Press "Enter" to skip to content

Alv alarajahuojennus

Milloin huojennusta ei saa?

Verohallinto muuttaa tällä ohjeella tulkintaansa käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden marginaaliverojärjestelmää ja matkatoimistopalvelujen marginaaliverojärjestelmää soveltavien huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon laskennasta. Asiaa käsitellään ohjeen kohdassa 4. Ohje tulee tältä osin voimaan 1.1.2019 alkaen.

Tässä laskukaavassa liikevaihto on huojennukseen oikeuttavaa liikevaihtoa ja vero huojennukseen oikeutettavaa arvonlisäveroa. Mikäli liikevaihto on enintään 10 000 euroa, laskukaavaa ei käytetä. Alarajahuojennuksen määrä on siis sama kuin huojennukseen oikeuttava arvonlisävero. Huojennusta laskettaessa ei kaikkia myyntejä tai veroja oteta huomioon.

Jos ilmoitus arvonlisäveron alarajahuojennuksesta on jäänyt tekemättä, asian voi hoitaa vielä jälkikäteen antamalla uuden korvaavan arvonlisäveroilmoituksen. Uusi aiemman ilmoituksen korvaava ilmoitus on annettava viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen tilikauden tai kalenterivuoden päättymisestä, jota huojennus koskee.


Alarajahuojennus liikevaihdon ollessa 10 000 – 30 000 euroa.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Toiminimen tuloksesta maksettava tulovero perustuu jaettavaan yritystuloon. Se verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona ja jaetaan oletuksena pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin. Yrittäjä ei nosta palkkaa vaan tekee ns. yksityisottoja, jotka eivät vaikuta verotettavaan yritystuloon. Yrittäjän tulee itse huolehtia, että rahaa jää myös verojen maksuun. Verot maksetaan ennakkoverona ja tarvittaessa ennakon täydennysmaksuna ja korollisena jäännösverona.

Hakutulokset termille “arvonlisäveron alarajahuojennus”

Arvonlisävero tilitetään normaalisti verokaudelta sen mukaan, miten tavara tai palvelu on toimitettu. Tätä kutsutaan suoriteperusteiseksi tilittämiseksi. Verottamisen kannalta oleellista on siis se, että kaupan kohde on vaihtanut omistajaa tai palvelu on suoritettu, eikä niinkään se, onko siitä vielä maksettu laskua. Yritys voi myös käyttää laskutusperusteista tilitystä, jolloin myynti kohdistetaan sille hetkelle, kun ostajaa on laskutettu.

Yritykset, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, voivat 1.1.2017 alkaen tilittää arvonlisäveroa maksuperusteisesti. Yritys voi itse valita, tilittääkö se arvonlisäveron suorite-, laskutus- vai maksuperusteisesti. Yritys voi myös valita, milloin se siirtyy käyttämään maksuperustetta. Jos yritys valitsee maksuperusteisen tilityksen, se koskee sekä yrityksen myyntejä että ostoja.

Alla listattuna arvonlisäverokannat yleisimmillä tuotteilla ja palveluilla. Useimpien tavaroiden ja palveluiden verokanta on 24 %. Osassa on alhaisempi verokanta, koska valtio haluaa edistää niiden myyntiä. Esimerkiksi jos olet mökkikylää pyörittävä yrittäjä, tällöin vuokraamiesi mökkien alv-kanta on 10 %. Jos lisäksi tarjoat ruokaa, niin käytössä on alv-kanta 14 %. Jos kylmäkaapissa on tarjolla olutta, niin sen arvonlisävero on 24 %.

Osto-, matka- ja kululaskuille on nykyisin mahdollista lisätä laskukohtaisten liitteiden lisäksi rivikohtaisia liitteitä. Liitetiedostoja voidaan asettaa suoraan laskuriveille, jolloin laskurivin Liitteet-sarakkeesta nähdään riville lisättyjen tiedostojen lukumäärä. Kun laskuriville on lisätty liitteitä, Liitteet-sarakkeessa olevaa numeroa klikkaamalla avataan liiteikkuna, jonka kautta voidaan tarkastella ja hallinnoida kyseisen laskurivin liitteitä.

Jäsenvaltiot voivat nykyisten sääntöjen mukaan vapauttaa pienet yritykset arvonlisäverovelvoitteista. Esimerkiksi Suomessa alv-rekisteröitymisraja on tällä hetkellä 10 000 euroa (tilikauden liikevaihto). Nykyisten säännösten mukaan tämä vapautus koskee kuitenkin vain kotimaisia yrityksiä. EU:ssa kauppaa käyvillä pienillä yrityksillä ei sen vuoksi ole yhtäläisiä toimintaedellytyksiä ja tätä voidaan pitää kilpailuhaittana. Toisaalta arvonlisäverovelvollisena toimiminen aiheuttaa näille toimijoille merkittäviä kustannuksia ja hallinnollista taakkaa.

