Press "Enter" to skip to content

Asianajajan vaihtaminen

Tuliko riita juristin kanssa? — 5 väylää valittaa

Voit kannella asianajajasta tai hänen laskutuksestaan valvontalautakunnalle kirjallisesti. Valvontalautakunta ratkaisee useimmat asiat jaostoissaan. Asia viedään täysistuntoon, mikäli kanteluun liittyy mahdollisuus ankarampaan kurinpidolliseen seuraamukseen eli seuraamusmaksuun tai Asianajajaliitosta erottamiseen, tai jos asia on luonteeltaan sellainen, että sillä on ennakkotapausarvoa. Valvontalautakunnan ratkaisuista laaditaan julkiset ratkaisuselosteet.

Lisää tai muokkaa linkkiä

Kannattaa kiinnittää huomiota asianajajan ja toimiston profiiliin. Tietoyhteiskunnassa tietoa lakimiesten ja eri toimistojen osaamisalueista on helppo saada. Jos sinulla ei ole tiedossasi tiettyä lakimiestä, on hyvä ohje soittaa valitsemasi asianajotoimiston yleiseen numeroon ja tiedustella, kuka toimiston lakimiehistä on hoitanut sellaisia toimeksiantoja, jollaisesta omassa jutussasi on kyse.

Lähtökohtaisesti oikeusapua antaa julkinen oikeusavustaja. Tuomioistuinasioissa avustajaksi voidaan kuitenkin määrätä myös tehtävään suostumuksensa antanut yksityinen avustaja. Yksityiseksi avustajaksi on määrättävä asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Silloin, kun oikeusavun saaja on itse ehdottanut avustajakseen kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön, tämä on määrättävä, jollei erityiset syyt toisin vaadi.

Lähetä sähköpostia

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Kouvolan HO 21.04.2008 491

Puolustajaksi on oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 §:n nojalla määrättävä julkinen oikeusavustaja tai asianajaja. Erityisestä syystä puolustajaksi voidaan määrätä luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Näitä edellytyksiä on perusteltu päämiehen oikeusturvalla ja oikeudenkäyntiavustajien valvontaan liittyvillä syillä.

Tilanne kärjistyi nopeasti, ja jouduin etsimään itselleni asianajajaa. Ensiksi menin paikkakunnan kovamaineisimpaan asianajotoimistoon, joka vakuutti minut välittömästi. He eivät kuitenkaan voineet auttaa, koska olivat luvanneet jo olla vastapuolen takana! Sitten menin tapaamaan Hannua, joka ei aluksi ollut niin vakuuttava kuin toisen toimiston edustaja. Aloin kuitenkin työstämään asiaa Hannun kanssa, kun en yksinkään pärjännyt.

"Asetan vastakysymyksen. Vapauttava päätös voi olla asiakkaalle elintärkeä. Hän voi olla valmis maksamaan siitä mitä tahansa. Asiakas pyytää asianajajaansa kääntämään joka kiven. Hänen koko tulevaisuutensa voi olla päätöksestä kiinni. Asianajaja tekee työtä käskettyä ja saa päämiehelleen vapauttavan päätöksen. Voiko kolmas osapuoli tämän jälkeen tulla arvioimaan, että maksettu summa on liian suuri? Etenkin, jos asiakas on itse palkkion valmis maksamaan."

Oulussa on kymmeniä kahviloita, mutta mikä on niistä paras? Äänestä omaa suosikkiasi

Jurvansuu sai asemaansa hyväksikäyttäen ja käyttämällä törkeästi väärin uhrin kypsymättömyyttä taivuteltua tämän sukupuoliyhteyksiin ja ryhtymään erilaisiin seksuaalisiin tekoihin helmikuun 2012 ja huhtikuun 2013 välisenä aikana.

Korkein oikeus (KKO) julkaisi 19.3.2019 ennakkopäätöksenä lausuntonsa luovutusasiassa, jossa oli kyse vankeusrangaistukseen tuomitun luovuttamisesta Turkkiin (KKO 2019:26).  Luovutettavaksi pyydetty A oli Latvian kansalainen. Korkein oikeus katsoi, että A:lla oli luotettavasti todennettu ja todellinen vaara epäinhimillisestä kohtelusta, jos hänet luovutetaan Turkkiin. Tämän vuoksi korkein oikeus katsoi, ettei luovutuspyyntöön voida suostua.

