Press "Enter" to skip to content

Wacc yrityksen arvo

Yrityksen omistaja-arvon laskeminen kannattaa

Omistaja-arvon laskennan tarkoitus on määrittää yrityksen markkina-arvo. Yrityksen arvo perustuu tässä tapauksessa ensisijaisesti yrityksen tulevaisuuden odotuksiin. Omistaja-arvo on hyvä suorituskyvyn mittari, koska sen arvoon vaikuttavat sekä tuloslaskelma että tase. Menetelmä antaa tietoa yrityksen arvonmuodostumisesta ja sillä voidaan määrittää ne tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen arvoon. Tavoitteena on omistajan varallisuuden kasvattaminen, ja omistaja-arvon kasvattaminen tukeekin tätä tavoitetta. Omistaja-arvo on myös tärkeä johtamisen työkalu.

Vapaa kassavirran mallin mukaan yrityksen arvo on siis sen tulevaisuudessa tuottamien vapaiden kassavirtojen ja terminaaliarvon nykyarvo. Kassavirtojen nykyarvoon vaikuttavan sijoittajan arviot operatiivisen toiminnan kannattavuudesta, veroista, käyttöomaisuusinvestoinneista sekä toiminnan sitomasta nettokäyttöpääomasta. Lisäksi myös pääoman keskimääräisellä kustannuksella (WACC) ja pääomarakenteella on huomattava vaikutus kassavirtojen nykyarvoon.

Miksi yritysobligaatio?

Yritysobligaatiot lasketaan liikkeeseen ja niitä ostetaan aluksi primäärimarkkinoilla, minkä jälkeen obligaatioista käydään kauppaa jälkimarkkinoilla. Primäärimarkkinoilla ehdot voivat muuttua, mutta hinta on kiinteä. Jälkimarkkinoilla ehdot on määritetty, kun taas hinta muuttuu markkinoiden arvioiman obligaation riskitason mukaan. Jälkimarkkinoilla on mahdollista sekä myydä että ostaa ennen kuin obligaatio erääntyy.  

Jokaisessa liiketoiminnassa on aina sekä arvoa kasvattavia että heikentäviä osa-alueita. Omistajilla ja johdolla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millä tavalla nämä osa-alueet tulevat esille yrityksen toiminnassa. Tieto ja ymmärrys liiketoiminnan eri osa-alueista sekä niiden vaikutuksesta yrityksen arvoon auttaa kohdentamaan varat ja resurssit juuri sinne, missä niistä on eniten hyötyä.

Lisää uusi kommentti

Yrityksen arvon määritys osinkojen avulla tehdään nimensä mukaisesti osingoilla. Jotta osinkoihin jää rahaa, niin sitä ennen kaikki toiminnan kulut ja verot sekä velkojille kuuluvat korot ja lainalyhennykset on maksettu. Voidaan ajatella, että kun kaikki muut sidosryhmät ovat saaneet osuutensa, niin omistajat voivat jakaa jäljelle jäävän osan osinkoina. Siksi osinkojen avulla määritelty yhtiön arvo tarkoittaa sijoittajalle kuuluvaa osaa yrityksestä.

Tämän verran häät maksavat Suomessa

Luku kertoo, kuinka paljon yritys on tuonut omistajilleen lisäarvoa yli omistajien vaatiman tuottovaatimuksen. Luvun jääminen negatiiviseksi tarkoittaa, että yritys ei ole tuottanut niin paljon voittoa, että pääoman kustannukset olisi katettu. EVA:n ideana on että yritys tuottaa taloudellista lisäarvoa vasta kun kaikkien sidosryhmien vaateet on täytetty, mukaan lukien osakkeenomistajien vaatima riskikorjattu tuotto.

Aloita tutustuminen tilinpäätökseen silmäilemällä

Tilinpäätös tulee laatia juoksevan kirjanpitoaineiston perusteella siten, että se antaa riittävän ja oikean  kuvan yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Yksittäiset rahamäärät eivät välttämättä kerro kaikkea yrityksen tilanteesta, joten tarvitaan tunnuslukuja. Niiden avulla voidaan tehdä vertailua ja saadaan tarkempi kuva, mihin suuntaan yritys on kehittymässä. Tunnuslukujen tulkinnassa on hyvä muistaa, että älä tuijota vain yhtä tunnuslukua äläkä tee johtopäätöksiä vain yhden kauden tunnuslukujen perusteella!

Kannattavuus

Vaikka kannattavuus ja vakavaraisuus olisivat kunnossa, tulee yrityksen selviytyä myös liiketoimintansa juoksevien kulujen maksuista. Jos palkkoja tai tavaraostoja ei kyetä maksamaan, yritys voi ajautua heikon maksuvalmiutensa vuoksi maksukyvyttömäksi ja sitä kautta vaikka konkurssiin. Maksuvalmiutta voidaan mitata sekä staattisilla taseesta lasketuilla että dynaamisilla rahavirtoihin perustuvilla mittareilla

Nordic Business Forumin resepti yrityksen arvonmääritykselle

Pääsin vierailemaan ensimmäistä kertaa äärimmäisen suosion saavuttaneeseen Nordic Business Forum (NBF) -tapahtumaan. Ennakko-odotukseni tapahtumasta olivat ristiriitaiset, koska olin kuullut siitä normaalijakauman häntiin sijoittuvia ylistäviä ”tämä on elämää muuttava kokemus” -kommentteja että alistavia ”mieluummin jään töihin enkä hukkaa aikaani” -kommentteja.

