Press "Enter" to skip to content

Gravemelding egen tomt

Søknadsbehandling vei og VA

Geomatikk leverer ut opplysninger om ledningsnettet til over 160 ledningseiere i hele landet. Gjennom å utføre en samordnet gravemeldingstjeneste for flere ledningseiere, forenkler vi arbeidet for den som skal grave. Du får svar ett sted, og samme kabelpåviser utfører påvisning for flere ledningseiere.

Graving: Må man søke? (Regler i 2019)

Dersom du skal i gang med et graveprosjekt, kan det hende du må søke kommunen om tillatelse. Det flere regler man må ha oversikt over før man går i gang med et slikt prosjekt. Er det for eksempel rør og kabler under bakken? Finnes det kommunale reguleringsplaner for eiendommen? Innebærer prosjektet vesentlige terrengendringer? I denne artiklene går vi gjennom formalitetene du må ha i orden før du kan begynne gravingsarbeidet.

Hvordan leverer jeg gravemelding?

Det er Geomatikk AS som tar imot alle gravesøknader på vegne av Frogn kommune. De går igjennom og sjekker om gravesøknaden er fullstendig med hensyn til søknad, arbeidsvarsling og planer for gjennomføringen. Søknaden videresendes deretter til Frogn kommune, som gir den formelle godkjenningen.

Dersom anleggsarbeidet forårsaker skade på 3. parts eiendom, Jæren Everks anlegg eller avbrudd i strømforsyningen, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader i de tilfellene det kan påvises uaktsomhet. Dette vil gjelde både reparasjonskostnader og kostnader i forbindelse med kompensasjonen (KILE-tapet) nettselskapet skal betale kundene. Erstatningsbeløpene kan i verste fall bli på flere hundre tusen kroner.

Geomatikk gir deg øket beskyttelse, sporbarhet og kontroll

Geomatikk beskytter nedgravd infrastruktur. Vi forebygger uforutsette driftsforstyrrelser på nettene for el, tele, internettrafikk, vann og avløp som kan få alvorlige konsekvenser for samfunnet. Hvert år håndterer vi ca 110 000 henvendelser om graving, og foretar 60 000 utreiser i felt for å utføre kabelpåvisning.

Skal du krysse riks- eller fylkesveg må tillatelse innhentes fra vegvesenet. Skal kommunal veg krysses må dette spesifiseres i gravemeldingen. Innebærer gravingen stenging av kommunal veg må varslingsplan vedlegges, samt nødetater varsles. Kommunen skal godkjenne varslingsplanen.

Dersom  det skal utføres arbeider, enten dette er bygging eller graving, er det en god del hensyn man må ta.

Selv om du kanskje bare skal gjøre mindre byggetiltak på egen tomt, vil det i mange tilfeller være nødvendig å ta kontakt med oss. Allerede i planleggingsfasen må du sjekke om en ny terrasse eller garasje kan komme i konflikt med krav til fri høyde og/eller avstand til linjer, kabler og installasjoner. Har du spørsmål om avstandskrav, kan du kontakte oss.

Vegloven 21. juni 1963 nr. 23 § 32 første ledd stiller krav om tillatelse fra veimyndigheten for å kunne legge ledninger av alle slag over, under, langs eller nærmere offentlig vei enn 3 m fra veikant.