Press "Enter" to skip to content

Yksinkertainen kirjanpito poistot

Yksinkertainen kirjanpito – ohjeet kirjanpidon tekemiseen

Suosittelen varsinkin pienempiä yrityksiä tekemään itse kirjanpitonsa. Yksinkertainen kirjanpito on helppo tehdä, kun on ensin opetellut kirjanpidon perusperiaatteet. Kirjanpitotapa sopii parhaiten pieneen liiketoimintaan, jossa ei käytetä tasetta kovinkaan paljoa (eli liiketoiminnassa ei tarvita koneita ja muuta kalustoa). Ammatinharjoittaja, joka myy itse suorittamiaan palveluita, on malliesimerkki tällaisesta toiminnasta. Kirjanpitotapaa voi käyttää myös muuhun toimintaan, mutta kahdenkertainen kirjanpito on joustavampi ja selkeämpi, kun liiketoiminnan volyymi kasvaa.

Voiko toiminimi tehdä kirjanpidon itse?

Jos lähdetään tilanteesta, jossa yrittäjällä ei ole minkäänlaista pohjaa kirjanpidolle, on kirjanpito viisainta ulkoistaa ammattilaisille. Jos kuitenkin toiminta on pienimuotoista tai sivutoimista, voi yrittäjä selvitä yhdenkertaisen kirjanpidon tekemisestä itse. Jos et ole varma, onko kirjanpitäjän hankkiminen järkevämpää kuin kirjanpidon hoitaminen itse, kannattaa miettiä alla olevia kysymyksiä.

Poiston kirjaus toiminimen kirjanpidossa

Edellisestä poiketen voi hyödykkeen hankinnan vähentää samana vuonna, kun se on hankittu mikäli summa hankinnalle on enintään 850 euroa (kun alv. on 0). Tämä on niin kutsuttu pienhankinta. Mikäli käyttöaika on myös pieni eli noin kome vuotta katsotaan tämä hankinta myös pienhankinnaksi. Kaikkien pienhankintojen vähennysten summa saa yhteensä olla enintään 2500 euroa per verotusvuosi. (EVL 33 §)

Tositteet ja juokseva kirjanpito

Tapahtumien kirjaamisessa ei nykyisessä laissa ole muuta määräaikaa kuin se, että tarpeelliset ilmoitukset (esim. arvonlisäveroa varten) ehditään antaa ja yrityksen tai yhdistyksen päättäjillä on riittävä tieto taloudellisesta tilanteesta. Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen kirjanpitoa ei enää saa muokata. Aivan pienen yhdistyksen olisi laillista laatia kirjanpito kerran vuodessa jälkikäteen, kunhan kaikki tositteet on säilytetty huolellisesti. Kaikki käteisellä rahalla suoritetut maksut on kuitenkin kirjattava viipymättä.

Aloitetaan alusta eli tositteista

Se, että pyrittäisiin vähentämään jokaisena tilikautena tulosvaikutteisesti täydet poistot, ei yleensä ole sen paremmin kirjanpitolain mukaista kuin tarkoituksenmukaistakaan, kun otetaan huomioon muun muassa oman pääoman kertyminen, taseen näyttämä vakavaraisuus ja verotustappioiden hyväksikäyttö. Seuraavassa tarkastellaan poistojen mitoittamiseen liittyviä näkökohtia.

Muuta: Yhdenkertaisessa kirjanpidossa menot ja tulot kirjataan kirjanpitoon maksuperusteisesti, jolloin ne on tilinpäätöstä varten oikaistava ja täydennettävä suoriteperusteisiksi. Tämä tuottaa lisätyötä, joka kahdenkertaisella kirjanpidolla tulee tehtyä automaattisesti. Yhdenkertaisen kirjanpidon informatiivinen sisältö ei ole samaa luokkaa kuin kahdenkertaisen kirjanpidon.

Jokainen on lähtökohtaisesti velvollinen pitämään kirjanpitoa harjoittamastaan elinkeinotoiminnasta. Kuitenkin toiminnaltaan ja rakenteeltaan yksinkertaisempien yritysten ja yrittäjien kohdalla kirjanpitovelvollisuutta on monilta osiltaan lievennetty verrattuna suuryritysten velvollisuuksiin. Tämä on kohtuullista, koska harvalla pienyrittäjällä on osaamista tai muitakaan resursseja samassa määrin kirjanpitovelvollisuuksien täyttämiseen kuin suurilla yrityksillä.

