Press "Enter" to skip to content

Asunto osakkeiden etuosto oikeus

Asunto-osakkeen etuosto-oikeus

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai muulla henkilöllä on oikeus lunastaa osake, kun omistusoikeus osakkeeseen siirtyy toiselle muulta omistajalta kuin yhtiöltä. Lunastuslausekkeessa on määrättävä, keillä on lunastusoikeus. Lähtökohtaisesti lunastusoikeus koskee kaikkia omistusoikeuden siirtoja. Lunastusoikeutta ei kuitenkaan ole, jos osakkeen saaja on yhtiön nykyinen osakkeenomistaja taikka osakkeen saaja on edellisen omistajan lähisukulainen tai jos osake on saatu testamentin perusteella.

Etuostolauseke on varsin yleinen ehto osakassopimuksissa. Tavanomaisesti sopimisen taustalla on halu kontrolloida osakeomistusta yhtiöjärjestyksen sallimaa tiukemmin. Etuostolausekkeen myötä yhtiön osakkeenomistajat myös yleensä tietävät, minkä arvoisia heidän osakkeensa ovat. Toisaalta etuosto-oikeus luo vakautta yhtiön omistuspohjaan, sillä osakkaat tietävät, että yhtiöstä irtaantuvan osakkeenomistajan tilalle ei saavu yhtiön toiminnan kannalta haitallista osakasta.

Perusero näiden lakien välillä on se, millaiseksi lunastuslauseke on kyseisenä ajankohtana täytynyt muotoilla, kenelle lunastusvaade osoitetaan ja millaisin ehdoin sekä kenelle lunastushinta maksetaan. Jos lunastuslauseke ei ole sen yhtiöjärjestykseen lisäämisajankohtana voimassa olleen lain mukainen, sitä ei lain mukaan tarvitse soveltaa lainkaan.

Lunastushinta maksetaan yhtiön tilille määräajassa. Määräaika on lain mukaan kaksi viikkoa sen määräajan päättymisestä, jonka kuluessa lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Tätä voidaan lyhentää yhtiöjärjestyksessä esim. sitomalla määräajan alkaminen konkreettisen lunastusvaatimuksen esittämiseen. Yhtiön tulee huolehtia osakekirjan ja kauppahinnan luovuttamisesta eteenpäin. Osakekirjaan tulee tehdä asianmukaiset siirtomerkinnät.

– Lunastuslauseke on kaikissa taloyhtiöissä, joiden asuntojen omistajat ovat kirjanneet sen yhtiöjärjestykseen

– Kun tällaisesta talosta myydään asunto, kaupasta ilmoitetaan talon ilmoitustaululla

– Kaikilla talosta asunnon jo omistavilla on oikeus lunastaa asunto ostajalta kauppahintaan

– Mahdollinen käsiraha palautetaan ostajalle ja kauppa purkautuu

– Lunastusaika vaihtelee riippuen siitä, mitä yhtiöjärjestykseen on kirjattu

 

Kauppakadun tapauksessa kauppaa rajoittaa myös lunastuspykälä. Tietty säätiö voi ostaa niin halutessaan jo kertaalleen myydyn asunnon itselleen. Asunnon ostaja voi jäädä myös tyhjän päälle, jos lunastuspykälä mahdollistaa talossa jo asuvan osakkaan etuosto-oikeuden. Näissä tapauksissa voi syntyä ikäviä tilanteita.

Murupolku

Etuoston tavoitteen toteuttamisen ajankohta jää jossain määrin avoimeksi. Lähtökohtana voitaneen pitää sitä, että alue tulee aiottuun tarkoitukseen ajassa, joka riippuu maankäytön suunnittelun vaiheesta ja hankkeen totutuksesta itsestään. Näin ollen alueen käyttö aiottuun tarkoitukseen voi toteutua jopa vasta useamman vuoden kuluttua etuostosta. Kunnan ei siten tarvitse toteuttaa hanketta välittömästi etuoston jälkeen. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että maa-alueiden hankinta vain maareserviksi, ilman yhteyttä esim. yhdyskuntarakentamiseen, ei ole lain tarkoituksen mukaista.

Asuntokaupat ostajan pankissa

Kun olet löytänyt sopivan asunnon, tutustu huolella sekä asuntoon että taloyhtiöön. Asuntokaupassa kannattaa aina muistaa, että kyseessä on osakekauppa. Sinä et siis varsinaisesti ole ostamassa asuntoa – seiniä, lattiaa ja kattoa – vaan taloyhtiön osakkeita. Tästä syystä isännöitsijätodistus, energiatodistus, taloyhtiön yhtiöjärjestys, tilinpäätös, toimintakertomus ja korjaussuunnitelma ovat äärimmäisen tärkeitä asiakirjoja, joihin sinun on syytä tutustua ajan kanssa.

Asunnon myyjille

Joidenkin taloyhtiöiden yhtiöjärjestykseen kuuluva lunastuspykälä antaa osakkaille etuosto-oikeuden määräajaksi myytävään osakkeeseen (asunto, autotalli…) Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupan solmimisen jälkeen osakkaita tiedotetaan tapahtuneesta kaupasta ja he saavat yhtiöjärjestyksessä määrätyn ajan (usein 2 vko – 30 pv) kuluessa lunastaa osakkeen itselleen samalla hinnalla, jolla kauppa solmittiin.

