Press "Enter" to skip to content

Yrityksen myyminen hinta

Laske yrityksesi arvo

Yrityksen arvoon vaikuttaa moni asia, ja arvonmääritys on haastavaa, ammattilaisen apua vaativaa työtä. Tämä laskuri antaa suuntaa arvon määritykselle. Sen avulla voit karkealla tasolla arvioida, mikä yrityksesi käyttökatteeseen perustuva tuottoarvo olisi historiatietojen (kaksi edellistä tilikautta, T-2 ja T-1, ja kuluva vuosi T) perusteella. Voit täydentää laskelmiasi ennusteilla (T+1, T+2 ja T+3). Muistathan, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta.

Yrityksen keskeisin tavoite on tuottaa yrityksen omistajille lisää arvoa. Arvonmääritystä tarvitaan liike-elämässä esimerkiksi rahoitus- ja sijoitusneuvotteluissa, yrityskaupoissa ja sukupolven vaihdoksissa. Yrityksen arvon voi määrittää monella tavalla. Käytännön työ yritysjärjestelykentässä osoittaa, että tyypillisesti yritysten ostajat arvioivat arvon käyttökatteen, liikevoiton tai tuloksen perusteella.

Kaupan kohteen määrittely

Sen sijaan, jos yrittäjä myy avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden tai vähintään 10 prosenttia osakeyhtiön osakkeista riittävän läheiselle sukulaiselle ja osakkeet tai osuudet on omistettu vähintään 10 vuotta ennen luovutusta, on luovutusvoitto verovapaa. Riittävän läheisellä sukulaisella tarkoitetaan tässä yhteydessä myyjän rintaperillisiä tai sisaruksia, jotka voivat olla ostajina yksin tai yhdessä puolisoidensa kanssa.

Yrityksen arvon määritykseen käytetään hyvin erilaisia tunnuslukuja ja argumentteja, mutta loppujen lopuksi yrityksen arvo on hyvin yksiselitteinen. Arvo kuvaa arvioijan näkemyksiä tulevaisuuden tuotoista. Kauppaa tehtäessä kuitenkin epävarmuus tulevaisuuden tuotoista vaikeuttaa oikean arvon määrittämistä. Tulevia tuottoja ei voi todistaa faktana kuin vasta jälkikäteen, jolloin on helppo laskea toteutuneiden lukujen perusteella, mikä olisi ollut yrityksen oikea arvo kaupantekohetkellä.

Yrityksen tuotto lasketaan yleensä suhteessa sijoitettuun pääomaan. Koko pääoman tuottoaste lasketaan siten, että otetaan yrityksen vuoden voitto ja jaetaan tämä yrityksen taseen loppusummalla. Tase taas tarkoittaa yrityksen omaisuuden ja velkojen arvoa.  Jos yrityksellä on esimerkiksi 200 000 euron edestä tavaraa varastossa ja yritys on tuottanut voittoa 20 000 euroa, on koko pääoman tuottoaste 20%.

Myymistä parempi vaihtoehto voi olla uuden yhtiön perustaminen, johon omaisuutta siirretään (esimerkiksi osakepääomaa vastaavana apporttiomaisuutena). Uuden yhtiön osakkeet voidaan myöhemmin myydä. Kun halutaan jättää jotain omaisuutta myyjän omaisuuspiiriin, yhtenä vaihtoehtona on siirtää ko. omaisuus ensin myytävän yhtiön tytäryhtiöön, joka myöhemmin myydään varsinaisesta pääyhtiöstä myyjälle (esim. samalla kuin varsinaisen pääyhtiön yrityskauppa toteutetaan).

Päättynyt vuosi oli yksi Suomen vilkkaimpia yrityskauppavuosia. Myös meidän toimistomme avusti vuoden mittaan kymmenissä yrityskaupoissa, joista monissa kauppahinnat nousivat useisiin kymmeniin miljooniin euroihin. Liikkeellä olivat niin pääomasijoittajat kuin teolliset ostajat, ulko- ja kotimaiset. Onnistunut yrityskauppa vaatii sekä myyjän että ostajan puolella monien asioiden yhteensovittamista. 

Liity tilaajaksi ja vastaanota mielenkiintoisia tarinoita yrityskaupoista

Yrityksen myyntiin liittyy usein harha siitä, että myynnin ajatellaan olevan nopea ja yksinkertainen toimenpide. Käytännössä yrityksen myyminen on aina monivaiheinen prosessi, joka vaatii monen asian huomioonottamista ja asiantuntijoiden yhteensovittamista prosessin eri vaiheissa. Yrityksen myynti voidaan toteuttaa joko myymällä osakkeet/osuudet tai liiketoiminta. Osakekaupassa myyjänä on osakkeenomistaja. Liiketoiminta- eli substanssikaupassa myyjänä on taas yritys.

