Press "Enter" to skip to content

Vuokratulojen verotus 2018

Veronmaksajain Keskusliitto ry

Silloin kun on kyse vähennyskelpoisesta remontista saa vähentää materiaalikulut ja työstä maksetut korvaukset. Oman työn arvoa ei saa vähentää. Sen sijaan omat matkakulut remontoitavalle asunnolle ovat vähennyskelpoisia. Vuonna 2018 vähennyksen määrä omalla autolla on 0,25 euroa kilometriltä. Vuokralla olevan huoneiston remonttikuluista ei myönnetä kotitalousvähennystä.

Esimerkki: Aviopuolisot Sanna ja Pasi omistavat puoliksi osakehuoneiston, jonka he ovat vuokranneet Matti Meikäläiselle. Matti maksaa vuokraa 800 euroa kuukaudessa eli Sanna ja Pasi saavat vuokratuloja yhteensä 9 600 euroa vuodessa. Huoneiston hoitovastike on 130 euroa kuukaudessa eli yhteensä 1 560 euroa vuodessa. Muita vuokraustoimintaan kohdistuvia kuluja on yhteensä 180 euroa. Sannan pitää ilmoittaa veroilmoituksessa oma osuutensa vuokratuloista (4 800,00 euroa) ja niihin kohdistuvista kuluista (780,00 euroa ja 90,00 euroa). Myös Pasin pitää ilmoittaa samat tiedot.

3 Vähennykset

Tuloverolain 110 §:n mukaan tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Sama maksuperusteinen tulon jaksottamissäännös koskee myös muistiinpanovelvollisia maataloudenharjoittajia. Sen sijaan elinkeinotoiminnan tuloon sisältyvän vuokratulon jaksottamiseen sovelletaan kirjanpitolain (1336/1997) ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöksiä.

Vuokranantajan verotus – 8 huomiota veroilmoituksen täyttämiseen

Kannattaa pitää itse kirjaa kaikkien kohteiden tuloista ja menoista esimerkiksi Excelillä, jotta voit helpommin täyttää veroilmoituksen ja tarvittaessa myös esittää tiedot verottajalle. Jokaisen sijoituskohteen tulot ja menot on aina ilmoitettava erikseen, joten omat muistiinpanosi helpottavat huomattavasti veroilmoituksen tekemistä. Samalla pysyt itsekin paremmin kärryillä sijoitusasuntojesi toiminnasta. Jos et tällaista seurantaa ole vielä rakentanut, sen kokoaminen jälkikäteen voi olla hieman työlästä, mutta säästää varmasti aikaasi pitkällä tähtäimellä.

Asuntosijoittajan veroilmoitus ja verojen laskeminen (päivitetty 7.2.2018, 27.1.2019 ja 5.5.2019)

Vuokratulot voi verovuosittain ilmoittaa Veroilmoitus verkossa -palvelussa sen ollessa käytettävissä tai Verohallinnon lomakkeella 7H tai 7K riippuen siitä, vuokraatko osakehuoneistoa vai kiinteistöä. Tämän lomakkeen lisäksi vuokratulojen tai vuokraustoiminnan tappion kokonaismäärä ilmoitetaan esitäytetyllä veroilmoituksella kohdassa 4. Pääomatulot ja luovutustappiot.

Vuokratulo on yksityishenkilölle pääomatuloa, joten vuokranantajalla on velvollisuus maksaa vuokratulostaan pääomatuloveroa. Toisaalta vuokranantajalla on myös oikeus tehdä tulostaan vähennykset, jotka ovat aiheutuneet vuokratulon hankkimisesta sekä säilyttämisestä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi yhtiövastikkeita sekä korjauskuluja. Korjauskulujen osalta vähennysoikeus ei kuitenkaan ole täysin yksinkertaista. Verottaja tekee esimerkiksi erottelun sen välillä, tekeekö remonttia vuokranantaja itse vai taloyhtiö ja toisaalta myös

Jos vuokraustoiminnan vuotuiset kulut ovat suuremmat kuin vuokratulot, syntyy vuokraustoiminnan tappiota. Vuokranantajan ei kuitenkaan kannata tässä vaiheessa huolestua, vaan vuokraustoiminnan tappio vähennetään ensin muista pääomatuloista, Jos tappio ylittää pääomatulot, syntyy pääomatulolajin alijäämä. Pääomatulolajin alijäämän perusteella tehdään 30 prosentin alijäämähyvitys ansiotulojen veroista. Jos alijäämähyvityksen jälkeen jää vielä tappiota jäljelle, loppuosasta vahvistetaan pääomatulolajin tappio, jota vähennetään pääomatuloista 10 seuraavan vuoden kuluessa.

Vuokratulojen verotus 2018

Pankki ilmoittaa asuntolainan määrän ja lainan korot verottajalle, mutta tiedot kannattaa silti tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta. Erityisesti kannattaa tarkistaa, että lainojen käyttötarkoitus on merkitty oikein. Esimerkiksi jos velan käyttötarkoituksesi on merkitty ”muu velka”, ei koroista saa vähennystä, vaikka kyseessä olisi vuokrattuun asuntoon kohdistuva velka.

Jos vähennykset ovat suuremmat kuin tulo, eli jos pääomatulo muodostuu vähennysten jälkeen alijäämäiseksi, verovelvollinen voi tehdä ansiotulojen veroista ns. alijäämähyvityksen. Siltä osin kuin alijäämää ei voida ottaa huomioon hyvityksenä, se vahvistetaan pääomatulon tappioksi. Tappio voidaan vähentää seuraavien vuosien pääomatulosta kymmenen seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

– Normaalissa vuokratulojen ilmoitustilanteessa täytetään pelkästään vuokratulojen lomake. Siinä yhteydessä ei kaivata mitään tositteita. Tarvittaessa, jos asiaa ryhdytään selvittämään enemmän ja asiasta halutaan vakuuttua tulo- ja menopuolelta, niin voidaan pyytää tositteita. Niissä on säilytysvelvollisuus, Mattson muistuttaa.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen säätiöissä ja yhdistyksissä

Jälkeenpäin verotus hoidetaan sitten tarvittaessa kuntoon sen todellisen (eli toteutuneen) tilanteen mukaan. Jos maksoit liikaa ennakkoveroa, saat rahat myöhemmin takaisin veronpalautuksena. Jos puolestaan maksoitkin liian vähän, voit pulittaa myöhemmin täydennysmaksua. Jos jätät täydennysmaksujen maksamisen väliin, saat kiusaksesi (korolliset) jäännösverot, joita puhekielessä monesti mätkyiksi kutsutaan.

2. Esitäytetty veroilmoitus

Suurta eläketuloa saavien henkilöiden verotusta kiristettiin vuoden 2013 alusta siten, että eläketulosta maksetaan valtiolle eläketulon lisäveroa 5,85 prosenttia siltä osin kuin eläketulo vähennettynä eläketulovähennyksellä ylittää 47 000 euroa (verovuonna 2018). Eläketulon lisävero maksetaan valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen tuloveroasteikon perusteella määrätyn tuloveron lisäksi.

Muista vähentää myyntitappiot pääomatuloista

On nimittäin mahdollista, että syntyneitä myyntitappioita ei saa vähentää verotuksessa, mikäli samat osakkeet ostetaan välittömästi takaisin. Esimerkiksi, jos myyt 1 000 Nokian osaketta tappiolla ja ostat 1 000 osaketta takaisin “samalla sekunnilla”, voi verottaja tulkita, että kauppa on tehty vain verojen välttämiseksi. Varman päälle pelaaja ostaa samat osakkeet takaisin seuraavana päivänä. Jos taas ostat eri yhtiön osakkeita samalla summalla, riskiä myyntitappioiden vähennyskelvottomuudesta ei ole.

Muistathan, että Suomen Musiikintekijöiden jäsenenä sinulla on mahdollisuus tarvittaessa käyttää .

Edellisvuosien tapaan henkilöasiakkaat saavat esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa 2019. Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos veroilmoitusta täydennetään tai korjataan, ilmoitukset on palautettava joko 7.5., 14.5. tai 21.5.2019 mennessä.