Press "Enter" to skip to content

Asianajaja hallinto oikeus

JULKIS- JA HALLINTO-OIKEUS

Hallinto-oikeus säätelee oikeussuhteita, joissa toisena osapuolena ovat valtio, kunta tai muut julkisyhteisöt julkisen vallan käyttäjinä. Käytännössä julkisoikeuteen kuuluvat erilaiset lupaprosessit ja kunnalliset valitusasiat sekä hallinto-oikeudessa käsiteltävät valitusasiat. Hallinto-oikeuteen voi valittaa viranomaisten päätöksistä, mutta joissain asioissa on ratkaisuun tyytymättömän haettava ensin kyseiseltä viranomaiselta päätöksen oikaisemista.

Viimeisimmät blogit

Korkein oikeus (KKO) julkaisi 19.3.2019 ennakkopäätöksenä lausuntonsa luovutusasiassa, jossa oli kyse vankeusrangaistukseen tuomitun luovuttamisesta Turkkiin (KKO 2019:26).  Luovutettavaksi pyydetty A oli Latvian kansalainen. Korkein oikeus katsoi, että A:lla oli luotettavasti todennettu ja todellinen vaara epäinhimillisestä kohtelusta, jos hänet luovutetaan Turkkiin. Tämän vuoksi korkein oikeus katsoi, ettei luovutuspyyntöön voida suostua.

Vaikutusmahdollisuudet

Yhtiö oli katsonut, että kaupunki oli yhtiön ja kaupungin väliseen maanvuokrasopimukseen ja sitä koskevaan irtisanomiseen liittyen saanut perusteetonta etua yhtiön kustannuksella, ja tällä perusteella vaatinut kaupungilta perusteettoman edun palautusta. Koska valituksessa ei ollut esitetty kuntalaissa tarkoitettuja valitusperusteita kaupunginhallituksen päätöksen lainvastaisuuden osoittamiseksi, vaatimukset oli jätettävä tutkimatta. 

Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Toimin lukuisten yrittäjien ja kunta-alan päättäjien lainopillisena neuvonantajana. Olen avustanut useissa sadoissa asunto- ja kiinteistökauppariidoissa sekä lukuisissa oikeudenkäynneissä mm. rakentamisen, teollisuuden, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla sekä työ- ja virkamiesoikeuden, irtaimen kaupan ja perintöoikeuden aloilla. Olen avustanut yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeudessa, välimiesoikeudessa, markkinaoikeudessa ja kuluttajariitalautakunnassa.

Uudistuva oikeudenkäyntimenettely hallintoasioissa

Uuden lain voimaantulon myötä oikeudenkäynti hallintoasioissa uudistuu. Muutoksena aiempaan on muun muassa täsmällisemmät säännökset oikeudenkäynnin vireillepanosta, käsittelystä ja päätöksenteosta. Jatkossa julkisen hallintotehtävän hoitamisessa tehtyihin päätöksiin sovelletaan hallintoprosessia. Seminaarissa kuulet keskeisimmät uudistukset ja päivität osaamisesi alan asiantuntijoiden johdolla!

Tuomarit ja syyttäjät

Korkeimmasta tuomarineuvostosta (Conseil supérieur de la magistrature) säädetään perustuslain 65 §:ssä. Korkeimman tuomarineuvoston kokoonpanoa ja tehtävänimikkeitä muutettiin 23 päivänä heinäkuuta 2008 annetulla perustuslain tasoisella lailla, jonka mukaan myös yksityiset oikeussubjektit voivat kääntyä tuomarineuvoston puoleen. Tasavallan presidentti ei enää kuulu korkeimman tuomarineuvoston kokoonpanoon.

Kokemusta on karttunut niin suurista kuin pienemmistäkin asioista. Yleisimmät toimeksiannot liittyvät työoikeuteen, perintö- ja perheoikeuteen, kauppa- ja muihin sopimuksiin, asumiseen, rikoksiin sekä maksukyvyttömyystilanteisiin. Myös hallinto-oikeusprosessi on tullut varsin tutuksi. Tavanomaisten asiakastoimeksiantojen lisäksi olen kouluttanut mm. työoikeutta, kauppaoikeutta, insolvenssioikeutta, perintö- ja perheoikeutta sekä yritysoikeutta.

För att kunna använda Suomi.fi-nättjänsten krävs att man godkänner Javascript i webbläsaren.

Olemme erikoistuneet erilaisiin yritysasioihin, kiinteistö- ja asuntokauppaan sekä rakentamiseen liittyviin kysymyksiin ja työoikeuteen. Tarjoamme palvelujamme sopimus- ja rikosoikeudessa, konkursseissa, yrityssaneerauksissa ja muissa maksukyvyttömyyttä koskevissa tilanteissa sekä verotusasioissa. Olemme käytettävissäsi myös kaikissa perhe- ja perintöoikeudellisissa kysymyksissä.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy hoitaa vammaisoikeudellisia toimeksiantoja. Vammaisoikeudellisia juttuja ovat esimerkiksi vammaispalvelulain (esim. asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen) ja kehitysvammalain mukaiset palvelut (esim. palveluasuminen, kuntouttava päivähoito), omaishoidon tuki, perusopetuslain mukaiset palvelut (koulukuljetus, kouluavustaja), KELA-etuudet (esim. hoito- ja vammaistuki, eläkkeet, kuntoutus), yhdenvertaisuuslain mukaiset jutut (syrjintä).

Seura kutsuu Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n jäsenet juhlistamaan kunniapuheenjohtaja, professori Erkki Hollo pitkäaikaista (1980–2018) puheenjohtajuutta keskiviikkona 8.5.2019 klo 12:30 lähtien. Erkki Hollon johdolla Seura on sääntöjensä mukaisesti edistänyt ja tukenut ympäristökysymysten oikeudellista tutkimusta ja kehittänyt yhteistyötä eri ympäristötieteiden tutkijoiden ja ympäristöalan viranomaisten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

Asianajotoimisto Hippi Oy palvelee yksityisasiakkaitaan tilanteissa joka vaatii ammattitaitoa ja erikoistumista riita- ja rikosasioissa, sekä perheoikeudellisissa asioissa. Toimistolla asioitasi hoitavat asianajaja, OTK, Juha-Pekka Hippi ja varatuomari Leena Innanen. Toimimme tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla ja neuvottelemme asiakkaiden kanssa myös ilta-aikaan.

Puolakka sanoo, että ei ole jakanut väitettyä piraattiaineistoa verkossa. Hedman Partners vetoaa myös siihen, että jos Puolakka on syytön, ei hänellä olisi oikeutta tarkastaa tietoja, koska ne olisivat jonkun muun tiedot, joita virheellisesti luultaisiin Puolakan tiedoiksi.

KIINTEISTÖOIKEUS

Rakennushankkeita, kiinteistökehitysprojekteja, kaavoitusta, kiinteistönmuodostamista, tietoimituksia, maa-ainesten ottoa sekä asunto- ja kiinteistökauppaa säätelevät useat eri lait ja säädökset. Investoinnit ja riskit sekä taloudelliset intressit ovat usein suuria ja maankäytön osalta ratkaisut lopullisia ja pysyviä, joten niissä tarvitaan laaja-alaista ja käytännöllistä oikeudellista osaamista.