Press "Enter" to skip to content

Ennakkoperintö lomake

Mitä eroa on ennakkoperinnöllä ja lahjalla?

Jos lahjan arvo on 4000 euroa tai enemmän, siitä maksetaan lahjaveroa progressiivisen lahjaveroasteikon mukaan. Lähisuku, kuten lapset ja lapsenlapset, kuuluvat ensimmäiseen veroluokkaan, kaukaisemmat sukulaiset ja vieraat toiseen. Samalta henkilöltä kolmen vuoden välein päivästä päivään tarkastellut ja saadut yhteensä alle 4000 euron lahjat ovat verottomia.
Kun tavaran tai muun omaisuuden omistaja vaihtuu, siihen liittyy yleensä aina jokin vero: lahjavero, myyntivero, varainsiirtovero tai perintövero.

Lahjakirjalomake

Jos kuitenkin lahjoitus halutaan tehdä lahjansaajan puolison avio-oikeuden poissulkevalla ehdolla, on lahjakirja tällöin tehtävä kirjallisesti ja kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava se. Kiinteää omaisuutta luovutettaessa on noudatettava samaa määrämuotoa kuin kiinteistön kaupassa. Käytännössä myös osakelahjoitukset (asunto-osakkeet, pörssi, ja muut osakkeet) tulee tehdä kirjallisena omistussuhteen siirtymisen osoittamiseksi.

Osakkeiden lahjoitus edellyttää arvo-osuustiliä

Ensimmäiseen perillisryhmään kuuluvat rintaperilliset, joita ovat vainajan lapset ja heidän lapsensa. Ryhmässä on rajoittamaton sijaantulo-oikeus, joka tarkoittaa, että mikäli perillinen on kuollut ennen perittävää, perillisen lapset saavat saman aseman kuolinpesässä kuin jo edesmennyt perillinen eläessään olisi saanut. Ainoastaan tässä rintaperillisten perillisryhmässä on voimassa lakiosa.

Veroasteikot

Esimerkiksi verovapaista rahasto-osuuksista ilmoitus kuitenkin kannattaa jättää, sillä jos lahjansaaja myy rahasto-osuudet myöhemmin, lahjaveroilmoituksesta on helppo selvittää osuuksien hankintameno eli niiden arvo hetkellä, jolloin lahja saatiin. Hankintamenoa tarvitaan, kun mahdollisen myynnin jälkeen lasketaan myyntivoiton suuruutta verottajaa varten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos lahjansaaja on omistanut myytävän omaisuuden alle vuoden, lahjaverotusarvoa ei saa vähentää, vaan vähennettävä arvo määritellään lahjoittajan hankintamenon perusteella.

Perintöveroluokat

Verottaja ei määrää luopujalle lainkaan perintöveroja, jos luopuminen on tehty oikein. Luopuminen tehdään kirjallisesti. Perinnönsaaja ei saa toimia ennen perinnöstä luopumista niin, että hänen voitaisiin katsoa ottaneen perintö vastaan. Siksi luopuminen kannattaa tehdä viimeistään perunkirjoitustilaisuudessa. Luopuja ei saa asettaa luopumiselle ehtoja tai määrätä, kuka saa hänen osuutensa perinnöstä.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Verotus

Suomessa asuvan henkilön saamasta muusta kuin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta omaisuudesta suoritettavasta perintöverosta vähennetään samasta perinnöstä tai testamenttisaannosta vieraalle valtiolle suoritettujen verojen määrä (ulkomaisen veron hyvitys). Tämä hyvitys ei saa olla suurempi kuin määrä, joka vastaa yhtä suurta osaa perintöverosta kuin vieraasta valtiosta saadun omaisuuden arvo on Suomessa perintöveron perusteena olevan omaisuuden arvosta.