Myytäessä yritystä strategisille eli teollisille ostajille, niin myyjien ei yleensä kannata olla se osapuoli, joka heittää ensimmäisen hinta-arvauksen peliin. Strategisten ostajien motiivit ja laskentamallit poikkeavat toisistaan paljonkin ja ostettavan yrityksen arvo saattaa yhdelle ostajalle olla paljonkin suurempi kuin toiselle. Pääomasijoittajia ei pidetä strategisina ostajina, joten useimmiten rahoituskierrosten yhteydessä rahoitettava yritys kertoo ensimmäisenä oman näkemyksensä valuaatiosta – yrityskaupoissa tilanne on toinen.

Osakekauppa on yrityskauppa, jossa myyjänä toimiva osakkeenomistaja myy yrityksen omistukseen oikeuttavia osakkeitaan ostajalle, ja saa niistä vastineeksi ostajan maksaman kauppahinnan. Ostaja saa tällöin kaikki osakkeiden mukana tuomat oikeudet ja velvollisuudet. Yritys, jonka osakkeet ovat myynnin kohteena, ei siis myy itse mitään, eikä osakkeenomistajan suorittama myynti itsessään vaikuta sen liiketoimintaan mitenkään.

Tuoreen eläkebarometrin mukaan joka toinen yrittäjä epäilee eläkejärjestelmää. Omaa eläkeajan toimeentuloa ei kannata jättää pelkästään yrityksen mahdollisesta myynnistä saatavien tulojen varaan.

Yrityksen myyminen saa tarvittavaa potkua Yrityskauppatalon avulla. Kun haluat, että myynti tapahtuu tehokkaasti ja haluat yrityksestäsi mahdollisimman hyvän hinnan, voit hyödyntää arvokkaat kehitysideamme. Autamme kehittämään uusia toimintamalleja tai etsimme eriasteisia yhteistyömuotoja. Monesti myyntimahdollisuudet ovat parantuneet olennaisesti myyntiä edeltäneen yhtiömuodon muutoksen avulla, mistä meillä on vahva kokemus.

Tavallisesti yrityskaupan alkuvaiheessa myyjä ajattelee yrityksensä olevan todellista arvokkaampi. Yritykseen on vahva tunneside ja mielikuva saattaa olla, että yritys tuottaa erinomaisesti. On esimerkiksi yleistä, että yrittäjä on nostanut itselleen normaalia pienempää palkkaa ja yrityksen tuottavuus muuttuu, kun palkka oikaistaan yleiselle palkkatasolle.

Substanssiarvo on arvo, joka muodostuisi, kun yrityksen tuotannontekijät myytäisiin ja velat maksettaisiin pois. Eli yhtiön varallisuudesta vähennetään yhtiön vieras pääoma. Pääsääntöisesti substanssiarvo perustuu kuitenkin historiallisiin arvoihin. Niin kutsuttu tasearvo eli substanssiarvo antaa tavanomaisesti liian alhaisen arvon toimivan yhtiön arvosta, ainakin kannattavan yrityksen kohdalla. Substanssiarvoa laskettaessa yrityksen arvoon ei oteta huomioon minkäänlaisia odotuksia tulevaisuuden tuotoille joten se sopiikin parhaiten tappiollisen yrityksen arvonmääritykseen.

Konkurssissa voi mennä omaisuuden lisäksi elanto ja tulevaisuus. Kohtaloa on syytä välttää viimeiseen asti, koska konkurssi vaikeuttaa yrittäjän tulevaa elämää monin tavoin. Yrityksen puolesta annetut vakuudet ja takaukset realisoituvat. Yrittäjä menettää luottokelpoisuutensa eikä hän voi aloittaa yrittämistä uudestaan, koska ei enää pääse ennakko­perintärekisteriin. Yrittäjän sosiaaliturva on heppoinen. Konkurssia ei aina voi välttää, mutta sen aiheuttamia vahinkoja voidaan vähentää.

Matti Kivilammi toimii Vinanssi Corporate Financen analyytikkona. Hänellä on 10 vuoden työtausta ja yli 500 yritysanalyysin kokemus rahoittajaorganisaatioiden kuten Finnveran ja TEKESin/Business Finlandin palveluksesta. Hänellä on yli 7 vuoden kokemus asiakasvastuullisista tehtävistä sekä lukuisista vaativista neuvottelutilanteista.  Kokemuksensa kautta hän auttaa löytämään oikeat ratkaisut yritysten myynnin edistämiseksi.