Press "Enter" to skip to content

As oy tilinpäätös poistot

Oppiminen kategoriat

– Kun lähdetään hakemaan rahoitusta, pankki saa tilinpäätöksestä selville yhtiön taloudellisen tilanteen. Asunnonostajat taas voivat päätellä tilinpäätöksen perusteella, millaiseen yhtiöön he ovat muuttamassa. Tilinpäätöksestä saa paljon käytännön informaatiota esimerkiksi korjauksista. Verottaja puolestaan kiinnostuu tilinpäätöksestä, jos taloyhtiö tekee voittoa, Suomen kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen sanoo.

Teemu Laitinen

Tilintarkastuskertomuksessa on nykyisin kaksi osaa. Kertomuksen ensimmäisen osan alussa on lausunto tilinpäätöksestä ja sen perustelut. Muutoin ensimmäisessä osassa käsitellään tilinpäätöstä koskevat johdon velvoitteet sekä tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Käyttämässämme kertomusmallissa tilintarkastajan velvollisuuksia on kuvattu tarkemmin tilintarkastuskertomuksen mukana tulevassa liitteessä.

Päivitetyssä yleisohjeessa on otettu huomioon kirjanpitolain ja -asetuksen vuoden 2016 alusta voimaan tulleiden muutosten (1620/2015 ja 1752/2015) sekä pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (1753/2015; PMA) vaikutukset asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Yleisohjeessa on myös otettu huomioon 31.12.2016 voimaan tulleet kirjanpitolain muutokset (1376/2016).

Virhetilanne, pahoittelut..

50 50 3 (41) Tilitin on ilmainen kirjanpito-ohjelma, jonka voi ladata internetistä tietokoneelle seuraavasta osoitteesta Ohjelman käyttöohjeet löytyvät osoitteesta Ohjelman voi tallentaa vaikka oman tietokoneen työpöydälle, josta se helposti löytyy. Tilitin on Java-pohjainen ja se toimii kaikissa yleisimmissä käyttöjärjestelmissä ja tietokoneissa.

Liitetiedoilla voidaan tarvittaessa täydentää toimintakertomusta, tuloslaskelmaa ja tasetta. Liitetiedoissa voi olla esimerkiksi tiedot annetuista panteista, kiinnityksistä ja takauksista. Lisäksi voidaan selvittää esimerkiksi tilinpäätöksen laatimisperiaatteita taikka tuloslaskelman ja taseen erien tarkempaa sisältöä. Liitetietojen tulee vastata tuloslaskelmassa ja taseessa esitettyjä tietoja.

Hallitus ja isännöitsijä voivat edesauttaa tilinpäätöksen tekemistä

Osakeyhtiön tilinpäätös laaditaan suoriteperusteisesti, joten tilinpäätöksessä on jaksotettava tiettyjä tuloja ja menoja. Jaksottaminen tarkoittaa tilikaudelle kuuluvien tulojen ja menojen huomioimista kyseisen tilikauden tilinpäätöksessä – sekä tilikaudelle kuulumattomien tulojen ja menojen siirtämistä pois kyseisen tilikauden tilinpäätöksestä.

Keskeisimmät kohdat taloyhtiön kirjanpidosta selviävät vuosittain yhtiökokouksen tilinpäätösmateriaalista, joka koostuu talousarviovertailusta, jälkilaskelmasta, tuloslaskelmasta sekä taseesta. Lisäksi materiaaliin kuuluu luonnollisesti toimintakertomus, jossa sanallisesti käydään läpi taloyhtiön kuluvaa vuotta, liitetiedot sekä toiminnantarkastajan ja tilintarkastajien lausunnot. Näitä kohtia ei käydä tällä kertaa läpi, vaan keskitytään selventämään taloyhtiön kirjanpitoa ja mitä jokaisen osakkaan kannattaa sieltä tarkkailla.

Uusi kone saattaa maksaa yrityksellesi paljon. Kone maksetaan normaalisti kerralla, mutta sitä käytetään kuitenkin vuosia. Koneen hankintahinta halutaankin jakaa koko sen käyttöiälle siksi, että sen hankinta ei vääristä yrityksesi kirjanpitoa tuoden hirveän isot kulut yhdelle tilikaudelle eikä mitään muille kausille, vaikka konetta käytetään tasaisesti. Näin ollen tilikausia voidaan vertailla toisiinsa paremmin.

Kaksinkertainen kirjanpito ja tilit

Tapahtumien kirjaamisessa ei nykyisessä laissa ole muuta määräaikaa kuin se, että tarpeelliset ilmoitukset (esim. arvonlisäveroa varten) ehditään antaa ja yrityksen tai yhdistyksen päättäjillä on riittävä tieto taloudellisesta tilanteesta. Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen kirjanpitoa ei enää saa muokata. Aivan pienen yhdistyksen olisi laillista laatia kirjanpito kerran vuodessa jälkikäteen, kunhan kaikki tositteet on säilytetty huolellisesti. Kaikki käteisellä rahalla suoritetut maksut on kuitenkin kirjattava viipymättä.

