Press "Enter" to skip to content

Vuokrasopimuksen muuttaminen

Vuokrasopimuksen ehdot – sitovia vai ohjaavia?

Hyvä vuokrasopimus on selkeästi laadittu kirjallinen sopimus, josta käy ilmi vuokrasopimusta määrittävät ehdot yksiselitteisesti ja ilman tulkinnanvaraisuutta. Vuokranantajalla ja vuokralaisella on sopimusvapaus, joten käytännössä vuokrasopimukseen voidaan osapuolien välillä kirjata suhteellisen vapaasti eri ehtoja, mutta huoneenvuokralaki velvoittaa tiettyjen säädösten noudattamiseen. Vuokranantajan tuleekin perehtyä lain asettamiin raameihin, joita edes sopimusvapaus ei poista.

Muuttopäivästä on myös mahdollista sopia esimerkiksi siten, että muuttopäivä on sopimuksen päättymispäivä, jolloin huoneisto on luovutettava siivottuna kokonaan vuokranantajan käytettäväksi. Tällöin sopimuksesta on kuitenkin käytävä yksiselitteisesti ilmi, mitä muuttopäivästä on sovittu.

Yleistä

Hyvän vuokrasopimuksen tekemistä helpottavat käytettävissä olevat vuokrasopimuslomakkeet. Lomakkeita käytettäessä varmistetaan, että sopimuksessa tulevat huomioiduiksi kaikki välttämättömät asiat. Valmiita lomakkeita voi täydentää liitteillä, mikäli lomakkeissa ei ole riittävästi tilaa omille erikoisehdoille. Vuokraturvan palveluun kuuluu kaikkien vuokrasopimuksiin ja lomakkeisiin liittyvien asioiden hoitaminen vuokranantajan puolesta.

Huoneenvuokrasopimuksissa olennainen kysymys on usein vuokran ajoittainen korottaminen vastaamaan vuokratason yleistä kehitystä. Toimiva tapa sitoa vuokra vuokrakehitykseen on sopia indeksiehdosta. Indeksiehdosta voidaan sopia toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa ja sellaisessa määräaikaisessa vuokrasopimuksessa, jonka vuokra-aika on vähintään kolme vuotta. Indeksiehtoisissa sopimuksissa ei siis varsinaisesti ole kyse yksipuolisesta muuttamisesta, vaan ainoastaan sopimuksessa sovitun korotuksen voimaan saattamisesta.

Vuokrasopimus  

Vuokrasopimuksessa yksilöidään vuokralainen ja vuokranantaja yhteystietoineen. Yhteystiedoista kannattaa mainita osoitteen lisäksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Sopimukseen kannattaa kirjata ne yhteystiedot, joita halutaan käytettävän vuokrasuhteeseen liittyvissä asioissa. Vuokralaisella pitää olla selvillä minne tai kenelle vikailmoitukset tehdään ja mihin voi toimittaa irtisanomisilmoituksen. Ulkomailla olevan vuokranantajan tavoittaminen ilman tarkkoja yhteystietoja on vaikeaa. Molempien osapuolten tulee pitää yhteystiedot ajantasalla, ja ilmoittaa mikäli ne muuttuvat.

Sisällysluettelo

Vuokranantajalla on monia oikeuksia sekä velvollisuuksia, jotka perustuvat sekä lakeihin että hyvään vuokratapaan. Tästä oppaasta löydät helposti tiedot omistamasi asunnon turvalliseen ulosvuokraukseen, kuten ohjeet vuokrasopimuksen laatimiseen sekä neuvoja vuokrattavan asunnon remonteista, avainten hallinnasta ja verotuksesta. Saat myös konkreettisia vinkkejä kannattavan ja luotettavan vuokrasuhteen luomiseen. Opas auttaa sinua niin aloittaessasi vuokrasuhdetta kuin ongelmatilanteissakin.

