Press "Enter" to skip to content

Vuokralaisen oikeudet takuuvuokran palautus

Vuokravakuus

Vakuus on palautettava kokonaan, kun vuokranantajalla ei ole enää sellaisia saatavia, joiden vakuudeksi vuokravakuus on asetettu. Vakuuden palauttamiselle ei ole laissa säädettyä määräaikaa. Vakuutta käsitellään velkana, joka on maksettava vaadittaessa. Vakuudenantaja, yleensä vuokralainen, voi vaatia vuokravakuutta takaisin heti sen jälkeen, kun palauttamisen edellytykset ovat täyttyneet. Vuokravakuus on siis palautettava täysi määräisenä, jos vuokralainen on hoitanut kaikki ne velvoitteensa, joiden turvaamiseksi vuokravakuus on asetettu.

Mitä tehdä, jos vuokranantaja ei palauta vuokravakuutta

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Tästä tulee riita vuokralaisen kanssa

Vuokravakuuden palautus on sellainen kysymys, josta keskustellaan aina säännöllisin väliajoin ja usein ihan syystäkin. Vuokravakuus asetetaan sen varalle, että asunnon kunto ei vastaa vuokrasuhteen päätyttyä sitä mistä on vuokrasuhteen alussa sovittu. Tosin sanoen se on hiukan kuin pantti, jota vuokranantaja voi käyttää, jos asuntoon tarvitsee tehdä odottamattomia korjauksia vuokrasuhteen päätyttyä. Tässä on syytä painottaa, että korjausten tulee olla odottamattomia.

Mikäli perusteita vakuuden käyttämiseen ei ole, on vakuus palautettava täysimääräisenä viivytyksettä, kun vuokrasuhde on päättynyt. Tämä edellyttää, että huoneiston avaimet on luovutettu, huoneisto ja siihen liittyvät tilat siivottu, ja huoneistossa on tehty mahdollinen kuntotarkastus, ellei muuta ole sovittu.

Yleistä

Hyvän vuokrasopimuksen tekemistä helpottavat käytettävissä olevat vuokrasopimuslomakkeet. Lomakkeita käytettäessä varmistetaan, että sopimuksessa tulevat huomioiduiksi kaikki välttämättömät asiat. Valmiita lomakkeita voi täydentää liitteillä, mikäli lomakkeissa ei ole riittävästi tilaa omille erikoisehdoille. Vuokraturvan palveluun kuuluu kaikkien vuokrasopimuksiin ja lomakkeisiin liittyvien asioiden hoitaminen vuokranantajan puolesta.

Oikotie Asunnot suosittelee

Hyvä vuokrasopimus on tehty kirjallisesti ja on myös selkeä sekä yksiselitteinen. Laaja sopimusvapauden vuoksi vuokranantaja ja vuokralainen voivat melko vapaasti sopia vuokrasopimuksen ehdoista. Vuokranantajan on kuitenkin oltava tietoinen myös lain pakottavista säännöksistä eli niistä asioista, joista ei voida sopia toisin edes vuokrasopimuksessa. Myös vuokralaisen kannattaa tutustua lain pakottaviin säädöksiin, jotta hän huomaa ehdotetussa vuokrasopimuksessa mahdollisesti oleva lainvastaiset ehdot.

Yksityisillä vuokramarkkinoilla vuokralaisen maksettavaksi voi ensimmäisen kuun vuokran yhteydessä tulla suurimmillaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus. Mitä kalliimman vuokratason kaupunki ja mitä vilkkaammat vuokramarkkinat, sitä suuremmaksi nousee usein myös vakuussumma.

-Pahimmillaan vakuus luvataan palauttaa tilille seuraavalla viikolla. Mitään ei kuitenkaan tapahdu, eikä vuokranantaja vastaa sähköposteihin, puheluihin tai kirjeisiin. Vakuuden palauttaminen venyy kuukausilla, ja vuokralainen joutuu ottamaan lainaa, jotta saa seuraavan asunnon vuokravakuuden maksettua, kertoo järjestösihteeri Ilpo Eerola Vuokralaisten keskusliitosta. Riitatilanteessa vuokralainen joutuu hakemaan vakuuttaan käräjäoikeuden kautta.

