Press "Enter" to skip to content

Asuntoosakeyhtiön tilinpäätösmalli

Kirjanpidon hoito käsittää tilinavauksen, tilitapahtumien tiliöinnin ja kirjaamisen sekä tarvittavat täsmäytykset. Osakirjanpitona hoidetaan vuokra-, vastike- ja käyttökorvauskirjanpitoa sekä palkkakirjanpitoa. Tehtäviin kuuluvat myös lainaosuus-, lunastus- ja arvonlisäverolaskelmien laadinta ja tilijärjestelmän dokumentointi sekä tiliote-, tosite- ym. kirjanpitoaineiston säilyttäminen.

Teemu Laitinen

Tilintarkastuskertomuksessa on nykyisin kaksi osaa. Kertomuksen ensimmäisen osan alussa on lausunto tilinpäätöksestä ja sen perustelut. Muutoin ensimmäisessä osassa käsitellään tilinpäätöstä koskevat johdon velvoitteet sekä tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Käyttämässämme kertomusmallissa tilintarkastajan velvollisuuksia on kuvattu tarkemmin tilintarkastuskertomuksen mukana tulevassa liitteessä.

Valikko

Vaikka asunto-osakeyhtiöt ovat voittoa tavoittelemattomia yhtiöitä, tulee niiden lain mukaan laatia toiminnastaan tilinpäätös ja toimintakertomus. Kirjanpitovelvollisuus koskee rivi- ja kerrostaloyhtiöiden lisäksi myös paritaloja, mikäli ne toimivat yhtiömuotoisina. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiita viimeistään neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Yhtiökohtainen tilikausi on määritetty perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä, mutta useimmiten taloyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi.

Toimintakertomus

Päivitetyssä yleisohjeessa on otettu huomioon kirjanpitolain ja -asetuksen vuoden 2016 alusta voimaan tulleiden muutosten (1620/2015 ja 1752/2015) sekä pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (1753/2015; PMA) vaikutukset asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Yleisohjeessa on myös otettu huomioon 31.12.2016 voimaan tulleet kirjanpitolain muutokset (1376/2016).

Tilinpäätöstietojen ilmoittaminen – usein kysyttyä

Kaikkien veroilmoitusta 6B käyttävien yhteisöjen (mm. osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja ei-keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden) pitää liittää tilinpäätöstiedot veroilmoitukseen. Lisäksi veroilmoitusta 6C käyttävät ammattikorkeakouluosakeyhtiöt liittävät tilinpäätöstiedot veroilmoitukseen.

Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa edellytettävien tietojen suhteesta

Kun on kyse asiakokonaisuuksista, joiden osalta on tiedon esittämisvaatimuksia sekä liitetietojen että toimintakertomuksen osalta, hakija kysyy, onko mikrokokoisessa asunto-osakeyhtiössä sallittua viitata tietojen antamiseen toisaalla (tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa) ja jos on niin missä tapauksissa? Onko tietoja, joiden osalta ei viittauskäytäntö ei sovellu – siis tilanteita, jolloin sama tieto tulee esittää sekä toimintakertomuksessa että liitetietona?

Osakehuoneistoon kuuluu myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta. Jos parvekkeelle on tällainen kulkuyhteys useammasta osakehuoneistosta, näihin huoneistoihin oikeuttavien osakkeiden omistajien on sovittava parveketta koskevasta kunnossapidosta ja muutostyöstä. Osakkeenomistajalla on kuitenkin oikeus suorittaa välttämätön kunnossapitotyö. Parvekkeen kunnossapidon ja muutostöiden kustannukset jaetaan tasan näiden osakkeenomistajien kesken. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin parvekkeen hallintaoikeudesta ja kunnossapitovastuusta.

Tyypillisessä taloyhtiössä jokseenkin kaikki menot rahoitetaan osakkaiden toimesta. Tämän vuoksi on kohtuullista, että osakkaille rahoittajina annetaan ymmärrettävässä muodossa olennaisimmat tiedot yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta. Asunto-osakeyhtiölain (AOYL) mukaan osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan. Tällaisia yhtiön menoja ovat esimerkiksi kiinteistön ja rakennusten kunnossapidosta sekä perusparannuksista johtuvat menot.

Asunto-osakeyhtiön on laadittava tilinpäätös jokaisesta tilikaudesta. Tilinpäätös on esitettävä ja käsiteltävä varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on puolestaan pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä, tilinpäätökseen liittyen, taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

Taloyhtiöllä olisi hyvä olla säästöinä kahden tai kolmen kuukauden vastikeylijäämä yllättävien menojen varalta. Yhtiö ei maksa tasisin väliajoin kaikkia laskuja, kuten kiinteistöveroa tai lainanlyhennyksiä. Esimerkiksi lämmityskulut tulevat maksettavaksi talvella – samoin kuin ylimääräiset lumenpudotukset katolta ja lumen poisvienti.

Tilinpäätös kertoo taloyhtiön tuloksen ja varallisuuden. Tilinpäätöksestä täytyy tehdä tasekirja, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Asunto-osakeyhtiön pitää myös laatia toimintakertomus. Tilinpäätös on valmis kun isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus on allekirjoittanut sen. Tilinpäätös vahvistetaan yhtiökokouksessa. Tasekirja täytyy säilyttää 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

2) Asunto-osakeyhtiön rakennuksessa on yhtiöjärjestyksen mukaan vain asuinhuoneistoja ja muita asumiseen liittyviä tiloja tai, jos asunto-osakeyhtiössä on myös muita tiloja, näihin tiloihin oikeuttavat osakkeet eivät ole asunto-osakeyhtiön hallinnassa. Jos asunto-osakeyhtiössä on esimerkiksi liikehuoneisto, veroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos liikehuoneisto on osakkaan eikä asunto-osakeyhtiön hallinnassa. Tällöin liikehuoneistosta mahdollisesti saatavat vuokratulot ovat osakkaan eivätkä asunto-osakeyhtiön tuloa.

Eduskunnassa joulukuussa 2015 hyväksytyt kirjanpitolain muutokset tulivat voimaan 1.1.2016. Voimaantulosäännöksen mukaan uutta kirjanpitolakia sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudella, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen. Säännöksen mukaan uutta kirjanpitolakia voidaan kuitenkin soveltaa jo sellaiseen tilinpäätökseen, joka laaditaan lain voimaantulon jälkeen. Uuden kirjanpitolain tuomia helpotuksia voidaan siis ottaa käyttöön jo nyt tehtävissä tilinpäätöksissä, vaikka tilikausi olisikin päättynyt jo vuoden 2015 puolella.