Press "Enter" to skip to content

Vuokraoikeuden kiinnitys

Pyydä tarjous lakipalvelusta

Kirjaamishakemus jätetään lepäämään esimerkiksi silloin, jos vuokraoikeushakemus voitaisiin muutoin kirjata, mutta oikeuden perustajalla ei ole lainhuutoa kiinteistöön, vuokrasopimuksen voimaan tulo on ehdollinen, kiinteistön ulosmittauksesta tai siihen kohdistuvasta turvaamistoimesta on tehty merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ennen vuokraoikeuden perustamista tai jos vuokraoikeutta koskeva riita on osoitettu käsiteltäväksi oikeudenkäynnissä taikka vireillä on riita erityisen oikeuden pätevyydestä tai kiinteistön omistusoikeudesta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

Sähköinen panttikirja tarkoittaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtyä merkintää, josta käy ilmi, että kiinnityksestä on annettu sähköinen panttikirja. Rekisteriin merkitään, kuka on sähköisen panttikirjan saaja. Sähköisestä panttikirjasta ei anneta hakijalle paperista panttikirjaa vaan vain päätös kiinnityksen vahvistamisesta. Sähköisen panttikirjan siirtoa voi hakea panttikirjan saajaksi merkitty taho.

Vuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja sopijapuolten allekirjoitettava. Kun vuokrasopimus koskee 71 §:ssä tarkoitettua maatalousmaata tai kun tehdään 72 §:ssä tarkoitettua muuta maanvuokraa koskeva sopimus, saadaan vuokrasta kuitenkin sopia suullisesti, jos vuokra-aika on enintään kaksi vuotta, sekä viimeksi mainitun vuokran ollessa kysymyksessä silloinkin, kun sopimus on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi.

Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää selainohjelmalta Javascriptin hyväksymistä.

Vapaaehtoinen luovutus
Vapaaehtoisella luovutuksella tarkoitetaan esimerkiksi kauppaa tai lahjaa. Vuokrakohteen vuokranantaja on voinut esimerkiksi myydä asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeensa tai antaa ne lahjaksi vuokrakohteen uudelle omistajalle. Vapaaehtoisiin luovutuksiin rinnastetaan myös tilanteet, joissa omistusoikeus on siirtynyt avio-oikeuden tai naimaosan perusteella, testamentin tai perintöoikeuden nojalla taikka yhteisomistussuhteen purkamisen johdosta.

Tontin varausmaksu on 500 euroa, joka hyvitetään joko kauppahinnasta tai vuokrasta. Varausmaksu tulee olla suoritettuna viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä varauksen jättöpäivästä Riihimäen kaupungin pankkitilillä. Luovutuskirja allekirjoitetaan, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. Asiakas voi valita haluaako allekirjoittaa kauppakirjan/vuokrasopimuksen sähköisesti tai paperiversiona.

Paras pala Suomea

Vuokrasopimus on määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, jollei muuta ole sovittu tai sovita taikka muusta laista muuta johdu. Jos vuokrasuhteesta sovitaan useammin kuin kahdesti peräkkäin saman vuokralaisen kanssa enintään kolmen kuukauden määräajaksi, vuokrasopimus on määräaikaa koskevasta ehdosta huolimatta toistaiseksi voimassa oleva.

Tuohon lahjatontin kokoon voisi soveltaa sellaista sanontaa kuin ” käytännön tapa” eli jos rajoja ei ole merkitty todistettavasti mihinkään niin silloin voisi soveltaa sellaista ajatusta että ne alueet jotka ovat sille vuokratontille ajatellun kuluvan niin ne alueet vahvistetaan rajaksi. Itse soveltaisin sen niin että mökki + reilut pihapiirit kuitenkin sen kokoinen että tarvittaville lisärakennuksille voisi saada rakennusluvan. Tässä voisi kunnan rakennustarkastaja antaa sopivan kokoisen tontin mitat.

Kiinteistöä
Itsenäinen maanomistuksen yksikkö, joka on merkitty kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin alueisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityiset erityiset etuudet. Useimmiten myös kiinteistöllä olevat rakennukset kuuluvat kiinteistöön.

Milloin järjestetään seuraava tonttihaku?

Arvonnassa ensimmäiseksi tullut saa valintanumeron 1, toiseksi sijoittunut valintanumeron 2 jne. Arvontaan osallistuvat kaikki hakuajan sisällä kaupungille jätetyt, hyväksytyt hakemukset. Arvonta suoritetaan kahdessa arvontaryhmässä, joista ensimmäiseen kuuluvat ne hakemukset, joiden ensimmäiseksi merkitty hakija on ollut hakuvuoden alusta (1.1.) lähtien kirjoilla Espoossa. Muut hakijat ovat toisessa arvontaryhmässä.

Ensimmäinen ongelma liittyy siihen, että (a) kaupan kohteena on ollut muun muassa K:n kiinteistöllä oleva, E:lle kuulunut teollisuusrakennus kaikkine kalusteineen. Kiinteistöön kohdistuvista kiinnityksistä annetut panttikirjat olivat pankilla vakuutena. Onko tällainen luovutustoimi kaikin osin E:n konkurssivelkojia ja kiinnityksenhaltijaa sitova? Olisiko lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedoilla jotakin merkitystä asiaa selvitettäessä?

