Press "Enter" to skip to content

Asianajajan vahingonkorvausvastuu

Helsingfors universitet

Jotta voidaan selvittää onko jollakin korvausvelvollisuus aiheutuneesta vahingosta, pitää selvittää mikä on vahingon kärsijän ja aiheuttajan välinen suhde. Sopimuskumppaneiden väliseen vastuusta ei ole yleisesti ottaen säädetty mitään lakia. Jossain erityislaeissa on säädöksiä sopimuskumppanien välisestä vahingonkorvausvastuusta, mutta yleensä sopimuskumppanien väliseen suhteeseen sovelletaan yleisiä vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita.

Tuliko riita juristin kanssa? — 5 väylää valittaa

Ostamaansa lakipalveluun tyytymätön kuluttaja on tenkkapoon edessä pohtiessaan, uskaltaako juristin kanssa ruveta riitelemään. Päätä joutuu raapimaan myös sen suhteen, mikä on oikea paikka valittaa. Lakipalveluita kuitenkin koskee samanlainen kuluttajansuoja kuin muitakin palveluita. Niistä voi valittaa ilmaiseksi kuluttajaviranomaisille tai asianajajia valvovaan Valvontalautakuntaan.

Turvallinen valinta

Suomessa ammattinimikkeet lakimies ja juristi ei tarkoita ollenkaan samaa kuin asianajaja – vaikka amerikkalaisista lakisarjoista saa aivan toisen kuvan. Asianajaja onkin asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi: asianajajilta vaaditaan enemmän ja heitä valvotaan tarkemmin kuin muita juristikollegoja. Suomessa asianajajana ei voi toimia kuka tahansa oikeustieteen maisteri tai varatuomari: ainoastaan yksi seitsemästä juristista on asianajaja.

Asiassa vuokralaiset oli velvoitettu korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Kyse oli ollut vuokralaisten vuokranantajaa vastaan ajama vahingonkorvauskanne huoneiston huonosta kunnosta sekä vuokrien palauttamista koskeva vastakanne, joka oli hylätty. Nyt käsillä olleessa asiassa oli kysymys siitä, oliko asianajaja aiheettomasti pitkittänyt oikeudenkäyntiä ja ollut täten velvollinen korvaamaan aiheutuneita kuluja.

FINE-006701

Vahingonkorvausoikeuslaki sääntelee lähtökohtaisesti vastuuta sopimussuhteiden ulkopuolisissa tilanteissa. Sopimussuhteessa aiheutettu vahinko sen sijaan korvataan lukuisissa eri säädöksissä määritellyllä tavalla; vahinkojen korvaamista sopimussuhteessa on säädetty esimerkiksi osakeyhtiölaissa, kauppalaissa ja vaikkapa maakaaressa. Vahingonkorvauslain lähtökohta korvausvastuun syntymiselle on se, että vahinko on aiheutettu joko tahallaan tai tuottamuksellisesti. Tuottamus on huolimattomuutta. Korvausvastuuta ei ole, mikäli tuottamuksellisuutta ei voida osoittaa. 

Asianajajayhdistyksen hallituksen velvollisuudesta valvoa 1 momentissa tarkoitetun asianajajan toimintaa Suomessa on soveltuvin osin voimassa, mitä jäljempänä tässä laissa säädetään asianajajayhdistyksen jäsenestä. Päätöksestä, jossa asianajajan todetaan rikkoneen hyvää asianajajatapaa, asianajajayhdistyksen hallituksen on annettava tieto sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, josta asianajaja tulee.

Lähiopetus

KKO totesi, että kauppalain mukaan ostaja ei voi kohdistaa tavaran virheen perusteella vaatimuksia suoraan myyjää edeltävään myyntiportaaseen, johon hän ei ole sopimussuhteessa. Ostaja, joka on joutunut virhevastuuseen omaa sopimuskumppaniaan kohtaan, voi kuitenkin vaatia korvausta. Myyjän korvausvastuu edellyttää, että hänen virheellinen suorituksensa on ollut syynä siihen, että ostaja on joutunut vastuuseen tavaran virheestä. Myyjä vastaa vain sellaisista virheistä ja seuraamuksista, joista hän on vastuussa omalle sopijapuolelleen.