Hyvän vuokratavan mukaan vuokranantajan tulee huolehtia vuokrahuoneiston turvallisuudesta avainten ja lukitusten osalta. Avaimet luovutetaan vuokralaiselle kuittausta vastaan. Avaimia tulee luovuttaa riittävä määrä asukasmäärä huomioiden. Hyvänä määränä voidaan pitää vähintään kolmea avainta/huoneisto tai yhtä avainta/asukas ja yhtä vara-avainta. Vuokranantajan tulee teettää vuokralaisen pyynnöstä ja hänen kustannuksellaan vuokralaisen tarvitsemat lisäavaimet. Vuokrasuhteen päättyessä vuokralaisen tulee palauttaa vastaanottamansa määrä avaimia ja myös teetättämänsä lisäavaimet.

Irtisanominen ja vuokrasopimuksen määräaikaisuus

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Kimppa-asunnon vuokrasopimusmallit

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

“Osta ja pidä” -asuntosijoittaminen on yksinkertaista mutta vaikeaa. Siihen liittyy sekä sijoittamisen että vuokraustoiminnan harjoittamisen elementit. Jos ei ole valmis hieman opiskelemaan molempia osa-alueita, suosittelen muita sijoitus- ja harrastusmuotoja. Tämä pohdiskelu kannattaa käydä erityisesti silloin, kun lapsi muuttaa pois hänelle opiskeluajaksi ostetusta asunnosta tai harkitsee oman ensiasunnon jättämistä sijoitusasunnoksi, kun muuttaa isompaan kotiin.

Irtisanomisaika

Vuokrauksessa toimitaan reilujen pelisääntöjen mukaan ja menettelyissä otetaan huomioon molempien sopijaosapuolten näkemykset. Mahdolliset erityisehdot (esim. tupakointikielto ja kunnossapitovastuu) on tuotava selkeästi esiin jo vuokrausilmoituksessa. Sopimussuhteen hoitamisessa tärkeää on yhteydenpito sopimuskumppaneiden välillä. Vuorovaikutuksen turvaamiseksi osapuolet huolehtivat siitä, että yhteystiedot ovat ajan tasalla vuokrasuhteen kestäessä.

Onko vuokrasopimus voimassa toistaiseksi vai määräajan?

Asuinhuoneistojen vuokrasopimukset solmitaan tavallisesti joko toistaiseksi voimassa oleviksi tai määräaikaisiksi. Vaikka sopimus olisi voimassa toistaiseksi, on vuokranantajalla keino sitouttaa vuokralainen maksamaan vuokraa vuoden ajan. Tämä sitoumus ilmenee vuokrasopimuksesta usein niin kutsuttuna irtisanomisajan alkamisajankohdan siirtona.

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purkaminen käytännössä

Yleisimmin käytetty toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy pääsääntöisesti vuokralaisen irtisanomiseen. Vuokrasopimuksen irtisanominen tulee antaa tiedoksi todistettavaksi eli se on tehtävä kirjallisesti. Siinä missä vuokranantajalla on oltava irtisanomisperuste, vuokralaisen ei sitä tarvitse vuokrasopimuksen irtisanomisen yhteydessä ilmoittaa.

Vuokralainen irtisanojana

Vuokralainen voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen milloin tahansa. Syytä irtisanomiseen ei pääsääntöisesti tarvitse ilmoittaa. Irtisanomisaika on yksi kuukausi.  Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Esimerkiksi, jos irtisanominen tehdään kesäkuun aikana, vuokrasuhde päättyy heinäkuun viimeinen päivä.

Elokuussa voimaan tuleva asumistuen muutos on aiheuttanut epäselvyyttä siitä, millainen vuokrasopimus kimppa-asukkaille kannattaa jatkossa tehdä ja mistä vuokrasopimuksessa voidaan sitovasti sopia. Vuokralaiset ovat halunneet erillisiä vuokrasopimuksia, koska yhteinen sopimus johtaisi jatkossa aina siihen, että kämppäkavereiden tulot vaikuttavat asumistuen saantiin. 

Vuokrasopimus

Kesäkuusta 2018 alkaen tehtyihin toistaiseksi voimassaoleviin sopimuksiin sisältyy yleensä ehto sopimuksen ensimmäisestä mahdollisesta irtisanomisajan alkamisajankohdasta, jonka mukaan sitoudut asumaan asunnossa vähintään kuusi kuukautta. Jos haluat irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään sitä ennen, laskutamme sopimussakkona yhden kuukauden vuokraa vastaavan summan sopimuksesi päätyttyä.