Ota yhteyttä

– Alarajaa pitää nostaa vähintään eurooppalaiselle keskitasolle. Se kannustaa useampia suomalaisia ryhtymään yrittäjäksi ja työllistämään itsensä. Kun samaan aikaan alarajahuojennusta korotetaan vastaavasti, ratkaisu tukee myös olemassa olevan yrityksen kasvattamista. Pitää muistaa myös, että monet muut asiat, muun muassa hankintalaki, suosivat isompaa yrittäjää, Yrittäjänaisten puheenjohtaja Kaarina Jokinen perustelee.

Vuoden vaihteen yli siirryttäessä toimitaan pääsäännön mukaan, eli arvonlisävero marraskuulta 2009 ja työnantajasuoritukset joulukuulta 2009 ilmoitetaan valvontailmoituksella 15.1.2010. Arvonlisävero joulukuulta 2009 ilmoitetaan valvontailmoituksella 15.2.2010. Myös muut oma-aloitteiset verot vuodelta 2009, joiden ilmoituspäivä on vuoden 2010 puolella, ilmoitetaan nykymenettelyn mukaan.

HE 363/2014

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia ja kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annettua lakia. Arvonlisäverolakia muutettaisiin siten, että tilikauden liikevaihdon perustella laskettava verovelvollisuuden alaraja nostettaisiin 8 500 eurosta 10 000 euroon. Lisäksi verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja nostettaisiin 22 500 eurosta 30 000 euroon.

Neuvon yrittäjiä verotukseen ja liiketoiminnan kannattavuuteen liittyvissä asioissa. Työni vuoksi joudun tavan takaa ratkomaan ongelmaa, missä tappion on aiheuttanut vääränlainen hinnoittelu. Yleisimmin virheeksi osoittautuu se, että liiketoimintaa on harjoitettu kuvittelemalla kulurakenne muuksi kuin mitä se on. Mielikuvan sijaan yrittäjän on alusta alkaen hyväksyttävä liiketoimintansa kulurakenne ja hinnoiteltava sen mukaisesti.

Jos arvonlisäveron ilmoitusjakso on kuukausi, tulee tiedot ilmoittaa tilikauden viimeisen kuukauden kausiveroilmoituksella. Tiedot on ilmoitettava kalenterivuoden viimeisen neljänneksen kausiveroilmituksella, jos ilmoitusjakso on neljännesvuosi. Sama pätee, jos arvonlisäveron ilmoitusjakso on kalenterivuosi; tiedot ilmoitetaan kalenterivuodelta annettavassa kausiveroilmoituksessa. Jos kyseisenä vuonna on jäänyt verovelvolliselta alarajahuojennuksen ilmoittaminen tekemättä, tiedot on ilmoitettava kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jota huojennus koskee.

Tilaa Kauppalehti uutiskirje ja voita kuukauden ilmainen jäsenyys

Vuonna 2004 käyttöönotettu ALV-alarajahuojennus vähensi merkittävästi pienten yritysten maksamaa arvolisäveron määrää, mutta ei vähentänyt vääristymiä yritysjakaumassa. Sen sijaan vuonna 2010 toteutetut yritysten ALV-raportoinnin kevennykset näyttävät merkittävästi vähentäneen yritysten pyrkimystä pysytellä rajan alapuolella. Vuonna 2016 ALV-raja nousi 8 500 eurosta 10 000 euroon, mikä entisestään vähensi vääristymää.

Sisällysluettelo

Päätin kirjoittaa tästä, koska itse olen toiminut tanssiyrittäjänä ns. ”tee itse, säästä rahaa” -periaatteella, eli olen hoitanut kirjanpitoni itse.  Asiansa osaava kirjanpitäjä olisi tietenkin osannut tehdä kaiken tämän minun puolestani.  Itse törmäsin alarajahuojennukseen ikään kuin sattumalta nyt tammikuussa. Onneksi – sillä seurauksena oli, että nyt saan Verohallinnolta takaisin kolmelta vuodelta maksamiani arvonlisäveroja joitakin tuhansia euroja. Nice!

Vuoden 2016 alusta voimaanastuvan lakimuutoksen mukaan yritys ei ole velvollinen ilmoittautumaan alv-rekisteriin, jos sen liikevaihto alittaa 10 000 euroa vuoden mittaisen tilikauden aikana. Eli tällainen vähäinen yritystoiminta on vapautettu kokonaan arvonlisäverosta. Tällä hetkellä raja on 8 500 euroa. Mikäli yrityksen liikevaihto ylittää rajapyykin, on se velvollinen ilmoittautumaan alv-rekisteriin, mutta, jos sen  liiketoiminta on vähäistä, saattaa yritys olla oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen.