Press "Enter" to skip to content

Forsinkelsesgebyr årsregnskap 2016

Fant du det du lette etter?

apr Hvis dere ikke har sendt inn komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret før fristen, vil dere få forsinkelsesgebyr. 2. jan Forsinkelsesgebyret løper i maksimalt 26 uker og utgjør da kroner 54 sende inn komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret; slette. kroner i! Publisert ÅRSREGNSKAP, FORSINKELSESGEBYR: Er ikke komplett årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning sendt til.

Årsregnskap

Årsregnskapet for regnskapspliktige virksomheter er offentlig informasjon. Formålet med dette er å formidle relevant informasjon om en virksomhets samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling på en slik måte at brukeren av informasjonen kan fatte gode beslutninger. En som vurderer å søke jobb hos dere vil kunne ha nytte av å se årsregnskapet. Et annet eksempel kan være en som vurderer å investere i virksomheten.

Om denne tjenesten

Årsregnskapet består av hovedskjema, vedleggsskjema og eventuelt filvedlegg. Du legger til vedleggsskjema og eventuelle filvedlegg fra fanen «Oversikt – skjema og vedlegg». Notene fyller du ut i vedleggsskjemaet hvis virksomheten følger regnskapsreglene for små foretak. Hvis dere ikke har plikt til å levere årsberetning og revisjonsberetning, er det ikke nødvendig med filvedlegg.

Regnskapslovutvalget har lagt frem delutredning II

Lovutvalget har i delutredning I (NOU 2015: 10 side 16) redegjort for enkelte temaer som er forskjøvet til delutredning II. Dette gjelder blant annet temaet offentlighet og innsendingsplikt. Utvalget skriver følgende om dette i delutredning I (NOU 2015: 10 side 16):

Sendt ut varsel

Innsendingspliktige enheter skal levere komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen en måned etter at årsregnskapet er godkjent. Den midlertidige ordningen med utsatt frist ved innsending av årsregnskap via Altinn er nå opphørt. For å unngå forsinkelsesgebyr, må innsending gjøres via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli 2016. Det er ikke mulig å søke om forlengelse av fristen.

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er godkjent av generalforsamlingen eller tilsvarende organ. For å unngå forsinkelsesgebyr må årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning være sendt til Regnskapsregisteret før 1. august – eller før 1. september dersom det sendes elektronisk via Altinn – i året etter regnskapsåret.

Geir Pollestad (Sp): I år er en rekke regnskapspliktige uten registrert e-postadresse i Altinn ikke blitt purret ved manglende levering av årsregnskap. Mange har som følge av dette fått 45 000 kroner i forsinkelsesgebyr. Dette kan for eksempel skyldes manglende signering i Altinn. Bedriftene har ikke fått beskjed om at det løp forsinkelsesgebyr før kravet fra statens innkrevingssentral kom i posten.
Vil statsråden be om at det blir foretatt en fornyet vurdering av disse kravene om forsinkelsesrenter?

Årsoppgjør er prosessen der vi ferdigstiller årsregnskapet. Årsregnskapet skal vise hvordan bedriftens midler har blitt brukt i løpet av året. I tillegg skal det gjøre opp status på bedriftens økonomi. Alle virksomheter i Norge skal rapportere inn opplysninger om driften og gjeldende regnskapstall til myndighetene. Dette gjøres i årsregnskapet, som består av årsberetningen og noter.