Myydään

Ajattelin tehdä pojan kanssa kauppakirjan, jossa määrään, että hänen täytyy myydä ostamansa maa-alue minulle, jos aikoo joskus luopua siitä. Kuulin kuitenkin, että tällaista määräystä ei voisi tehdä kauppakirjaan.  Voiko kauppakirjaan tehdä tällaisen määräyksen? Entäpä jos lahjoitan maa-alueen pojalle ja määrään yhtenä ehtona olevan sen, ettei poika voi myydä aluetta kenellekään muulle kuin minulle.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi asuntokauppalaki, joka koskisi asunto-osakkeiden ja asunto-osuuksien tuottamien oikeuksien kauppaa sekä asunto-osakkeen ostajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman suojaamista rakentamisvaiheessa. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi kuluttajavalituslautakunnasta annettua lakia siten, että lautakunta voisi antaa ratkaisusuosituksia asuntokaupasta johtuviin riitaisuuksiin.

Kiinteistövaihdannan palvelu on Maanmittauslaitoksen verkkopalvelu, joka on tarkoitettu sekä yksityishenkilöille että alan ammattilaisille kuten kiinteistönvälittäjille ja pankeille. Palvelun avulla voi laatia ja allekirjoittaa kiinteistön luovutusta koskevan sopimuksen tai esisopimuksen ja hoitaa kiinnitysasioita. Ammattikäyttöön tarkoitetun palvelun kautta voi laatia myös maanvuokrasopimuksia sekä purkaa ja kuolettaa kiinnityshakemuksia.

Voit halutessasi tiedustella välittäjältä mahdollisuutta nähdä asunto vielä toistamiseen.  Jos ensimmäinen esittely pidettiin esim. aamupäivällä, voi olla hyvä ajatus sopia uusintaesittely iltapäivään, jotta näet asunnon sekä aamu- että iltapäivän erilaisissa valaistusolosuhteissa. Uusintaesittelyssä voit mahdollisesti tutustua tarkemmin myös esim. taloyhtiön varasto- ja muihin tiloihin.

Omien osakkeiden lunastus

                           Turun kaupungilla ja / tai määräämällään on oikeus, mutta ei velvollisuutta, ostaa Kiinteistö Oy Datacityn tämän sopimuksen liitteissä 1 ja 2 luetellut osakkeet alla sovituin ehdoin edellyttäen, että Kiinteistö Oy Datacity omistaa Turun kaupungin Kupittaan kaupunginosassa XX korttelissa Xx sijaitsevan tontin no XX (kiinteistötunnus XXX-XX-X-XX) ja sillä sijaitsevat rakennukset.

Internetistä löydät erityyppisten asuntojen myynti- ja vuokrausilmoituksia. Asuntoilmoituksia julkaistaan myös päivälehdissä, mutta ne ovat usein samoja kuin verkossa julkaistavat ilmoitukset. Finn.no on Norjan tärkein kiinteistöjen osto- ja myyntiportaali. Norjan vuokra-asuntotarjontaan voi tutustua niin ikään finn.no-portaalissa tai osoitteessa hybel.no. Lisäksi kannattaa tarkistaa sanomalehtien vuokralle tarjotaan -ilmoitukset.

Omistus- ja käyttöoikeus lomaosakehuoneistoon määrätyn viikon osuudella kokonaisuudesta.
Oikeus käyttää ja hallita huoneistoa ilman erillistä korvausta ko. viikolla.
Rannan käyttöoikeus (kurssikeskuksen osoittama alue).
Oikeus luovuttaa viikon käyttöoikeus, oman viikkonsa voi antaa tai vuokrata vaikkapa naapurinsa käyttöön niin halutessaan.
Rajoitettu myyntioikeus, Vuokatinranta Lomahuoneistoilla on etuosto-oikeus.
Rajoitettu vaihto-oikeus vapaana oleville viikoille.

Ensimmäinen ongelma liittyy siihen, että (a) kaupan kohteena on ollut muun muassa K:n kiinteistöllä oleva, E:lle kuulunut teollisuusrakennus kaikkine kalusteineen. Kiinteistöön kohdistuvista kiinnityksistä annetut panttikirjat olivat pankilla vakuutena. Onko tällainen luovutustoimi kaikin osin E:n konkurssivelkojia ja kiinnityksenhaltijaa sitova? Olisiko lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedoilla jotakin merkitystä asiaa selvitettäessä?

Subcategories

Omassa tai perheen käytössä olleen tavanomaisen koti-irtaimiston luovutuksista saadut voitot ovat verovapaita siltä osin kuin ne ovat verovuonna yhteensä enintään 5 000 euroa (tuloverolain (TVL) 48.1 §:n 2. kohta, 896/2001). Kunkin perheenjäsenen omistaman irtaimiston myynnistä saatu voitto lasketaan itsenäisesti. Tavanomaisen koti-irtaimiston luovutuksesta syntyvä tappio ei toisaalta ole vähennyskelpoinen.