Avainsanat

Omistusyhteysyritys on kirjanpitovelvollisen konserniin kuulumaton kotimainen tai ulkomainen yritys, jossa kirjanpitovelvollisella on sellainen omistusosuus, joka luo kirjanpitovelvollisen ja yrityksen välille pysyvän yhteyden ja on tarkoitettu edistämään kirjanpitovelvollisen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toimintaa. Jollei kirjanpitovelvollinen muuta näytä, yritystä pidetään omistusyhteysyrityksenä, jos kirjanpitovelvollisella on vähintään viidesosa yrityksen osakepääomasta tai vastaavasta pääomasta.

Mitä toiminimen tilinpäätös pitää sisällään?

ei joutuisi näin ollen laatimaan lainkaan tilinpäätöstä, koska ainoastaan yksi raja ylittyy (tase on yli 350 000 euroa). Kahden rajan ylittyminen tapahtuisi esimerkiksi silloin, jos liikevaihto olisikin 600 000 euron sijaan 800 000 euroa – tilinpäätös olisi tässä tapauksessa laadittava, jos nämä kaksi rajaa ovat ylittyneet kahtena peräkkäisenä tilikautena. Tilinpäätös vaadittaisiin myös silloin, jos tilikausi olisi murrettu, esimerkiksi 1.7.xxx1-30.6.xxx2.

Hallituksen esitys kirjanpitolain muuttamiseksi (HE 89/2015) sisältää EU:n tilinpäätösdirektiivin vaatimat muutokset. Lisäksi kirjanpitolakiin tehdään muitakin päivityksiä. Pykälien muotoilussa on otettu huomioon, että kirjanpidon toteutus tapahtuu nykyään sähköisissä järjestelmissä ja että kirjanpidon aineistot voidaan arkistoida sähköisessä muodossa. Niinpä uusi kirjanpitolaki ei enää vaadi, että edes tasekirjaa olisi pakko tehdä paperisena versiona.

Tehtävä 2.1 

Juurikin noin. Yritykset pitävät yleensä erillistä varastokirjanpitoa, mutta varsinaiseen kirjanpitoon varaston saldo ja varaston saldon muutokset kirjataan vasta inventaarin yhteydessä tilikauden päätteeksi. Tässä tapauksessa, kun raaka-aineita ostetaan ja kulutetaan saman tarkastelujakson aikana, niin kirjanpidon näkökulmasta tuo tilapäinen raaka-aineiden varastointi ei näy missään. Toiminnanohjausjärjestelmässä ja varastokirjanpidossa nuo varmasti näkyvät, mutta kirjanpidossa ei. 

Vuoden 2016 liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus annetaan kyseisenä kalenterivuonna päättyneeltä tilikaudelta. Ammatinharjoittajan tilikausi on aina kalenterivuosi, jos kirjanpito on yhdenkertainen ja maksuperusteinen. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan, joka pitää kahdenkertaista suoriteperusteista kirjanpitoa, tilikausi voi poiketa kalenterivuodesta.

Tuotot ja kulut

Esimerkki: Pizzeriayrittäjä Pekka on ostanut 30 000 eurolla vuonna 2014 elinkeinotoiminnan koneet ja laitteet ja kalusteet (käyttöomaisuus), joiden käyttöikä on useita vuosia. Pekka jaksottaa käyttöomaisuuden hankintamenon sen käyttövuosille poistoin, jotka kirjataan kuluksi vuosittain. Poisto on  enintään 25 % vuodessa, eli ensimmäisenä vuonna 7 500 euroa.

Uusimmat

Mokkulan pienikin siirtäminen asunnon sisällä voi merkittävästi parantaa yhteyden laatua ja nopeutta. Ensimmäiseksi kannattaa kokeilla mokkulan siirtämistä ikkunan lähelle, missä verkko on usein voimakkaampi.  Jos tämä ei auta, DNA:n asiakaspalvelu osaa kertoa mistä suunnasta tukiasema lähettää langatonta signaalia. Sen jälkeen voit siirtää mokkulan ikkunalle, joka on kohti tukiasemaa. Jos tämäkään ei auta, voidaan mokkulaan kytkeä lisäantenni, jonka avulla yhteyden laatu ja nopeus paranee yleensä huomattavasti. Lisäantennista saat lisätietoa DNA:n asiakaspalvelusta.

Oppiminen kategoriat

– Kun lähdetään hakemaan rahoitusta, pankki saa tilinpäätöksestä selville yhtiön taloudellisen tilanteen. Asunnonostajat taas voivat päätellä tilinpäätöksen perusteella, millaiseen yhtiöön he ovat muuttamassa. Tilinpäätöksestä saa paljon käytännön informaatiota esimerkiksi korjauksista. Verottaja puolestaan kiinnostuu tilinpäätöksestä, jos taloyhtiö tekee voittoa, Suomen kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen sanoo.