Press "Enter" to skip to content

Yrityksen periminen

Sukupolvenvaihdoksen verosäännökset

Suomessa on menossa merkittävä yritysten sukupolvenvaihdosaalto suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Kymmenet tuhannet yritykset ovat vaihtaneet, vaihtavat tai tulevat vaihtamaan omistajaa. Yrityksen sukupolvenvaihdoksen onnistumisessa avainasemassa on oikean jatkajan tai jatkajien löytäminen. Moni yrittäjä myös valitettavasti lopettaa yritystoiminnan, koska jatkajaa toiminnalle ei löydy eikä yritystä onnistuta myymään ulkopuoliselle ostajalle.

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Yrityksen sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan karkeasti ottaen tilannetta, jossa yrityksen omistus vaihtuu perhepiirissä tai lähisukulaisten kesken. Virallista määritelmää sille ei ole. Se on yrityksen omistajuuden vaihtumisen erikoistapaus. Oleellisin ero verrattuna kauppaan ei-sukulaisten kesken on, se että tietyin ehdoin sukupolvenvaihdoksessa on saavutettavissa verohuojennuksia. Sukupolvenvaihdoksessa käytetään tavallisesti pienempiä kauppahintoja, lahjoituksia ja erilaisia variaatioita näiden väliltä.

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Verovelvollisella on oikeus perintöveron huojennukseen, jos hänen veronalaiseen perintöönsä sisältyy yritys tai osa siitä ja verovelvollinen jatkaa yritystoimintaa. Tästä huojennuksesta käytetään nimitystä sukupolvenvaihdoshuojennus. Tarkoituksena on edesauttaa yritysten jatkamisen edellytyksiä alentamalla yritysten sukupolvenvaihdokseen kohdistuvaa perintöverotusta sekä pidentämällä veronmaksuaikaa.

Lyhenteet

Sukupolvenvaihdoksessa osakeyhtiö, henkilöyhtiö tai yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta siirretään omistajan elinaikana tai se siirtyy hänen kuoltuaan toimintaa jatkavalle lapselle tai muulle henkilölle. Sukupolvenvaihdos on jokaisessa yrityksessä yksilöllinen tapahtuma, jonka verotuskysymykset voivat koskea tuloverotusta, perintö- ja lahjaverotusta, varainsiirtoverotusta sekä arvonlisäverotusta. Veroseuraamukset voivat kohdistua yrityksestä luopuvan ja luovutuksensaajan lisäksi osake- ja henkilöyhtiössä myös yhtiöön itseensä.

KL Nyt

Patenttiratkaisuja ei ole. Perintösuunnittelu kannattaa liittää omaisuusjärjestelyjen kokonaisuuksiin ja sopeuttaa perittävän ja perillisten olosuhteisiin. Juha Vehmasen mukaan viisas perinnönjättäjä hakee ratkaisuja, joilla vältetään pesän osakkaiden välisiä riitoja. Kannattaa varoa myös sitä, ettei tuleva perintö liikaa ohjaa perillisen valinnanvapautta tehdä omia ratkaisuja elämässään. Viisas perinnönjättäjä arvioi, mitä perilliset haluavat. Jos jälkipolvea ei jatkaminen kiinosta, on parempi olla pakottamatta.

Yrityksen myyntivoittoveron maksaa luopuja. Veroa ei kuitenkaan kanneta, mikäli yrittäjä luovuttaa lähisukulaiselleen avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osuuden tai vähintään kymmenen prosenttia osakeyhtiön osakkeista. Lisäksi edellytetään, että omaisuus on ollut vähintään kymmenen vuotta luopujan omistuksessa. Lähisukulaisena pidetään lasta, lastenlasta tai sisarta sekä heidän puolisoitaan, mikäli myös he ovat yrityksen ostajia.

Aiheita tänään:

Odotinkin milloin SY tulee esiin puolustamaan omaa mielilastaan. Ehkä on aika selvittää ay-liikkeen ja SYn asema Suomessa ja jos Suomi menee yleislakkoon, joka on suositeltava pelkästään ilmastonlämpenemisen vuoksi, kulutusta vähentävänä, niin loppujen lopuksi kaikki voittavat. Suomi saattaa päästä luvattuihin hiilidioksiidipäästöihin ja SYn aikeet palkansaajien oikeuksien leikkaamiseen saa hintalapun.

