Press "Enter" to skip to content

Ylempi korkeakoulututkinto’

Sisällysluettelo

Ylemmät AMK-tutkinnot ovat aikuisille suunnattuja tutkintokoulutuksia, joiden suorittaminen on mahdollista töiden ohessa. Koulutus tapahtuu tutkinto-ohjelmasta riippuen joko monimuoto-toteutuksena verkossa ja 2-4 kontaktipäivänä kuukaudessa tai kokonaan verkossa.  YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 60 – 90 opintopistettä, yleensä 1 – 2 vuotta. Tutkinto antaa saman kelpoisuuden tehtäviin tai julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Hakijoilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa sekä kolmen vuoden työkokemusta.

Tutustu YAMK:ssa tuotettuihin julkaisuihin

Metropolian YAMK-tutkinnot tuottavat vuosittain artikkelikokoelmia, jotka valottavat opiskelua ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa sekä valottavat koulutettavien alojen uusimpia kehittämisen tuulia. Kirjoittajina ovat sekä ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opettajat, opiskelijat että valmistuneet alumnit. Tutustu julkaisuihimme!

Hakulomake

2) ensimmäisen päivän tammikuuta 1994 jälkeen annettujen säännösten mukaan suoritetut elintarviketieteiden, hallintotieteiden, kasvatustieteen, kauppatieteiden, kuvataiteen, liikuntatieteiden, maatalous- ja metsätieteiden, musiikin, psykologian, taiteen, tanssitaiteen, teatteritaiteen, teologian, terveystieteiden, valtiotieteiden ja yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnot sekä farmaseutin tutkinto; sekä

Ylemmät korkeakoulututkinnot

Tilastokeskuksen tilastotietietokannan mukaan 35 vuotta täyttäneitä ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneita suomalaisia oli 235 317 vuonna 2008; vuoden 2009 tietoja ei ole vielä saatavilla. Tilastokeskuksen tiedoista ei valitettavasti käy ilmi, onko tuohon lukuun laskettu mukaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet vai ainoastaan yliopistossa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on kuitenkin ollut sen verran vähän aikaa käytössä, ettei sen puuttuminenkaan varmaan vääristäisi lukua kovin suuresti.

Ylempi korkeakoulututkinto Xamkista – yhteishaussa 4 uutta koulutusta

Filosofian maisterin (FM) tutkinnon laajuus on 120 op ja sen tavoiteaika on kaksi vuotta. Näiden neljännen ja viidennen opiskeluvuoden aikana opinnoissa syvennytään yhdelle kolmesta maisterilinjastamme. Vaihtoehtoina on valmistua asiantuntijaksi lääketieteellisessä fysiikassa, laskennallisessa fysiikassa tai ympäristöfysiikassa. Kaikilla näillä suuntautumisaloilla saat myös hyvät valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.

Insinööri (ylempi AMK), tekniikka

Insinööri (ylempi AMK), tekniikka -koulutus on suunniteltu useita vuosia insinöörin tehtävissä pätevöityneille henkilöille, jotka haluavat laajentaa, syventää ja päivittää osaamistaan. Insinöörin YAMK-koulutus luo valmiuksia asiantuntija- esimies- ja johtotehtäviin suunnittelu-, tuotanto- ja myyntiorganisaatioissa sekä hallinnollisiin tehtäviin julkisella sektorilla. Koulutus tarjoaa vahvan selkänojan myös uraansa uudelleen suuntaaville.

Koulutustyyppi

Hoitotiedettä pääaineena opiskellut voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Opettajaksi valmistunut työskentelee sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai muissa hoitoalan opetus- ja koulutustehtävissä. Hoitotieteen opinnoissa on mahdollisuus pätevöityä muun muassa ylihoitajaksi, osastonhoitajaksi tai johtavaksi hoitajaksi.

Tutkinnon laajuus on 60-90 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 2–2,5 vuotta. Monimuotototeutuksena tapahtuva opetus koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, sekä verkko-opetuksesta. Yhdessä nämä muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa opintojen suorittamisen myös töiden ohessa. Tutkintoon sisältyy syventäviä ammattiopintoja ja opinnäytetyö. Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin muodostaen kolmanneksen tai jopa puolet tutkinnosta.

VAMOK on Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, joka pyrkii kehittämään opiskelun ja opetuksen sisältöä sekä edistämään ja valvomaan opiskelijoiden etua. Opiskelijakunnan kautta määräytyvät edustukset esim. ammattikorkeakoulun hallituksessa, opintotukilautakunnassa, tutkintolautakunnassa sekä eri työryhmissä. Monimuoto-opiskelijoilla on mahdollisuus liittyä VAMOKiin maksamalla jäsen- ja liittymismaksu.

Helsinkiläisistä 25–64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon vuoden 2014 lopussa. Keskiasteen tutkinto, eli ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto, oli 32 prosentilla helsinkiläisistä. Korkea-asteen tutkinto oli jo 49 prosentilla. Vähintään ylempi korkeakoulututkinto oli 24 prosentilla. Lukumäärällisesti niitä 25–64-vuotiaita, joilla ei ollut perusasteen jälkeistä tutkintoa, oli 68 040 henkilöä.

Kauppatieteelliset tutkinnot

Suomessa suurin osa korkeakoulututkinnoista seuraa Eurooppalaista korkeakoulututkintojen viitekehystä, jossa ensimmäisen syklin muodostaa alempi korkeakoulututkinto, toisen ylempi korkeakoulututkinto ja kolmannen tohtorin tutkinto. Suomessa ensimmäisen syklin tutkintoja ovat yliopistojen kandidaatin tutkinnot ja ammattikorkeakoulututkinnot. Toisen syklin, tai ylempiä korkeakoulututkintoja Suomessa yleisimmin kutsutaan yliopistoissa maisterin tutkinnoiksi ja ammattikorkeakouluissa ylemmiksi ammattikorkeakoulututkinnoiksi.

Archives

Pidä mielessä, että voit hakea opiskelupaikkaa eri maasta kuin siitä, jossa olet opiskellut alemman korkeakoulututkinnon. Useissa maissa haetaan ensin opiskelemaan alempaa korkeakoulututkintoa ja sen jälkeen haetaan uutta opiskelupaikkaa maisteriohjelmasta. Suomessa opiskelija saa yleensä opiskeluoikeuden samalla sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Huomionarvoista on myös, että monissa maissa opiskelijat siirtyvät työelämään jo alemman korkeakoulututkinnon suoritettuaan.

Ammattikorkeakoulujen MBA-tutkinnot

MBA-ohjelmat tulivat Suomeen 1980-luvun alussa, kun HELBUSin perustaja isäni Veikko Jääskeläinen perusti Helsingin kauppakorkeakouluun (nykyisin Aalto) silloin Suomen ensimmäisen MBA-ohjelman. Koska ohjelmassa oli jo tuolloin lukukausimaksut, ei sen ajan poliittiseen kulttuuriin istunut tunnustaa MBAta ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi, vaan se määriteltiin täydennyskoulutukseksi.