Sen lisäksi, mitä tässä ja 3 luvussa säädetään, on pienyrityksen esitettävä kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla liitetietona myös muut seikat, jotka ovat tarpeen tarkoitetun oikean ja riittävän kuvan aikaansaamiseksi. Se, mitä edellä tässä momentissa säädetään, koskee myös muita kuin 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja mikroyrityksiä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Korkojohdannaisia käytetään muokkaamaan lainojen korkosidonnaisuusaikaa. Tavoiteduraatio on kolme vuotta ja sen sallitaan vaihdella puolentoista ja neljän vuoden välillä. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat kirjataan tilikauden aikana korkotuotoiksi tai -kuluiksi sulkemispäivän mukaan. Tilinpäätöksessä avoimet korkotermiini-, -futuuri-, -optio- ja -swap-sopimukset arvostetaan käypään arvoon, mutta realisoitumattomia arvonnousuja ei tulouteta. Mahdolliset arvostustappiot kirjataan korkokuluksi.

Tuotot ja kulut

Tase-erittelyyn liittyen yhdistyksen tulee pitää omistamastaan kalustosta luetteloa. Kalustoluettelossa tule ilmetä ainakin esineen nimi hankintahinta ja hankintavuosi. Lisäksi kalustoluettelossa voidaan ilmoitta esineen myöhemmät vaiheet (katso sarake: huomautuksia), kenen hallussa/vastuulla esine on sekä arvokkaamman omaisuuden osalta myös sarja- tai valmistusnumero.

Kirjoita kommentti

Laki kirjanpitolain muuttamisesta vahvistettiin 30.12.2015 ja uudistettu kirjanpitolainsäädäntö astui voimaan 1.1.2016. Lakimuutoksia sovelletaan tilikausilla, jotka alkavat 1.1.2016 tai sen jälkeen. Siirtymäsäännösten mukaan uudistettua lakia saa kuitenkin soveltaa myös tilinpäätöksiin, jotka laaditaan lain voimaan tulon jälkeen. Tässä yhteydessä on huomioitava, että muuttunutta lainsäädäntöä tulisi näissä tapauksissa soveltaa kokonaisuudessaan, ei vain joidenkin säädösten osalta.

Mikäli kirjanpitovelvollisen verotuksessa tekemät poistot poikkeavat kirjanpidossa tehdyistä poistoista, tulee poistoero kirjata. Elinkeinotuloverolaki asettaa poistoille maksimin. Poistoeroa lasketaan vain kuluvasta käyttöomaisuudesta tehdyistä poistoista. Esimerkiksi käyttöomaisuudessa olevista arvopapereista voidaan tehdä arvonalennuspoisto, mutta tätä ei oteta huomioon poistoeroa laskettaessa.

Jotta tilinpäätöstä pystyy lukemaan ja ymmärtämään siinä listattuja yrityksen talouden tunnuslukuja, on syytä sisäistää tuloslaskelmaan liittyvät olennaiset käsitteet, kuten liikevaihto, myyntituotto ja poistot. Termit kerran kunnolla opeteltuaan, osaa lukea ja vertailla minkä tahansa yrityksen tilinpäätöstietoja, oli kyseessä sitten pienyritys tai miljardien eurojen pörssiyhtiö.

Osakeyhtiöllä tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja

Asunto-osakeyhtiöt eivät yleensä maksa veroa. Jos niiden poistot ja juoksevat menot eivät riitä vähentämään vastiketuloja nollaksi, asunto-osakeyhtiö voi yleensä joko rahastoida vastikkeitaan (katsoa niitä pääomansijoituksiksi) tai vähentää asuintalovarauksen. Uusi asuintalovaraus on mahdollista vähentää sellaisenakin vuonna, jona vanhaa on tuloutettu. Verotettavan voiton esittäminen ei yleensä ole perusteltua, koska asunto-osakeyhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa tai jakaa osinkoa, vaan kattaa ainoastaan menonsa.

Kohta on taas käsillä vuodenvaihde ja talousihmisten kiireisin aika – tilinpäätösaika. Kirjanpitolaki edellyttää yritykseltä tilikauden ajalta laadittavaksi tilinpäätöksen, joka sisältää kuvauksen tuloksen muodostumisesta eli tuloslaskelman, taseen joka kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöshetkellä sekä näiden liitetiedot. Lisäksi suurten yhtiöiden ja pörssiyhtiöiden tulee laatia rahoituslaskelma ja toimintakertomus.

Kokorajat määrittävät tilinpäätöksen sisällön, ei yhteisömuoto

Kirjanpitolainsäädännön uudistusta valmisteltiin vuodesta 2013 alkaen. Muutoksen perustana on 26.6.2013 annettu EU:n tilinpäätösdirektiivi, jonka tarkoituksena on ollut vähentää erityisesti pienyrityksiä koskevaa byrokratiaa ja yksinkertaistaa niiden tilinpäätöksiä koskevia säännöksiä. Lainmuutoksessa tavoiteltiin direktiivien sallimien kaikkien helpotusten soveltamista ja myös säännösten mahdollisimman laajaa yksinkertaistamista.

Tuotekehitysmenojen aktivointi tarkoittaa syntyneiden tuotekehityskulujen menovaikutuksen siirtämistä tuleville tilikausille. Esimerkiksi ohjelmistoyritys kehittää uuden version ohjelmistotuotteestaan tilikauden aikana, jonka odotetaan tuottavan tuloja seuraavan viiden vuoden ajan. Ohjelmistoyritys voi aktivoida tilikauden aikana syntyneet tuotekehitysmenot taseeseen ja poistaa aktivoidut kehittämismenot seuraavaan viiden vuoden aikana.