Press "Enter" to skip to content

Barn kunst og kultur

Kunst, kultur og kreativitet

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Kunnskapsområdet gir også erfaring med opplevelse, refleksjon og kvalitetsvurdering knyttet til fagspesifikke og allmenne estetiske og kunstfaglige problemstillinger. En viktig side ved denne kompetansen er å bruke digitale medier på kreative og reflekterte måter. Utvikling av studentens estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner står sentralt, og studenten skal kunne reflektere over innholdet i kunnskapsområdet i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Kjernen i kunnskapsområdet er grunnleggende for lek, omsorg, læring og danning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Høgskolen i Innlandet er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

La barna skape

Den nasjonale Barnehagedagen markeres 13. mars. Som ansatte i barnehager, og foreldre til barn i barnehager, setter vi søkelys på kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. Ikke bare fordi ekspertene mener det er dette som skal til for at barna kan mestre framtida. Men mest fordi de skapende aktivitetene gir rom for barnas egen forskning og mestringsglede.

Mette Dybwad Torstensen er aktuell med sin første kunstbok for barn og unge. Boken tar utgangspunkt i kunsthistorien og oppgaver for barn og har hele 20 tips til morsomme og engasjerende samlingsstunder der barns undring får fritt spillerom. Medforfatter er kunstner Bjørg Thorhalldottir.

Arnold Busck Webshop

Sentralt for kunst- og kulturfagene er barn og unges møte med og deltakelse i skapende prosesser, i barnehagen og skolen. I likhet med temaområdet fag, kunnskapsområder og fagdidaktikk er kunst- og kulturfeltet i lærerutdanningene preget av en sterk integrasjon mellom fagene selv og deres anvendelse i barnehage og skole. Forskningsområdet er slik forankret i utvikling av og samspillet mellom kompetansefeltene kunst, kultur, fagdidaktikk og praksisfelt. 

Absolutte forkunnskaper

Undervisning vil foregå på ulike måter, blant annet: gruppearbeid, praktiske øvelser, forelesninger, selvstudium, arbeid med barnehagebarn, veiledninger, demonstrasjoner, prosjektarbeid, presentasjoner og eventuelt ekskursjoner. Teoretisk og praktisk undervisning skal utfylle hverandre.