Vuokran suuruus ja maksaminen

Lain mukaan vuokran tulee olla kohtuullinen. Vuokran suuruuteen vaikuttavat alueen vastaavien asuntojen vuokrat sekä huoneiston vuokra-arvoa alentavat ja nostavat seikat, esimerkiksi huoneiston kunto, varustetaso ja sijainti. Vuokra tulee maksaa sovittuna päivänä. Jos muuta ei ole sovittu, vuokra on maksettava toisena arkipäivänä vuokranmaksukauden (yleensä kuukauden) alusta.

Vuokravakuus on tyypillisesti 1-2 kuukauden vuokraa vastaava summa. Myös kolmen kuukauden vuokraa on mahdollista pyytää, mistä voi erityisesti pääkaupunkiseudulla helposti kasvaa jopa yli 3 000 € summa maksettavaksi. Moni pohtiikin, mistä saada rahat vuokravakuuteen – muuttaminen kun on jo itsessäänkin kallista puuhaa. Tässä on esiteltynä muutamia vaihtoehtoja takuuvuokran maksamiseen:

Uusimmat artikkelit

Tuttu tilanne – vuokralainen on muuttamassa pois nykyisestä vuokra-asunnostaan, ja olisi aika maksaa uuden huoneiston vakuus. Varsinkin opiskelijoille kyseessä saattaa olla melko tukala paikka, etenkin jos puhutaan useamman kuukauden vuokraa vastaavasta rahallisesta vakuudesta. Samaan aikaan kun venytetään penniä, jotta saadaan toimitettua uusi vakuus, lojuu edellisestä asunnosta maksettu vakuus vuokranantajan tilillä. Ja entä jos rahoja ei ala kuulua eikä näkyä?

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista kannattaa vuokralaisen ja vuokranantajan tehdä vuokrattavaan asuntoon katselmus. Katselmuksesta on hyvä tehdä muistio, jossa todetaan huoneiston kunto vuokraushetkellä ja kirjataan mahdolliset rikkoutumiset ja puutteet. Muistiosta jää oma kappale kummallekin osapuolelle. Muiston avulla voidaan vuokrasuhteen päättyessä todentaa asunnon kunto vuokraushetkellä. Näin ollen vuokralainen ei joudu vastuuseen aikaisempien vuokralaisten aiheuttamasta vahingosta.

Asunnon irtisanominen ja poismuutto

Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka- tai työsuhteen perusteella vuokralle annettujen asuinhuoneistojen sellaisiin vuokrasuhteisiin, joihin sovelletaan valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräytymismenettelyä tai sitä vastaavaa järjestelmää, ei sovelleta tämän lain 7 luvun säännöksiä. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka-asunnoista on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty.

Kimppa-asuminen voidaan järjestää sopimusoikeudellisesti muutamalla eri tavalla. Sillä, miten yhteisasuminen järjestetään, on merkittäviä vaikutuksia erimerkiksi siihen, kuka asunnon vahingoittumisesta vastaa ja kenen vahingoksi yhden asukkaan vuokrarästit koituvat. Sopimuksen laadulla on merkitystä myös Kelalta saatavan opintotuen asumislisän määräytymiseen. Siksi järkevän vuokrasopimuksen tekemiselle kannattaakin uhrata hetki aikaa ja ajatuksia.  

Vuokrasopimuksen päättäminen

Vakuus säilytetään vuokranantajan pankkitilillä (joko tavallinen pankkitili tai erillinen vakuustili), ja se palautetaan täysimääräisesti vuokralaiselle vuokrasuhteen päättyessä, mikäli perusteita vakuuden käyttämiseen ei ole. Jos vuokralainen on pitänyt huoneistoa hyvässä kunnossa ja maksanut vuokransa, saa hän takuuvuokran täysimääräisenä takaisin sen jälkeen, kun vuokralainen on luovuttanut huoneiston avaimineen tyhjennettynä sekä siivottuna ja vuokranantaja on tarkastanut asunnon.

Vuokravakuus on yleensä 1-3 kuukauden vuokraa vastaava summa, joka maksetaan vuokrasopimusta tehtäessä. Vuokralaisella on oikeus saada se vuokrasuhteen päätyttyä takaisin, mikäli vuokria ei ole rästissä ja huoneiston kuluminen on normaalia. Huoneiston kunnon voi dokumentoida vuokrasopimusta tehtäessä vaikkapa valokuvin. Vuokravakuuden palautusajankohta kannattaa kirjata vuokrasopimukseen. Mikäli palautus viivästyy, voi palautettavalle summalle vaatia laillista (7%) viivästyskorkoa. Tarvittaessa vuokravakuutta voi hakea takaisin oikeusteitse.