Press "Enter" to skip to content

Ennakko osinko verotus

Ennakko-osinkojärjestelmä

Ennakko-osionkojärjestelmässä osingonsaajayhtiö voi tietyin edellytyksin jaksottaa saamansa osingon ja siihen liittyvän yhtiöveron hyvityksen jo sen vuoden tuloksi, jolta osinko jaetaan – tällöin esimerkiksi vuodelta 1999 jaettava osinko on saajayhtiön verovuoden 1999 tuloa. Kirjanpidossaan jakajayhtiö kirjaa vuodelta 1999 jaettavan osingon vuoden 1999 tilinpäätökseensä oman pääoman vähennykseksi ja osingonjakovelaksi. Osingonsaajayhtiö puolestaan kirjaa osingon ja yhtiöveron hyvityksen vuoden 1999 tuotoksi ja osinkosaamiseksi.

3 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan sekä maataloudenharjoittajan saamat osingot

Korkein hallinto-oikeus on katsonut ennakkoratkaisussaan (KHO 2008:77), että yhtiön jakamat voittovarat, jotka perustuvat osalta tilikautta laadittuun, tilintarkastettuun ja ylimääräisen yhtiökokouksen vahvistamaan tilinpäätökseen, ovat elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) 6a §:n 1 momentissa tarkoitettua osinkoa, mikäli tilinpäätös on laadittu osakeyhtiölain ja kirjanpitolautakunnan lausunnon (2008/1815) mukaisesti.

Esimerkki: Yhtiössä on kolme osakkeenomistajaa A, B ja C. Yhtiö tekee osingonjakopäätöksen 14.11.2019. Osingonjakopäätöksen mukaan osinko on heti nostettavissa. A ja C nostavat osinkonsa heti. Osakkeenomistaja B käy nostamassa osingon vasta 2.2.2020. Yhtiö ilmoittaa jakamansa osingot ja niistä toimitetut ennakonpidätykset vuodelta 2019 annettavalla vuosi-ilmoituksella myös osakkeenomistaja B:n osalta.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Noteeraamattomien yhtiöiden osingot

Julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta on kyse, kun yhtiön osake tai osakesarja on ollut osingonjaosta päätet­täessä julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä tai vastaavalla tavalla ulkomailla. Sama on voimassa myös niiden yhtiöiden kohdalla, joiden osakkeet on otettu yhtiön suostumuksella tai hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi ns. monenkeskisessä kaupankäynnissä.

Osinkojen maksu osakeyhtiössä ja ennakonpidätys

Osinkojen maksu osakeyhtiössä on säädetty laissa ja osingon maksaja maksaa ennakonpidätyksen näistä. Osinkotulon verotusta uudistettiin vuoden 2014 alusta. Sen johdosta myös ennakkoperintään tuli muutoksia. Merkittävä muutos aikaisempaan oli, ennakot joudutaan pidättämään myös noteeraamattomien yhtiöiden osingoista. Ennen vuotta 2014 ennakonpidätys on jouduttu toimittamaan vain pörssiyhtiöiden osingoista.

Hänen mukaansa yhdeksi veronkiristyksen avainkysymykseksi on nousemassa kahdeksan prosentin huojennusraja. Kun osinkojen osuus on maksimissaan kahdeksan prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta, verotetaan osinkoja 25 prosentin osalta pääomatuloveron mukaan ja 75 prosenttia summasta on verovapaata. Huojennukselle on määritelty 150 000 euron katto.

Listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotus

Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko verotetaan joko ansiotulona tai pääomatulona. Vaikka osa maksetusta osingosta on verotonta, liittyy osingon maksuun aina veroseuraamuksia. Osingon maksaja tekee osingosta ennakonpidätyksen ennen maksua. Osingon verolaskelmissa kannattaa käyttää asiantuntijan apua. Näin vältytään yllättäviltä veroseuraamuksilta. Ohessa tietoa listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotuksesta osingonsaajalle.

Löydät, tunnistat ja hahmotat yrittäjän ja yrityksen verotuksen erityis- ja riskitilanteet käytännön asiakastyössä. Kun tunnistat, miten erityyppiset tilanteet käytännössä näyttäytyvät, osaat ratkaista verokysymyksiä asiakkaan tavoitteet huomioon ottaen. Saat siis tietoja ja taitoja, joilla asiantuntijuutesi kehittyy konsultoivaan suuntaan. Kurssin keskiössä ovat pk-yritysten verokysymykset, jolloin tarkastelun kohteena on yrittäjän ja yrityksen kokonaistilanne erilaisissa verosuunnittelutilanteissa.

Main navigation

Toimialakohtaisessa tarkastelussa eri toimialat on esitetty suuruusjärjestyksessä. Suurimpana pidetään sitä toimialaa, jonka yhteenlaskettu palkkojen ennakonpidätysten, sosiaaliturvamaksujen, yhteisöverojen ja ympäristöverojen määrä on suurin. Toimialat eivät ole vertailukelpoisia keskenään, sillä eri toimialoilla toimivien yritysten määrä vaihtelee. Toimialakohtainen tarkastelu paljastaa sen, että eri toimialoilla verolajien suhteelliset osuudet maksetuista ja tilitetyistä veroista vaihtelevat suurestikin.

Header-kuva

Osakeyhtiöllä voi olla kolmea eri tulolähdettä: elinkeinotulolähde, maatalouden tulolähde ja henkilökohtainen tulolähde. Elinkeinotulolähde on yrityksen liiketoimintaan liittyvää tuloa, maatalouden tulolähde taas maataloudesta saatava tulo ja henkilökohtainen tulolähde on tuloa, joka ei kuulu kahteen ensimmäiseen tulolähteeseen. Tätä voi olla tulo esimerkiksi ulkopuoliselle vuokratusta kiinteistöstä, joka ei liity elinkeinotoimintaan.

Osakeyhtiön verotus: miten verotettava tulo lasketaan

Suurin osa yrityksen menoista on yleensä vähennyskelpoisia. Kaikki osakeyhtiön menot eivät kuitenkaan niitä automaattisesti ole. Osakeyhtiö voi vähentää tuloksestaan pääsääntöisesti kuluja, jotka syntyvät suoraan yritystoiminnan harjoittamisesta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vakuutukset, palkat, toimistotarvikkeet, perustamismenot, myyntisaamiset ja edustusmenot 50 % asti. Edellisten vuosien tappioita voi vähentää tuloksesta seuraavan kymmenen verovuoden ajan.

Ennakkoratkaisua on mahdollista hakea Verohallinnolta tai keskusverolautakunnalta. Menettely eroaa merkittävimmin siinä, että keskusverolautakunnalta ratkaisua voi hakea vain, jos asian ratkaiseminen on tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa taikka verotuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi. Ennakkoratkaisun hakeminen voi olla mahdollista myös muun erityisen painavan syyn perusteella.

Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää selainohjelmalta Javascriptin hyväksymistä.

Saat yrityksesi tuloksen selville, kun vähennät veronalaisista tuloista vähennyskelpoiset menot ja aiempien vuosien tappiot. Veronalaista tuloa ovat esimerkiksi yrityksesi tuotteiden ja omaisuuden myynnistä saadut tulot. Vähennyskelpoisia menoja ovat tulon hankkimisesta aiheutuneet menot, kuten palkat, vuokrat ja yritystoimintaasi liittyvät ostot.

Henkilöyhtiön (Ay, Ky) saamat osingot sisällytetään kokonaan elinkeinon tulokseen. Tulo jaetaan täysimääräisesti verotettavaksi osakkaiden tulona. Jaetuista tulo-osuuksista vähennetään se osa osuuksiin sisältyvästä osinkotulosta, joka osakkaan verotusta koskevien sääntöjen mukaan on verovapaata tuloa. Luonnollisella henkilöllä vähennys on 30 prosenttia ja osakkaana olevilla yhteisöillä joko 100 prosenttia tai 25 prosenttia.

Verotietoa

Maksettavien verojen määrä vaihtelee yritysmuodon mukaan. Joissakin yritysmuodoissa verotus kohdistuu yritykseen, kun toisissa se painottuu yrittäjän henkilökohtaiseen verottamiseen. Kun selvitetään yrityksen kokonaisverorasitusta, on yrityksen maksaman tuloveron lisäksi otettava huomioon myös yrittäjän maksamat tuloverot. Vasta näiden yhteisvaikutus ratkaisee verotuksellisesti edullisimman yritysmuodon.

Osingot on maksettu osakkaille, joiden tilinumero ja henkilö- tai y-tunnus löytyvät osakerekisteristämme. Tilinumero voi puuttua järjestelmästämme mm. sen takia, että pankki tai tilinumero on vaihtunut jossain vaiheessa, ja meille on pankilta tullut tieto, että tili ei enää ole käytössä. Jotta osinko voidaan maksaa, pitää järjestelmässämme olla myös henkilö- tai y-tunnus verottajaa varten.

Yritysten tai yritysten omistajien verotuksen perusperiaatteisiin ei vuoden vaihteessa tule mitään merkittävää uutta. Veroprosentit pysyvät toistaiseksi ennallaan esimerkiksi paljon puhutun osinkoverotuksen osalta. Sen sijaan verotusmenettelyihin tulee etenkin yhteisöjen osalta isoja muutoksia, jotka yrittäjän on syytä tiedostaa, vaikka me tilitoimistoammattilaiset toki käytännön toimista pitkälti huolehdimmekin.