Press "Enter" to skip to content

Avdelingsleder lønn kommunen

Ny lønnstabell i KS pr. 1. juli 2019

Eventuelle tillegg er inkludert, men ikke overtid. Vi tar forbehold om feil. Endringer i kommunene annet enn lønnsjustering kan gi utslag, spesielt i små kommuner med få ansatte. Ett eksempel kan være nedleggelse av kommunale selskaper. Kommuner med færre enn fem ansatte i kapittel 3 (ledere) er derfor utelatt.

Tariffområdene 

For innplassering i nivå i årsverkmodell telles antall faste årsverk hver 1.3. Hvis det skjer organisatoriske endringer (ny avdeling kommer til eller lignende) som medfører økning i perioden kan en telle om igjen i løpet av året. Små endringer i perioden ivaretas ikke før ny telling 1.3 neste år.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Mistet oljejobben, fikk langt høyere lønn i kommunen

– Da jeg tok ingeniørutdannelsen ved Universitet i Grimstad tenkte jeg alltid at jeg måtte få jobb i det private, ikke i det statlige. Praten mellom studentene var at det var høyere lønn i det private. Men jeg kan si at jeg har et femsifret tall høyere lønn her sammenlignet med Aker Solutions, sier hun.

Nito.no in english or another language

Din faglige bakgrunn vil som regel avgjøre hvilket arbeidsområde du vil fungere som leder. Vanlige arbeidsområder kan være økonomi, juss, IKT, produksjon, logistikk, salg og service, personal, produksjon, kommunikasjon forskning – eller du kan ha hele bedriften som ansvarsområde.

– Lønn må bidra til rekruttering av den arbeidskraften kommunene trenger. Kommunene har et stort behov for fagarbeidere, fagarbeidere med tilleggsutdanning og høyskoleutdannede for å kunne levere god kvalitet. Disse gruppene er en ryggrad i velferdstjenestene, sier Ruud Thorkildsen.

Gjennomsnittslønn i Norge i 2019

Med en teknologiutvikling som går raskere enn noensinne, vokser behovet for IT-kompetanse i økende takt. Amesto Consulting har sett på hva IT-konsulenter, programvareutviklere, systemanalytikere, sytstemarkitekter, sikkerhetsanalytikere, databaseadministratorer, og andre ansatte i IT-bransjen tjener.

Sandefjord kommune er en stor organisasjon med varierte tjenester og oppgaver innenfor ulike fagområder. Som ansatt i kommunen har du derfor gode muligheter til personlig, faglig og yrkesmessig utvikling. Vi har tilbud om kurs og opplæring for ansatte på ulike nivå, og innenfor ulike fagfelt i organisasjonen. Alle ansatte kan søke om stipend til videreutdanning som er relevant for kommunen.

Skole og barnehage

Vi håper dere kommer til å avdelingsleder et flott alternativ, som gir deg lønn mer penger tilbake. Den enorme tilbakebetalingsprosenten blir bare bedre og bedre jo flere kampanjer og bonuser du benytter deg av derfor er det ekstra gull å avdelingsleder hos aktører på lønn. Registrer deg hos en av kommune vi har listet opp i denne kommune, og sett inn ditt første innskudd for å få en glimrende bonus umiddelbart.