12 vahingonkorvausvastuun rajoittamiseen. Vastuun rajoittaminen on yleinen ja varsin hyväksyttävä tapa hallita sopimussuhteisiin liittyviä riskejä. Vastuunrajoitus otetaan sopimukseen yleensä vahvemman sopimusosapuolen toimesta, ja se sisällytetään vakioehtoihin. Näin ollen vastuunrajoitus saattaakin muodostua helposti kohtuuttomaksi heikommalle sopijapuolelle. Tutkielmani lopuksi kokoan yhteen johtopäätökset. 4

Koulukiusaamista on helppo hyssytellä ja vähätellä. Tosiasiassa se on kuitenkin vakava tekokokonaisuus, joka voi aiheuttaa uhrilleen mitä vain mielipahan ja itsemurhan väliltä. Koulukiusaamisen säätämisestä rikoslailla rangaistavaksi on tehty lakialoite, joka sai eduskunnan lähetekeskustelussa laajaa kannatusta yli puoluerajojen. Vaikka allekirjoittaneen laatima koulukiusaamis-pykälä makaakin vielä lakivaliokunnan pöydällä, eivät kiusatut ole täysin turvattomia nykylainsäädännönkään puitteissa.

Vahingonkorvauslaki koskee sekä rikoksella että muulla teolla aiheutetun vahingon korvaamista, jollei toisin ole säädetty tai sovittu. Korvausoikeuden toteutumisen turvaamiseksi on säädetty rikosvahinkolaki (1204/05), jonka nojalla vahingon kärsinyt saa valtion varoista korvausta henkilö- ja esinevahingoista, jollei niitä korvata muun lain tai mahdollisen vakuutuksen perusteella.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on hiljattain antanut tuomion poikkeuksellisessa rikosasiassa, jossa oli kysymys sosiaalijohtajan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kysymys on ilmeisesti ensimmäisestä Suomessa käsitellystä rikosasiasta, jossa sosiaalitoimen virkamiestä on syytetty virkarikoksesta huostaanottoon liittyvistä toimista.

Uusimmat artikkelit

Myös perustaja vastuussa! Perustaja, hallituksen jäsen, hallintoneuvoston jäsen ja toimitusjohtaja ovat velvollisia aina korvaamaan kaiken sen vahingon, jonka nämä toimessaan tahallisesti tai tuottamuksesta tässä ominaisuudessa ovat aiheuttaneet yhtiölle. He ovat korvausvastuussa myös kaikesta vahingosta osakkeenomistajalle tai ulkopuolisellekin henkilölle, kun vahinkoa on aiheutettu OYL:a tai voimassa olevaa yhtiöjärjestystä rikkomalla.

Toimeksisaajan puolelta toimeksiannon yhteyshenkilönä toimii toimeksiantokohtaisesti sovittu lakimies. Toimeksiannossa voidaan lisäksi käyttää Toimeksisaajan muita lakimiehiä ja avustavaa henkilökuntaa sekä toimeksiannon sitä edellyttäessä alihankkijoita. Alihankkijan käytöstä sovitaan Toimeksiantajan kanssa.

Asianajotoimisto Legistum Oy on lakiasioiden asiantuntija, tarjoamme liikejuridiikan ja perhejuridiikan palveluita niin arkipäivän lakiasioissa kuin myös laajoissa ja vaativissa yritysjärjestelyissä. Legistum on perustettu vuonna 2000, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut keskisuureksi suomalaiseksi asianajotoimistoksi. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Seinäjoella, Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Tallinnassa.

Vahingonkorvausta voi vaatia välittömistä ja välillisistä vahingoista sekä palvelussa käytetyn materiaalin aiheuttamista vahingoista henkilölle tai  omaisuudelle.

1. Välittömät vahingot
Välittömiä vahinkoja ovat muun muassa virheen selvittämisestä aiheutuvat kohtuulliset matka-, posti- ja puhelinkulut sekä muut virheen selvittelykulut (esim. tavarantarkastajan lausunto). Myös korjauskulut ovat välittömiä vahinkoja, jos virhe on jouduttu perustelluista syistä korjauttamaan muualla kuin myyjällä tai myyjä on kieltäytynyt korjaamisesta.

KIRJAUUTUUS: OSAKEYHTIÖN HALLITUKSEN JA JOHDON VASTUU

Toimitusjohtajan on syytä huomata, että mikäli hänen toimintansa ei miellytä yhtiön muuta johtoa, voi hallitus koska tahansa myös erottaa tämän tehtävästään erityistä syytä antamatta. Toimitusjohtajan vastuuta on joskus saatettu rajoittaa osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Kaiken vastuun poistaminen ei yhtiöjärjestykseen otetulla määräyksellä kuitenkaan koskaan ole mahdollista.