Yrittäjä! Hyödynnä Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille -opasta! Kulttuuritaustojen ja kielitaidon vaihtelevuuden takia työyhteisön osaamisen kehittäminen on erityisen tärkeää.  Moniosaa! -malli on Työterveyslaitoksen hanke, joka on kehitetty esimiesten ja työntekijöiden osaamisen kehittämisen tueksi esimerkiksi teollisuuden, kunnossapidon ja sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisille työpaikoille. (Työterveyslaitos 2018.) 

Nykyisillä perillisasemassa olevilla sukupolvilla on usein itselläänkin jo verraten paljon omaisuutta eikä heillä näin ollen ole välttämättä samanlaista tarvetta omaisuudelle kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Tämän vuoksi perinnönjättäjät ja -saajat ovat erikseen tai yhdessä ryhtyneet miettimään perinnön siirtoa suoraan seuraavalle sukupolvelle eli perinnönjättäjän lapsenlapsille. Tähän on olemassa eri vaihtoehtoja.

YRITYKSEN TOIMINTA

Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin lisättäisiin vuokratyöntekijälle velvollisuus ennakoiden hakemiseen Suomessa työskentelyn aloittamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä, jos palkan maksaja ei ole velvollinen perimään palkasta lähdeveroa eikä kansainvälinen sopimus estä veron perimistä. Ennakkojen määräajassa hakemisen laiminlyönnistä määrättäisiin veronkorotus.

Tämä vanha viisaus kannattaa pitää mielessä, kun yrityksellä menee hyvin ja töitä riittää. Tehdyistä töistä pitää laskuttaa säännöllisesti. Se, kuinka usein laskuja kannattaa tehdä, riippuu yrityksen toiminnasta: parin tunnin töitä kannattaa laskuttaa päivittäin tai vähintään viikoittain ja useamman päivän projekteja kannattaa laskuttaa esimerkiksi heti projektin valmistuttua.

Velallinen (yksityinen elinkeinonharjoittaja) oli vastaanottanut perintäyhtiöltä maksuvaatimuksen liittyen aiemmin erääntyneeseen laskuun, jonka hän oli maksanut perintäyhtiölle 19.6.2014. Maksuvaatimus oli päivätty 19.6.2014. Aluehallintovirasto katsoi, että perintäyhtiö oli ehtinyt tehdä perintätoimenpiteet ennen maksun saapumista perintäyhtiölle eikä siten ollut perinyt aiheettomia kuluja 19.6.2014 päivätystä maksuvaatimuksesta.

Maksumuistutuksen sisältö

Velkojalla on oikeus vaatia lain mukaista viivästyskorkoa, mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä. Näin ollen siis jo maksumuistutuksella voi vaatia myös lain mukaista viivästyskorkoa. Useat laskutusohjelmat laskevatkin viivästyskoron määrän automaattisesti maksumuistutukselle. Mikäli käytössäsi ei kuitenkaan ole laskutusohjelmaa, kannattaa lainmukainen viivästyskorko laskea viivästyskorkolaskurin avulla.

Yrityssaneerauksen tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttäminen taikka sen edellytysten turvaaminen. Yrityssaneerauksen tavoitteena on siten estää pohjimmiltaan kannattavaa yritystoimintaa harjoittavan elinkelpoisen yrityksen ajautuminen konkurssiin tilanteessa, jossa yrityksen taloudelliset vaikeudet ovat tilapäisiä ja johtuvat vain sellaisista syistä, jotka ovat saneerausmenettelyn avulla korjattavissa.

Kuluja ovat pankille saatavan perimisestä aiheutuneet kulut kuten esimerkiksi viranomaismaksut, asiakirjojen lunastusmaksut, kopiointikulut sekä matka- ja puhelinkulut. Jos pankki on antanut perintäasian hoidettavaksi asiamiehelle kuten asianajaja, perintätoimisto tai muu asiamies, myös asiamiehen käytöstä pankille aiheutuneet kulut (asiamiehen laskutus) ovat perintäkuluja. Asiamiehen tuntiveloitus voi olla suurempi kuin alla oleva pankin.

Lähiopetus

Alex Gasca, Global Default and Recovery Manager HP Inc:llä, kertoo: “ Oli tapauksia joissa me emme yksinkertaisesti pystyneet perimään velkoja. Atradius Collections kuitenkin saavutti vaikuttavia tuloksia välittömästi. Kuten HP Inc, Atradius Collections myös toimii maailmanlaajuisesti ja tuntee lait, säädökset ja kulttuurin jokaisella alueella ja jokaisessa maassa.