Press "Enter" to skip to content

Alaikäisen edunvalvoja perunkirjoituksessa

Alle 18-vuotias henkilö on ikänsä perusteella vajaavaltainen ja tarvitsee edunvalvojan edustamaan itseään taloudellisissa asioissa. Edunvalvojan tehtävänä on huolehtia vajaavaltaisen omaisuudesta ja edustaa tätä tietyissä oikeustoimissa. Perunkirjotus on sellainen tilaisuus, jossa vajaavaltainen tarvitsee edunvalvojan edustamaan itseään. Alaikäisen lakimääräinen edunvalvoja on hänen huoltajansa, eli lähtökohtaisesti toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat yhdessä.

Alaikäisen edunvalvoja perinnönjaossa

Edunvalvoja ei saa edustaa holhottavaansa perinnönjaossa, jossa vastapuolena on hän itse, hänen puolisonsa tai lapsensa taikka joku toinen, jota edunvalvoja myös edustaa. Kysymyksessä on edunvalvojan esteellisyys ja kaksoisedustuskielto. Jos vanhempi itse siis on saman kuolinpesän osakas kuin hänen huollettavansa, ei hän voi toimia edunvalvojana perinnönjaossa. Sama sääntö koskee tilannetta, jossa osakkaana on vanhemman puoliso.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Alaikäisen edunvalvonta merkitään holhousasioiden rekisteriin, jos alaikäisellä on omaisuutta, jonka määrä velkoja vähentämättä ylittää 20.000 euroa. Tällöin alaikäisen edunvalvojalle syntyy velvollisuus antaa maistraatille tili alaikäisen omaisuuden hoidosta. Vaikka alaikäisen edunvalvontaa ei ole merkitty holhousasioiden rekisteriin, edunvalvojalla on velvollisuus pyydettäessä antaa maistraatille sen vaatima selvitys alaikäisen taloudellisten asioiden hoidosta.

Kuka hoitaa alaikäisen saamaa perintöä?

Alaikäinen lapsi on vajaavaltainen, jonka taloudellisia asioita hoitavat hänen edunvalvojansa. Lähtökohtaisesti lapsen edunvalvojina ovat hänen huoltajansa eli tyypillisesti vanhemmat. Myös niin sanotuissa uusioperheissä lasten huolto on useimmiten lapsen vanhemmilla yhdessä näiden välirikosta huolimatta. Pelkästään se, että lapsen vanhempi on solminut uuden avo- tai avioliiton, ei tee vanhemman uudesta kumppanista lapsen huoltajaa tai edunvalvojaa.

Jos täysi-ikäinen sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa, tuomioistuin voi määrätä hänelle edunvalvojan. Holhousviranomaisen tulee tarvittaessa tehdä käräjäoikeudelle hakemus edunvalvojan määräämiseksi.

Usein kysyttyä

Perunkirjoitus on aina toimitettava Suomessa vakinaisesti asuneen henkilön kuoltua. Velvollisuus ei riipu kuolinpesän varojen määrästä. Perunkirjoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa pesän osakkaille henkilökohtaisen vastuun vainajan veloista.

Perunkirjoitusvelvollisuus ei myöskään riipu vainajan iästä, joten perunkirjoitus on toimitettava myös alaikäisenä menehtyneen jälkeen.

Testamentin moitteella tarkoitetaan perillisen väitettä, että testamentti on pätemätön. Moittiminen tapahtuu siten, että testamentinsaajaa vastaan nostetaan kanne käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa testamentin todisteellisesta tiedoksiannosta. Jos testamentti todetaan käräjäoikeudessa pätemättömäksi, perintö menee testamentinsaajan sijaan laissa määrätyille perillisille.

Mikäli joku osakkaista on alaikäinen, tulee huolehtia, että hänelle on määrätty pesänselvitystä ja perinnönjakoa koskevissa asioissa edunvalvojan sijainen, mikäli se lain mukaan on tarpeen esimerkiksi huoltajan ja lapsen välisen eturistiriidan vuoksi.

