Press "Enter" to skip to content

Dispensasjon fra byggegrense mot nabo

Byggegrense og dispensasjon

Den alminnelige firemetersegelen i plan- og bygningsloven § 29-4 innebærer at lovgiver har foretatt en avveining av både tiltakshavers og naboens interesser. Avstandskravet er gitt av blant annet branntekniske hensyn, men er også begrunnet i andre forhold, som at naboeiendommer sikres lys, rom og utsikt. Det følger av rettspraksis og teori at det derfor skal utvises tilbakeholdenhet med å dispensere fra dette avstandskravet i loven.

Slik søker du om dispensasjon

Når du bygger, skal minsteavstanden til midten av regulert kommunal vei som regel være 15 meter, og minsteavstanden til midten av regulert riksvei skal som regel være 50 meter. Dersom du skal bygge nærmere veien enn dette må du søke om dispensasjon fra avstand til vei.

Dersom det skal gis dispensasjon fra bestemmelser i plan- og bygningsloven eller planer gitt i medhold av loven, må de kumulative vilkårene i § 19-2 annet ledd være oppfylt. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Hovedregelen etter plan- og bygningsloven er at alle byggverk som oppføres skal ha en avstand fra nabogrensen som minst svarer til byggets halve høyde, og ikke under fire meter. Avstandskravet er fastsatt først og fremst av brannvernhensyn, men også begrunnet i blant annet hensynet til lys, rom og utsikt for naboeiendommer. Avstandskravet gjelder ikke bare byggverk, men også andre varige konstruksjoner og anlegg.

Hvordan får jeg dispensasjon?

Fritatt betyr at du kan begynne å bygge noe uten skriftlig tillatelse fra kommunen. Byggereglene gjelder fullt ut og du er selv ansvarlig for at byggefeil ikke oppstår. Fritaket gjelder både søknads- og  meldeplikten og regler for ansvar og kontroll. Tiltaket må ellers ikke medføre fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser. Tiltaket må gjennomføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningsloven, vedtekt, forskrift og kommuneplan/reguleringsplan.

Mandal kommune har vedtatt en retningslinje om at bygning ikke kan plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter. Dersom nabo samtykker i plassering nærmere enn 1 meter, vil det bli stilt krav om at naboens eiendom kan benyttes i forbindelse med oppføring av bygningen og ved senere vedlikehold av denne. Dette kreves tinglyst som heftelse på naboens eiendom. Tinglysning kan også være aktuelt i andre tilfeller.

Du må oppgradere nettleseren din

Du kan som eier være søker og stå ansvarlig for alt selv ved oppføring av frittliggende garasje hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 m². Bygningen kan oppføres i én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller. Garasjen må ikke brukes til beboelse. Med beboelse menes kjøkken, stue, soverom, bad/wc.
For garasjer som overskrider arealgrenser eller vilkår som beskrevet over, må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad til kommunen, samt prosjektering og utførelse.

Hva skal du bygge?

Som tiltakshaver kan du forestå tiltaket selv. Se henvisning til lovverket nedenfor. I disse tilfellene kan du selv sende søknad til kommunen og utføre arbeidene selv. Du er da ansvarlig for at arbeidet ligger innenfor reglene for mindre byggearbeid og at arbeidet blir utført i tråd med gjeldende lover, forskrifter og planbestemmelser.

Søke dispensasjon

På grunn av naboens klage ble saken oversendt til fylkesmannen i Aust-Agder, som i sitt vedtak påpekte saksbehandlingsfeil fra kommunens side. Fylkesmannen mente at kommunen burde avvist Løinings opprinnelige søknad, da hun ikke hadde krysset av for at hun også søkte om dispensasjon fra byggegrense mot nabo og mot riksvei.