Press "Enter" to skip to content

Eksklusiv bruksrett sameie

Nye regler om bruksrett til fellesareal i ny eierseksjonslov

I den nye eierseksjonsloven som trådte i kraft 1. januar 2018 er det gitt regler om enerett til bruk av bestemte deler av fellesareal som avviker fra tidligere regulering. Etter tidligere lov fra 1997 kunne slik eksklusiv bruksrett i fellesareal avtales i vedtektene som en midlertidig løsning, og gjerne uten tidsbegrensning.

TOPPMENY

I seksjonerte sameier er arealene gjort til enten seksjoner med eventuelle tilleggsdeler, eller fellesarealer. Den nærmere oppdelingen vil fremgå av seksjoneringsbegjæringen. Den enkelte sameier har enerett til å bruke sin seksjon. Når det gjelder fellesarealene ligger det i ordet at dette er areal som alle sameierne kan bruke i fellesskap. Utgangspunktet er altså at ingen kan ha en eksklusiv rett til å bruke areal som ikke er gjort til seksjoner eller tilleggsdeler fordi dette vil forringe den rett hver enkelt har til å bruke arealet.

For å avgjøre hva den aktuelle bruksenheten kan benyttes til, må man således ta utgangspunkt i hva som er formålet med seksjonen – det vil si om det er en boligseksjon eller en næringsseksjon. En boligseksjon vil alltid kunne benyttes til beboelse, og det er uten betydning for bruksretten om det er eieren selv eller andre som bor der. Det er heller ikke tvilsomt at fritidsboliger også anses som en boligseksjon etter loven.

Rundskriv for Tinglysingen

Eierseksjonsloven legger opp til at ett eller flere arealer eller bygningsdeler kan legges til seksjonens bruksenhet som tilleggsdel, jf. eierseksjonsloven § 4. Tilleggsdeler tas inn i seksjoneringssøknaden, eventuelt i en søknad om reseksjonering, og blir på denne måten tinglyst. Vedlagte situasjonskart og plantegninger skal tydelig angi hvor tilleggsdelene er og hvilke seksjoner de tilhører. For tilleggsdel i grunnen (utendørs) skal det også legges ved et matrikkelkart som viser at området er oppmålt iht. matrikkelloven § 6 første ledd bokstav e) og matrikkelforskriften § 35. 

Ny eierseksjonslov – bruksretter til besvær

Den 1. januar 2018 trer ny eierseksjonslov i kraft med virkning for alle eierseksjonssameier i det ganske land. Med den nye loven følger det flere nye og nyttige regler og presiseringer sammenlignet med gjeldende eierseksjonslov fra 1997. Dersom du er seksjonseier eller er leietaker av en seksjon, kan det være verdt å merke seg at den nye loven medfører visse innskrenkninger i adgangen til å gi eksklusiv bruksrett til deler av fellesarealet.

Er det lov med eksklusiv bruksrett til fellesareal?

Rettspraksis viser imidlertid at domstolen har akseptert slike ordninger, så lenge ordningene totalt sett har blitt ansett fornuftig og til gagn for borettslaget. Ordningene har da blitt vurdert opp mot likhetsprinsippet, som innebærer at ordningene ikke må innebære en urimelig forskjellsbehandling mellom andelseiere, jf. brl. § 7-13.