Press "Enter" to skip to content

Yhteisen alueen lunastaminen

Yhteisen alueen jakaminen

Pääsääntöisesti maata lunastaa usein yleiseen tarpeeseen valtio, kunta tai esimerkiksi sähkölaitos mutta myös yksityinen henkilö voi lain nojalla lunastaa maata. Yksityinen henkilö voi toiseen kiinteistöön lunastaa vesijättöä, yhteistä aluetta tai ulkopalstan. Kuka tahansa ei kuitenkaan voi hakea lunastusoikeutta vesijättöön, yhteiseen alueeseen tai ulkopalstaan, sillä oikeus on viereisen kiinteistön omistajalla.

Transkriptio

Yhteisellä alueella tarkoitetaan kahdelle tai useammalle kiinteistölle kuuluvaa yhteisaluetta. Yhteisiä alueita voivat olla esimerkiksi yhteiset vesialueet, yhteismetsät tai yhteiset maa-alueet. Yhteisen alueen jakaminen suoritetaan lähtökohtaisesti jakamalla alue osakkaiden omistamien osuuksien mukaisesti. Pääsääntöisesti yhteisomistuksen purkamisessa käytetään halkomistoimitusta. Jakaminen on kuitenkin mahdollista toimittaa myös lunastusmenettelyllä.

Korvauksiin liittyviä erityisiä kysymyksiä

Sen estämättä, mitä 23 §:ssä säädetään, osakas, jonka oikeutta järjestäytyneen osakaskunnan, edustajiston tai hoitokunnan päätös koskee, voi, jollei päätöstä ole alistettava, vaatia osakaskunnan tai edustajiston kokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai osakaskunnan sääntöjen vastainen taikka loukkaa hänen oikeuttaan.

– Silloin, jos se alkaa vaivaamaan, niin ainahan se on kivempi omistaa itse se maa. Toinen tilanne on, jos siihen suunnittelee jotain, mihin tarvitaan lupia. Oli se sitten maanrakennusta, rannan kuntoon laittoa, tai rakentamista. Silloin yleensä edellytetään, että omistaa rannan veteen asti, sanoo lunastustoimituksista vastaava johtaja Mauri Asmundela Maanmittauslaitokselta.

Yläreunan linkit

Sen sijaan ohjeellisen tonttijaon alueella ”rima” lunastuksen edellytysten toteutumiseksi lienee hieman korkeammalla kuin sitovan tonttijaon alueella. Selvää on, että jos rakennusluvan saamisen edellytyksenä on puuttuvan rakennuspaikan osan hankkiminen, voidaan lunastusoikeus myöntää. Kaikki muu onkin sitten harkinnanvaraista. KmL:n nykyisen sanamuodon perusteella vaikuttaa, että lunastusoikeus tulisi saada helpommin kuin KaavJL:n aikaan. 

Vesijätön lunastamisen edellytyksenä on, että vesijättö vaikeuttaa huomattavasti kiinteistön käyttämistä ja sitä voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti vain lunastavan kiinteistön yhteydessä. Edellytyksenä lisäksi on, ettei tarkoituksenmukaista tilusjärjestystä ole mahdollista suorittaa tilusvaihdolla. Vesijätön lunastaminen ei myöskään saa aiheuttaa kenellekään asianosaiselle huomattavaa haittaa, eikä se saa aiheuttaa haittaa kiinteistöjärjestelmän selvyydelle. Lunastettavan vesijätön tulee lisäksi olla lunastavan kiinteistön kohdalla.

Poiminnat

Niin ikään lietteen, matalikon tai muun niihin verrattavan vesistön käyttöä koskevan haitan saa poistaa vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien parantamiseksi ilman vesialueen omistajan suostumusta (Vesilain 2 luvun 6 § 1 momentti). Lietteen, matalikon tms. haitan poistamisen osalta vaaditaan lisäksi, että se voi tapahtua tuottamatta ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua ympäristön pilaantumista vesialueella. Sama koskee ruoppausmassan sijoittamista toisen vesialueelle.

Miten tilusjärjestelytoimitus etenee?

Ennen varsinaisen tilusjärjestelyn hakemista maanomistaja ohjataan hakemaan tarveselvitystä, jonka jälkeen tilusjärjestelystä päätetään. Tarveselvitys on yksi tilusjärjestelyn suurimmista ja tärkeimmistä vaiheista, ja sen maanmittauslaitos tekee valtion budjettivaroin. Selvityksessä tutkitaan muun muassa alueen maanomistajien ja viljelijöiden kannatus hankkeelle.

