Press "Enter" to skip to content

Forskningsrådet indirekte kostnader

Prosjektbudsjett

Det skal lages et kostnads og finansieringbudsjett for alle prosjekt med ekstern finansiering. Prosjektene skal fullbudsjetteres det vil si at alle kostnader (direkte og indirekte) skal synliggjøres. Fakultetet har utarbeidet et regneark for prosjektbudsjettering (se nedenfor). Oppdragsprosjekter skal handteres spesielt og det skal beregnes MVA.

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) er en rettighetsbasert ordning. Det vil si at midlene ikke tildeles på grunnlag av konkurranse, men på grunnlag av at alle kravene i utlysningen er innfridd. Utlysningen holdes åpen inntil alle prosjektmidlene er fordelt. Etter hvert som de ulike prosjektene blir fordelt, vil vi oppdatere utlysningen med informasjon om hvilke prosjekter som fortsatt er tilgjengelige.

Tema for studenter

De aller fleste EU-prosjekter er samarbeidsprosjekter der bedrifter deltar sammen med forskningsinstitutter, universiteter eller andre partnere. Norge er fullverdig medlem i Horisont 2020, derfor kan norske bedrifter og forskningsmiljøer delta på linje med partnere og konkurrenter fra andre europeiske land.

Jeg fant et dokument der det står at Forskningsrådet, etter 2019, ville kreve at forskningsinstitusjonene betaler bearbeidingsgebyrer for åpne publiseringskanaler som indirekte kostnader, det vil si fra administrativ overhead. Enn så lenge henvises det til muligheten for at institusjonene får inntil halvparten av gebyrer refundert gjennom en særskilt ordning (STIM-OA), nettopp forlenget ut 2022.

Presentasjon om: «Universitetenes arbeidsgruppe vedr. felles modell for indirekte kostnader, rapport av 19/4-2010.»— Utskrift av presentasjonen:

Gjermund Hagesæter (FrP): I SSBs tidsskrift Økonomiske analyser nr. 6/2007 vises det i en artikkel av Ådne Cappelen m.fl. at SkatteFUNN gir positive produktivitetseffekter for foretakenes FoU-innsats. Det er også en positiv avkastning av selve SkatteFUNN-ordningen. Denne øker over tid.
Vil finansministeren nå reversere innstrammingene som er gjort i SkatteFUNN de siste årene?

Sticos Fagstoff

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

SkatteFUNN ble innført i 2002. Ordningen gir bedrifter inntil 1,6 millioner kroner i skattefradrag per år for investeringer i forsknings- og utviklingsprosjekter. Formålet er å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.