Sijoitusasuntoa etsivälle asuntosijoittajalle saattaa myynti-ilmoituksia selaillessa tulla vastaan myös valmiiksi vuokrattuja sijoitusasuntoja. Jotkut sijoittajat ovat näistä kovin mielissään, sillä ei itse tarvitse nähdä vaivaa, eikä käyttää rahaa vuokralaisen löytämiseen. Osa taas karttaa kyseisiä mahdollisuuksia, sillä ei itse pysty vaikuttamaan vuokralaisen valintaan. Tilanteeseen liittyy toki monia muitakin seikkoja, minkä vuoksi tällaista tarjousta on syytä punnita huolella. Raapustimme aiheesta jutun, jotta tilanteen tullen voit tehokkaammin miettiä, onko diili hyvä vai ei.

Kiinnitysten kuolettamista on haettava kirjallisesti. Kiinnityksen kuolettaminen tehdään toimittamalla sitä koskeva hakemus maanmittauslaitokselle. Kiinnityksen kuolettaminen poistaa kiinteistöön vahvistetut kiinnitykset. Kiinnityksen kuolettaminen edellyttää panttikirjojen palauttamista alkuperäisinä. Jos kiinteistöön on vahvistettu sähköinen kiinnitys, ei fyysisiä panttikirjoja ole eikä niitä silloin luonnollisesti voi eikä tarvitse palauttaa.

ARA hyväksyy uustuotannossa korkotukilainan vakuudeksi vain parhaimmalla etusijalla olevan kiinnityksen. Kuitenkin tätä lainaa paremmalla etusijalla voivat olla tontin vuokranmaksun vakuudeksi vahvistettu kiinnitys ja sellainen vanha kiinnitys, joka on vahvistettu samalla tontilla sijaitsevalle, aiemmin rakennetulle arava- tai korkotukikohteelle.

KÄTEISPANTTI

Jos pohdit, riittävätkö omat sijoitukset tai vanhempien kesämökki lainan lisävakuudeksi, kannattaa kääntyä pankin puoleen tekemällä lainahakemus. Lainaneuvottelussa vakuuksien tarve ja saatavuus käydään läpi henkilökohtaisesti. Vaikka sinulla ei olisikaan selkeää käsitystä käytettävissäsi olevista vakuuksista, lainahakemus kannattaa silti tehdä, kuitenkin hyvissä ajoin. Pankki voi antaa alustavan asuntolainatarjouksen, ja keskustelua vakuuksista ja vaihtoehdoista jatketaan lainaneuvottelussa.

A

Omavelkainen takaus
Tarkoittaa sitä, että takaaja vastaa takaamastaan velasta kuin omasta velastaan. Tämä on tyypillinen takausmuoto yrityslainoissa, kun yrityksen omat vakuudet eivät riitä lainojen vakuudeksi. Toiminimissä ja henkilöyhtiöissä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) omavelkainen takaus on ennemmin sääntö kuin poikkeus. Osakeyhtiöissä omavelkaista takausta vaaditaan ainakin yrityksen alkuvaiheessa. Nykyisin henkilötakauksen vastuurajaksi asetetaan enintään 20000 €.

Visma Suomessa

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Talvi alkaa lokakuussa

Sillä on loppujen lopuksi yllättävän vähän merkitystä omakotitalon hintaan.  Vuokratonttien arvostus riippuu paikkakunnasta, kohteen sijainnista ja tontin vuokrasta. Oman tontin arvostukseen puolestaan vaikuttaa paikkakunta ja kohteen sijainti. Pienemmillä paikkakunnilla tontin arvo ja vuokra voivat olla niin vähäisiä, ettei ole juurikaan merkitystä, kummalle talo on rakennettu. Ostajien mielikuvissa oma tontti on useimmiten arvokkaampi, mutta siitä ei kuitenkaan olla välttämättä valmiita maksamaan myyntitilanteessa tontin todellista arvoa vastaavasti.

Yhteistyössä

Rakentamisvelvoite kaupungin tonteilla on 2 vuotta. Asuinrakennus tulee olla kahden vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta siinä valmiusasteessa, että rakennus on pääkäyttötarkoituksen osalta käyttöönotettu (vähintään osittainen loppukatselmus suoritettu). Rakentamisvelvoiteajalle on mahdollista hakea jatkoaikaa kirjallisella hakemuksella perustellusta syystä. Rakentamisvelvoiteajan jatkamisesta peritään 95 € maksu.

Uutiset

Kiinteistöyhtymä syntyy, kun vähintään kaksi henkilöä, esimerkiksi avopuolisot tai sisarukset, omistavat yhdessä kiinteistön. Kiinteistöyhtymä syntyy myös yhdessä omistetusta toisen maalla olevasta rakennuksesta tai rakennelmasta riippumatta rakennuksen omistajien oikeudesta maapohjaan, jolla rakennus tai rakennelma on. Verohallinto muodostaa tällaisista kiinteistön omistuksista kiinteistöyhtymän.