Karttapalvelut

Kun korvaus on maksettu osakaskunnalle, yksittäinen osakas ei voi enää hakea omaa osuuttaan itselleen maksettavaksi. Ennen kuin korvaus on maksettu osakaskunnalle, järjestäytymättömän osakaskunnan osakas voi hakea AVIlta itselleen kuuluvaa osuutta. Tällöin osakkaan on esitettävä luotettava selvitys osuutensa suuruudesta. Yleensä luotettavana selvityksenä pidetään vahvistettua osakasluetteloa, jonka saa maanmittaustoimistosta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kiinteistönmuodostamislaki, joka sääntelisi kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden muodostamista, kiinteistöjaotuksen muuttamista, rekisteriyksiköiden ulottuvuuden määrittämistä ja vahvistamista sekä kiinteistöjaotukseen liittyvien epäselvyyksien selvittämistä. Lisäksi lakiin sisältyvät kiinteistöjen yhdistämistä koskevat säännökset. Ehdotettu laki sääntelisi kiinteistönmuodostamistoimintaa ja korvaisi nykyisen jakolain, kaavoitusalueiden jakolain sekä tilojen yhdistämisestä annetun lain.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Vesijättömaahan rantatontin omistajalla on vain jokamiehenoikeus. Kiinteistöön rajoittuva vesijättö saadaan lunastaa kiinteistöön, jos vesijättö vaikeuttaa huomattavasti siihen rajoittuvan kiinteistön käyttämistä tai vesijättöä voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti vain lunastavan kiinteistön yhteydessä. Kiinteistön omistaja voi hakea toimitusta Maanmittauslaitoksesta. Myös vesijätön omistaja eli osakaskunta voi hakea tietyin ehdoin toimitusta vaatiakseen vesijättöön rajoittuvan kiinteistön omistajaa lunastamaan vähäisen vesijätön.

Avioeron jälkeen kulut yleensä kasvavat. Kun perheen kulut ovat ennen jakautuneet kahden ihmisen kesken, eron jälkeen molemmat puolisot vastaavat menoistaan yksin. Yhteinen koti on usein pariskunnan suurin yhteinen omaisuus ja siihen kohdistuu suurin laina. Laina voi olla yhteinen tai molemmilla puolisoilla voi olla omat lainat. Yhteisen kodin lisäksi puolisot voivat omistaa yksin tai yhteisesti muutakin omaisuutta, kuten auton, vapaa-ajan asunnon, rahastoja tai muita sijoituksia.

Kiinteistölakimies auttaa. Yhteydenotto on maksuton eikä sitouta mihinkään! 

Ostajalle on toimitettava lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Myös kuntotarkastusasiakirja on mainittava, jos sellainen on tehty. ”Ostaja on tutustunut lainhuuto- ja rasitustodistuksiin ja kiinteistörekisterin tietoihin sekä myytävää kaupan kohdetta ja naapurikiinteistöä koskeviin kaavakarttoihin ja -määräyksiin.” Kuntotarkastuksessa havaitut virheet on kirjattava kauppakirjaan. Mikäli vastuuta halutaan rajoittaa havaittujen virheiden osalta, kauppakirjaan voidaan kirjata vastuunrajoituslausekkeita.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA TAI SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI LISÄDOKUMENTTIEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEITÄ TIETOJA”.

– Olen innoissani uudesta sopimuksesta. Keskusteltuani Janne Koskimiehen ja muun organisaation kanssa olin vakuuttunut, että haluan olla osana Karhu Basketia. Seurasta ja ihmisistä huokuu hyvä yhdessä tekemisen meininki ja seurassa työskennellään yhteisen tavoitteen eteen intohimoisesti, Hänninen toteaa Karhu Basketin tiedotteessa.

Ankkuriosuudelle sijalla 15 startannut Maria Määttänen pääsi juoksemaan osuutensa maailman kärkinimien joukossa. Vaikka esimerkiksi Merja Rantanen, Tove Alexandersson ja muut maailmancup-suunnistajat pääsivät lopulta ohi, oli suoritus silti kova ja onnistunut. Loppusijoitus, 28, oli kovin kolmeentoista vuoteen, ja on selvää että suunta on vain ylöspäin. Sukupolvi on vaihtunut – tulihan vuoden 2006 palkinnoille päässeen joukkueen ankkuri samasta perheestä – ja menestyksen nälkä on kova.