Kirja-arvosta (eng. book value tai shareholders’ equity) puhuttaessa tarkoitetaan yrityksen kirjanpidollista arvoa, joka saadaan vähentämällä yrityksen velat sen varoista. Laskettu arvo on teoriassa se, joka jaettaisiin sijoittajien kesken, mikäli yritys päätettäisiin likvidoida, eli jos se päättäisi lopettaa toimintansa ja myydä kaiken omaisuutensa. Warren Buffett kuvaili kirja-arvoa vuoden 1986 kirjeessään osakkeenomistajille näin:

Parempi likviditeetti ei luonnollisesti vaikuta itse liiketoimintaan (ellei yhtiö hae rahaa markkinoilta etsimällä uusia sijoittajia, joita likviditeetti usein kiinnostaa), mutta se tehostaa osakkeen hinnanmuodostusta markkinalla. Sen lisäksi parempi likviditeetti mahdollistaa sen, että osaketta voi omistaa kaikenkokoiset sijoittajat piensijoittajista insituutioihin. Jos osakkeella ei ole kunnon likviditeettiä, voi suurempien sijoittajien olla mahdotonta ostaa osaketta ja toisaalta yhtiön kurssi heiluu voimakkaasti muutamien sijoittajien ostojen ja myyntien myötä. 

Lisätietoja

Suomessa kaukolämpötoiminta on tehokasta ja hinnoittelu kilpailukykyistä. Useat selvitykset ja ulkomailta saadut kokemukset osoittavat, ettei sääntely toisi kaukolämpöasiakkaiden kannalta mitään lisäarvoa. Toiminnan tehokkuus, luotettavuus ja turvallisuus on taattu alan vapaaehtoisin toimin kuten rakentamisen laadunvarmistustoimilla sekä verkkotoiminnan tehokkuuden, verkon kunnon ja toimitusvarmuuden seurannalla ja tilastoinnilla.

Yhtiö hyödyntää kulloisenkin luottoluokituksen tarjoamat mahdollisuudet kansainvälisillä ja kotimaisilla lainapääoma- ja rahamarkkinoilla. Rahoitus hankitaan markkinaehtoisesti ja hajautetusti useasta eri lähteestä pyrkien tasaamaan takaisinmaksuprofiili. Fingridin voimassa olevat lainasopimukset, velka- tai yritystodistusohjelmat ovat vakuudettomia. Niihin ei myöskään liity mitään taloudellisiin tunnuslukuihin perustuvia kovenantteja.

b) Yritys muuttaa rahoitusrakennettaan siten, että velkoja lyhennetään ja osakepääomaa korotetaan 200 000 eurolla. Alentuneen rahoitusriskin seurauksena yrityksen vieraan pääoman kustannukset laskevat 4%:iin. Kuinka suureksi muodostuu oman pääoman tuottovaatimus, kun muistetaan, että yrityksen liikeriski pysyy ennallaan rahoitusrakenteen muuttumisesta huolimatta (ts. koko pääoman tuottovaatimus ei muutu)?

Liikearvot on testattu vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu käyttöarvolaskelmiin. Kassavirtaennuste on johdettu johdon hyväksymistä ennusteista ja strategisista suunnitelmista, jotka kattavat viiden vuoden ajanjakson. Johdon hyväksymän ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla yhtiön strategian mukaisia kassavirtaennusteita. Terminaalivuoden arvo on määritelty pitkän aikavälin strategianennusteiden perusteella. 

Ensimmäisen vaiheen selvityksissä on pyritty mahdollisimman laajaan kattavuuteen toimialan tasolla. Yrityskohtaisiin olosuhteisiin ei ole ollut tarkoituksenmukaista eikä mahdollista paneutua niin yksityiskohtaisesti, kuin täysimittainen kilpailuoikeudellinen tarkastelu vaatisi. Täysimittaisen kilpailuoikeudellisen analyysin soveltaminen olisi käytännössä rajoittanut huomattavasti selvityksen kattavuutta kokonaismarkkinoista.

Keskeiset linkit

Kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien kesken, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriä lukuun ottamatta, toimitetaan niiden Suomen kansalaisten lukumäärän perusteella, joilla väestötietojärjestelmän tietojen mukaan on ollut kotikunta Suomessa asianomaisessa vaalipiirissä lokakuun viimeisenä päivänä (kuudennen vaalipäivää edeltävän kalenterikuukauden viimeisenä päivänä). Jako tehdään jakamalla kunkin vaalipiirin asukkaiden lukumäärä vaalipiirien yhteenlasketulla Suomen kansalaisten lukumäärällä ja kertomalla saatu luku 199:llä.