Lainopin kandidaatti Lasse Salmi avasi 17.1.1964 Imatralle lakiasiaintoimiston nimellä Lakiasiantoimisto Lasse Salmi. Toimiston ensimmäinen toimeksianto on koskenut syytettä varomattomuudesta liikenteessä. Tuosta päivästä lähtien toimisto on palvellut sekä yksityisiä henkilöitä että yrityksiä moninaisissa juridiikan kysymyksissä hoitaen oikeudellista neuvontaa, sopimusten tekoa, perhe- ja perintöoikeudellisia asioita, riita- ja rikosasioiden hoitamista tuomioistuimessa sekä muita oikeudellisia asioita.

Suosituimmat

Asianajajalaissa (5 §) määritellään, että asianajajan tulee hänelle uskotuissa tehtävissä sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa. Lupalakimiehiä säätelevän lain 8 §:ssä mainitaan lupalakimiehen velvollisuudeksi täyttää rehellisesti ja tunnollisesti hänelle uskotut tehtävät ja erityisesti noudattaa pykälässä säädettyjä erityisiä velvollisuuksia. Lisäksi lain 8 §:ssä, lakia koskevassa hallituksen esityksessä ja eduskunnan lakivaliokunnan mietinnössä määritellään ne tehtävät, joissa luvan saaneen oikeudenkäynnin avustajan on täytettävä velvollisuutensa: 

Kelvollinenkin asianajaja, saattaa neuvoa ja painostaa sinua sopimukseen, joka ei ole sinun oman tahtosi mukainen eikä todellisuudessa edes palvele tilannetta. Tällaisessa kannattaa olla hyvin varovainen: toisaalta asianajaja tuntee kenties sinua paremmin realistiset ”onnistumisen” mahdollisuutesi, Pahimmillaan asianajajasi ei ole laisinkaan kiinnostunut sinun edustasi, vaan hoitaa asiaasi kuin liukuhihnalla, kuten aina ”samanlaisia” tapauksia on hoitanut.

Social links

Kaksi sokeaa eläintä kohtaavat metsässä: kani ja käärme. Kumpikin on unohtanut mitä eläinlajia ovat ja alkavat tunnustelemaan toisiaan. Käärme aloittaa: «sinulla on hyvä turkki, sinulla on hyvät takajalat, sinulla on pitkät korvat ja sinulla on pörröinen tupsuhäntä… Kani: «Nyt tiedän olen jänis!» Nyt on kanin vuoro: «sinä olet limainen, sinulla on suomut, sinulla on kaksihaarainen kieli…» käärme: «HITTO! Olen asianajaja!

Julkinen oikeusapu on tärkeä osa oikeudenhoitoa ja sen toiminnan taloudelliset edellytykset tulee turvata tavoitteena asiakkaille kohtuulliset odotusajat ja oikeusavun muu reaalinen saatavuus.  Hallinnon tiivistäminen ja tehostaminen on hyvä tavoite, mutta taloustilanne ja määrärahojen pienentäminen eivät saa johtaa palveluiden vähentämiseen. Kysymys on oikeusturvan kannalta tärkeästä toiminnasta, johon oikeusvaltiossa on löydettävä tarvittavat määrärahat ja sitä kautta resurssit. Esitettävien muutosten tulee lähtökohtaisesti lisätä oikeusapupalveluiden määrää ja laatua.

Edustustolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa. Lentokoneeseen, junaan tai bussiin unohtuneita tavaroita voit  tiedustella lento-, rautatie- ja linja-autoasemien löytötavaratoimistoista. Viralliset voimassaolevat suomalaiset asiakirjat, kuten passit, henkilökortit ja ajokortit toimitetaan asiakirjan myöntäneelle viranomaiselle. Muita löytyneitä tavaroita ei pääsääntöisesti toimiteta.

Vero-oikeudessa sillä tarkoitetaan yleensä järjestelyä, jossa osakeyhtiö hankkii toisen osakeyhtiön osakkeita niin paljon, että se saa äänivallan ko. yhtiössä. Myös lisähankinnat äänivallan saavuttamisen jälkeen mahtuvat osakevaihto -käsitteen piiriin. Nimensä mukaisesti osakevaihto voi koskea vain osakeyhtiön osakkeita, ei esim. avoimen- tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuksia.