Press "Enter" to skip to content

Asianajaja palkkio

Näin paljon juristi oikeasti laskuttaa – kova tuntipalkka perinnönjaosta

Asiakkaalla voi olla myös oikeus saada asianajajan palkkio korvattua oikeusturvavakuutuksesta. Usein kotivakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutusosuus. Tällöin selvitetään vakuutusyhtiön kanssa, korvaako vakuutusyhtiö asianajajan palkkion kokonaan tai osittain. Yleensä oikeusturvavakuutuksissa on omavastuuosuus, jonka asiakas on velvollinen itse maksamaan.

Asianajotoimisto Uronen Oy hinnasto

Jäljempänä palveluhinnastossa olevat toimenpiteet ja tehtäväveloitukset soveltuvat työn määrän ja laadun sekä etuuden arvon ja merkityksen mukaan arvostellen tyyppitapauksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että myös hintahaarukoista voidaan perustellusti poiketa sekä ylös- että alaspäin, mikäli nämä yleiset palkkioperusteet antavat sille oikeutuksen.

Analyysi: Isis-leirin suomalaislapset ovat ensisijaisesti poliittinen ongelma, johon on tarjolla kaksi epäsuosittua ratkaisua

Valvontalautakunta ei tutki ns. materiaalisia seikkoja eli esimerkiksi sitä, onko pesä jaettu oikein. Tällaisissa tapauksissa voitte tehdä moitekanteen tuomioistuimeen. Valvontalautakunta ei voi myöskään puuttua jutun hoitamiseen tai lopputulokseen taikka esimerkiksi kiirehtiä pesänjakajaa hoitamaan toimeksiannon nopeammin.

Rikoksen uhrin asianajajan palkkio

Murto-osassa rikoksia korvaukset nousevat niin suuriksi, että asianomistajan kannattaisi käyttää avustajaa, jos asianajajan palkkiot jäisivät asianomistajan itsensä maksettaviksi. Onneksi rikoksen uhrilla on usein lain tai oikeusturvavakuutuksen perusteella mahdollista ottaa itselleen avustaja siten, että asianajan palkkiot eivät jää asianomistajan itsensä maksettavaksi. Olemme koonneet tähän lyhyen esityksen siitä, missä tilanteissa ja millä perusteilla asianomistaja voi saada asianajajan palkkiot katettua muilla kuin omilla varoillaan.

Asi­anajopalkki­on on ol­tava koh­tuul­li­nen sekä sää­dös­ten ja asi­an­aja­jalii­ton oh­jei­den mu­kai­nen. Kos­ka toi­meksi­an­to­jen si­säl­löt vaihte­le­vat ta­pauskohtai­ses­ti, ei palkkion koh­tuul­li­suudes­ta ole voi­tu sää­tää tä­män yksi­tyis­koh­tai­semmin. Koh­tuul­li­suusar­viointiin vai­kut­ta­vat muun mu­assa ky­sei­sen paikka­kunnan yleinen palkkio­ta­so, teh­tä­vän vai­keus, sii­hen ta­vanomaises­ti tar­vit­tava aika yn­nä muut sei­kat.

Onko asianajajan käyttö pakollista?

Jos joutuu rikosoikeudenkäynnin osapuoleksi, on erittäin tärkeää saada riippumatonta oikeudellista neuvontaa. Näillä sivuilla kerrotaan, milloin ja missä olosuhteissa rikoksesta epäillyllä on oikeus asianajajaan ja mitä asianajaja voi tehdä hänen hyväkseen. Tällä yleissivulla kerrotaan, miten asianajajan löytää ja miten hän saa palkkionsa, jos asiakkaalla ei ole varaa maksaa sitä.

Asianajajien hinnat ja palvelut

Harva asianajotoimisto antaa puhelimitse neuvontaa, sillä usein edellytetään alkutapaamista toimistolla, jossa kirjataan asiakkaan henkilötiedot ylös ja otetaan toimeksiantosopimukseen allekirjoitus. Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että Asianajajaliiton sääntöjen mukaan asianajajan antama neuvonta edellyttää estellisyysselvityksen tekemistä ja asiakkaan tietojen kirjaamista jatkoa varten. Näin asianajaja varmistaa, ettei siis jatkossa ota myöskään sellaisia toimeksiantoja vastaan, joissa kyseinen asiakas on vastapuolena.

Asianajajien palkkiot kohtuuttoman suuria

Ehdottamalla oikeudenkäyntikulujen vyöryttämistä voittaneen osapuolen maksettavaksi asianajajaliitto ajaa vain omien jäsentensä etuja. Liiton esitys, jonka mukaan hävinneen ei tarvitsisi maksaa täysimääräisesti vastapuolen oikeudenkäyntikuluja romuttaisi suomalaisen oikeuskäytännön. Perusteettomasti oikeuteen haastettu velvoitettaisiin maksumieheksi, mikä olisi kohtuutonta.

Asianajotoimisto Markku Lindén

Saatat olla oikeutettu myös valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeusapuun. Saat itse valita, haluatko oikeudenkäynnissä avustajaksesi valtion oikeusaputoimistossa työskentelevän julkisen oikeusavustajan vai asianajajan. Alla olevasta linkistä selviää minkälaisiin asioihin oikeusapua voidaan myöntää ja mitkä ovat taloudelliset edellytykset oikeusavun myöntämiselle.

REFERENSSIT

Asianajaja Pekka Pajala oli A:n asiamiehenä jutussa KKO 2016:86”A oli saanut 12-vuotiaana sikainfluenssan torjumiseksi rokotuksen, jonka seurauksena hän oli sairastunut vakavasti narkolepsiaan ja katapleksiaan. Sairautensa vuoksi hän oli käyttäytynyt ajoittain aggressiivisesti ja arvaamattomasti ja aiheuttanut kotihoidossa ollessaan esinevahinkoja. Valtio rokotuksen toimeenpanijana velvoitettiin korvaamaan esinevahingot A:n isälle.”