Lapsella voi olla ansiotuloja syntymästään saakka. Lapsi voi saada esimerkiksi perhe-eläkettä. Sen sijaan palkkatulo ja siihen verrattava ansiotulo voidaan katsoa alaikäisen lapsen omaksi tuloksi vain silloin, jos hän on aktiivisesti osallistunut korvauksen kohteena olevaan työhön. Esimerkiksi 1-vuotiaan lapsen mainoskuvauskorvaus verotetaan vanhempien eikä lapsen tulona, koska vanhemmat ovat käytännössä tehtävän todellisia suorittajia.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Perinnönjako menettelynä

Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen Suomessa kuolleen henkilön kuoleman jälkeen kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen yhteydessä laaditaan perukirja, johon on luetteloitu kaikki vainajan varat ja velat. Jos vainaja oli naimisissa, perukirjan on sisällettävä luettelo myös puolison varoista ja veloista. Perukirja toimii myös veroilmoituksena, jonka perusteella perillisille maksettavaksi tuleva perintövero määrätään. Lisäksi perukirjasta ilmenevät kaikki perittävän henkilön perilliset ja testamentinsaajat.

Jaa tämä sivu

Edunvalvojan tulee hakea maistraatin lupa, mikäli hän ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa päämiehensä lukuun tilanteessa, jossa päämies ei ole siihen enää itse kykenevä. Edunvalvojan tulee hakea maistraatin lupa myös silloin, jos edunvalvoja jatkaa päämiehen itsensä aiemmin harjoittaman tai päämiehen perintönä, testamentilla tai lahjana saaman liiketoiminnan harjoittamista päämiehen lukuun.

Vanhemmalla on lapsensa huoltajana eli edunvalvojana oikeus tehdä lapsen nimissä oikeustoimia. Useimmat sopimukset syntyvät pätevästi vain, jos huoltaja on ne tehnyt tai antanut niille suostumuksensa. Sopimuksen mukaisesta saatavan maksamisesta vastaa tällöin huoltaja. Alaikäinen voi itse tehdä vain ikäänsä nähden tavanomaisia oikeustoimia, yli 15-vuotias hieman isompiakin omilla työansioillaan.

4 Luopuminen ja lakiosa

Perinnöstä, testamentista ja vakuutuskorvauksesta voi luopua joko tehokkaasti tai tehottomasti. Tehokkuus ja tehottomuus tarkoittavat tässä yhteydessä luopumisen vaikutuksia perintöverovelkasuhteen syntymisen kannalta perintö- ja lahjaverolaissa (378/1940, PerVL) säädetyllä tavalla. Luopumisen siviilioikeudelliset vaikutukset määräytyvät siviilioikeudellisten säännösten mukaan. Luopumisen mahdollinen tehottomuus verotuksessa ei vaikuta luopumisen sitovuuteen luopujien ja sijaantulijoiden keskinäisessä suhteessa.

omaisuudesta?

Törmäsin asiaan kun pankissa käydessä ehdotettiin säästövakuutuksen ottamista lapselle. Jos vakuutuksen ottaa lapsen nimiin, on kuulemma tehtävä Maistraatille ilmoitus lapsen omaisuudesta. Jos taas ottaa vakuutuksen omiin nimiinsä ja määrää edunsaajaksi lapsen ei mitään ilmoituksia tarvita. Tässä se ehto, että lapsen täytyy olla 18 v kun saa rahat. Toisaalta lapsi joutuu sitten saamastaan summasta maksamaan lahjaveron yli 8500 menevästä osasta.

2 Miten kuolemanvaraismääräys rekisteröidään?

– notaarin haltuun talletettu virallisesti vahvistamaton testamentti: tällainen testamentti on muodoltaan pätevä, jos testamentintekijä on allekirjoittanut (joko omakätisen tai toisen henkilön laatiman) testamentin ja sen jälkeen henkilökohtaisesti tallettanut sen notaarin haltuun ja erikseen ilmoittanut, että kyse on testamentista. Testamentti voidaan tallettaa notaarin haltuun joko avoimena tai sinetöitynä asiakirjana (siviililain 7:17 §:n 1 momentin c) kohta).

Koira määritellään oikeudellisesti irtaimeksi esineeksi. Koiraa koskee koiran kaupassa usea eri laki kuten tapauskohtaisesti kauppalaki tai kuluttajansuojalaki, osamaksulaki ja vahingonkorvauslaki. Koiran kauppaan voi liittyä myös esisopimus. Pääsääntöisesti esisopimus sitoo sekä myyjää että ostajaa. Esisopimus voidaan tehdä myös vain toista osapuolta sitovana. Esisopimus on muotovapaa sopimus, mutta on molempien osapuolten kannalta suositeltavaa tehdä esisopimus kirjallisena dokumentoinnin vuoksi.