Press "Enter" to skip to content

Enkeltvedtak skole


4. Før vedtaket fattes

På opplæringsområdet er det som oftest ikke vanskelig å finne ut hvem som er part i saken. Det vil være eleven som saken direkte gjelder. For umyndige elever er det vanligvis foreldre med foreldreansvar som utøver elevens partsrettigheter. Elever som har fylt 15 år kan selv utøve sine rettigheter ovenfor skolen.

Et enkeltvedtak skal være skriftlig om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. § 25.(begrunnelsens innhold) sier videre at: Enkeltvedtak skal grunngis. § 28 og 29 sier: Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.

Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning eller enkeltvedtak om ikkje rett til spesialundervisning skal fattast av skolen når det føreligg sakkunnig vurdering frå PPT. Skolen brukar den sakkunnige vurderinga som grunnlag når dei fattar eit enkeltvedtak. Skolen kan velje å avvike frå den sakkunnige vurderinga, då denne er rettleiande. Avvik skal utan unntak grunngjevast i vedtaket. Det er skolen som er ansvarleg for det pedagogiske tilbodet. 

Noen ganger er det vanskelig å skille mellom tilpasset opplæring som ikke krever enkeltvedtak, men er en oppfølging av opplæringslovens krav om å tilpasse opplæringen til den enkeltes forutsetninger og spesialundervisning som skjer på bakgrunn av et enkeltvedtak som gir eleven en særskilt rett til et omfang og et innold i spesialundervisningen.

PP-tjenesten

Enhet «Helse/rehab» har kommunalt oppfølgingsansvar for «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.». Leder ved den enkelte enhet har et systemtaisk opplegg for å kontrollere at myndighetenes krav til det fysiske miljøet for elevene oppfylles. Dette kalles internkontroll. Enhet «Bygg og eiendom» har ansvar for vedlikehold og renovering.

Unge som er elev i de videregående skolene i Vestfold, og som ikke har utbytte av den ordinære opplæringen på grunn av sin psykiske helse, kan i samarbeid med elevtjenesten ved skolen og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) melde behov om alternativ opplæringsarena. Melding om behov for alternativ opplæringsarena sendes utdanningsavdelingen i Vestfold fylkeskommune til behandling.

Innledning

Vi vet at det kan være krevende for en PP-tjeneste å utarbeide sakkyndig vurdering for elever som går på skoler utenfor hjemkommunen. Vi ønsker å bidra med informasjon og samarbeid som kan gi PP-tjenesten best mulig grunnlag for å utføre sitt sakkyndighetsarbeid. Vi håper og tror at dette skrivet kan være en god førstehjelp til å utarbeide sakkyndige vurderinger og for å initiere tjenlige samarbeidsformer.

Artikkeltags

Endringene ble applaudert av mange, bl.a. flere i skolen som fremhevet at det var flott at det nå ble nulltoleranse for mobbing og at det derfor ville bli lettere å arbeide mot mobbing. Selv om en bestemmelse om nulltoleranse ble tatt inn i selve loven, er det en misforståelse at loven før endringen hadde noen som helst toleranse for mobbing.

PRINSIPP 1: Når avstandene mellom hjemmet og flere skoler er tilnærmet like eller når en skole er full, legges det vekt på følgende saklige hensyn:

Prioritet 1) Søskentilhørighet ved omsøkte skole
Prioritet 2) Psykososiale og/eller medisinske årsaker som er dokumentert 
Prioritet 3) Barn i samme alder som bor i samme lekeområde på barnetrinnet, får tilhørighet på samme skole

Tilsynet skulle også avklare om Oppegård kommune har et forsvarlig system for å vurdere om skolene oppfyller kravene om forvaltningskompetanse i forvaltningsloven og opplæringsloven. Tilsynet er en del av et felles nasjonalt tilsyn i 2018–2021.

Hovedregelen etter forvaltningsloven § 36 første ledd er at man får dekket utgiftene til advokat ved klage på enkeltvedtak hvis man får medhold i klagen. Hvis du har fått et enkeltvedtak som du er uenig i og ønsker bistand til å klage på dette, kan vi kostnadsfritt gi en vurdering på hva som er sannsynligheten for at du vil vinne frem og dermed også få dekket advokatutgiftene før vi tar oppdraget. Kontakt oss på skjemaet under fanen «Kontakt oss».