulkopuolelle esimerkiksi itsellensä tunnesyistä tai muista syistä tärkeitä esineitä tai perinnöksi saamaansa omaisuutta.