Perinnöstä, testamentista ja vakuutuskorvauksesta voi luopua joko tehokkaasti tai tehottomasti. Tehokkuus ja tehottomuus tarkoittavat tässä yhteydessä luopumisen vaikutuksia perintöverovelkasuhteen syntymisen kannalta perintö- ja lahjaverolaissa (378/1940, PerVL) säädetyllä tavalla. Luopumisen siviilioikeudelliset vaikutukset määräytyvät siviilioikeudellisten säännösten mukaan. Luopumisen mahdollinen tehottomuus verotuksessa ei vaikuta luopumisen sitovuuteen luopujien ja sijaantulijoiden keskinäisessä suhteessa.

Yhteystiedot

Ulkovalaisimilla jääsumussa näkyvä 22° rengas ilmenee kolmiulotteisena sikarimaisena pintana, joka koostuu lukemattomien kiteiden välkähdyksistä. Lumen pinnalla tästä sikarista nähdään leikkauspinta, jolloin 22° rengas voi katsojan ja valon keskinäisestä sijainnista riippuen olla hyvin omituisen näköinen. Yleensä ulkovalaisimet ovat liian korkealla pinta-22° renkaan havaitsemiseksi ja siksi sen yleensä joutuu luomaan omalla valaisimella. 

Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus DYNAMO tarjoaa maksutonta yrittäjäneuvontaa yrityksen perustamista/ostamista suunnitteleville henkilöille Mikkelin seudulla (Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala). Palveluihimme kuuluvat mm. liikeidean arviointi, liiketoimintasuunnitelman ohjaus, yrityksen perustamis- ja rahoitusneuvonta, asiakashankinnan- ja markkinointisuunnitelman kehittäminen, starttirahalausunnot sekä Finnveran rahoituslausunnot.

Lahjan käypää arvoa, ja samalla verojen määrää, voidaan alentaa siten, että metsätilan luovuttaja pidättää itsellään hallintaoikeuden metsään, eli oikeuden käyttää hyväkseen metsän tuoton. Pidätetylle hallintaoikeudelle lasketaan arvo, joka vähennetään metsän käyvästä arvosta. Hallintaoikeuden arvo saadaan kertomalla edusta saatavan vuositulon määrä etuun oikeutetun henkilön iän mukaan määräytyvällä kertoimella. Metsäkiinteistöllä käytettävä vuositulo on 5% metsäkiinteistön arvosta.

Kuolinpesään voi ilmaantua perunkirjoituksen jälkeen varoja tai velkoja, jotka eivät olleet perukirjaa laadittaessa pesänosakkaiden tiedossa. Uusista varoista tai veloista on laadittava täydennysperukirja, joka on tehtävä kuukauden kuluessa varallisuuden tai velan ilmaantumisesta. Täydennysperukirja on toimitettava verottajalle kuukauden kuluessa sen tekemisestä.

Perityn omaisuuden likviditeetti: Suomalaisten varallisuudesta suuri osa on sidottu asunto-omaisuuteen. Tämä luo omat haasteensa perimistilanteissa. Perintövero lankeaa usein maksettavaksi viimeistään vuoden sisällä perunkirjoituksen toimittamisesta. Etenkin tilanteessa, jossa perittävä omaisuus on esimerkiksi asunto tai kiinteistö, tulee perintöverojen maksamisesta oikeasti taakka perinnön saajalle.

Kuoleman jälkeen järjestettävässä perunkirjoituksessa laaditaan perukirja. Perukirja on virallinen asiakirja, johon kirjataan tiedot vainajasta, kuolinpesän osakkaista ja kuolinpesän varallisuudesta. Valmiin perukirjan mallin avulla perunkirjoituksen järjestäminen on helppoa. Valmiin lomakkeen avulla perunkirjoitus on käytännössä vain tietojen kirjaamista verottajaa varten.

Pyöriäisen tunnistusohjeet

Suomen lainsäädännön (laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta 1107/1996) mukaan kuolleena tavatun valaan haltuunotto on kiellettyä. Kuolleena löydetty valas tulee tämän lain mukaan toimittaa joko luonnontieteelliseen keskusmuseoon tai Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) Oulun toimistoon. Lisätietoja antaa Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA), p. 029 530 0400.