Press "Enter" to skip to content

Verneplikt forsvaret

 

Som vernepliktig pliktar du å gjennomføre inntil 19 månader (575 dagar) ordinær teneste. Ordinær teneste er førstegongsteneste, repetisjonsteneste og vanlig heimevernsteneste. Det betyr at når du har gjennomført 12 eller 18 månader førstegongsteneste, kan Forsvaret kalle deg inn til respektive 7 eller 1 månader repetisjonsteneste eller heimevernsteneste fram til det året du fyller 44 eller 55 år. Dette er bestemd av Stortinget. 

Heimevernet skal delta i territorielle operasjoner som en del av nasjonale fellesoperasjoner, og i vernet av heimtrakten. Landsrådet for Heimevernet, distriktsrådene, områdeutvalgene og heimevernsnemndene skal sikre Heimevernets samarbeid med sivilbefolkningen. Kongen kan gi forskrift om virksomheten til rådene, utvalgene og nemndene.

Tjenestedyktig?

Andre del av sesjon skjer på et av Forsvarets sesjonssentre. På selve sesjonsdagen skal du gjennom en teoretisk prøve og en fysisk prøve. I tilleg skal du prate med sesjonslege om du er medisinsk egnet for tjeneste, og en sesjonsoffiser for å snakke om hvordan du kan tjenestegjøre med bakgrunn i dine ønsker og egenskaper.

Forsvarets behov for vernepliktige på førstegangstjeneste er i størrelsesorden 8 000 personer. Antallet har normalt fordelt seg på rundt 1 000 kvinner og 7 000 menn (Forsvarsdepartementet). Dette er rundt en tredjedel av det totale antall tjenestedyktige i hvert årskull. De som ikke blir kalt inn er likevel vernepliktige.

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Verneplikten ligger fast, det er det stor politisk enighet om i Norge. Det er fordi vi mener at forsvaret av Norge er et ansvar som prinsipielt sett påhviler oss alle. Det finnes i dag ingen logiske argumenter for å beholde en verneplikt for bare den ene halvdelen av befolkningen. Derfor utvider vi den til å gjelde begge kjønn.

I dag gjennomfører ca. 7300 førstegangstjeneste i Norge av årskull på ca. 60.000. I Finland gjennomfører 20.000 tjenesten. Hæren i Norge teller i dag under 8500 der soldater på førstegangstjeneste utgjør halvparten. I Finland teller hæren 160.000.

I en bil på parkeringsplassen ved Sessvollmoen, et kvarters kjøring fra Gardermoen, tørker en mor en tåre. Flere ungdommer med ishockeybager over skulderen går mot en gymsal der de skal registreres for oppmøte til førstegangstjeneste.

Hurtignavigasjon

Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) hevder at cøliakere diskrimineres ved at de ikke får avlegge førstegangstjeneste. NCFU hevder at cøliakere møter ulik praksis når det gjelder avtjening av førstegangstjeneste. Friske gutter og jenter som lever på glutenfri diett blir i mange tilfeller avvist før sesjon. Norsk cøliakiforenings ungdom mener det er diskriminerende at cøliakere mekanisk ekskluderes fra avtjening av verneplikten, med alle de mulighetene og fordelene førstegangstjenesten gir.

Erstatningens størrelse

Dersom du dør som følge av skade eller sykdom som er påført deg under førstegangstjenesten, har dine etterlatte krav på erstatning. Etterlatte vil si barn, ektefelle, samboer som er likestilt med ektefelle – eller annen voksen person som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.

–>«Aldri har man i vestlige land hatt flere kvinnelige forsvarsministre, og aldri har man latt flere kvinner tjenestegjøre som soldater i krig. Kvinners inntog i tradisjonelle maskuline praksiser er bevis på Vestens aksept for likestilling. Dermed framstår også krigføring som ikke-kjønnet» skrev Berit von der Lippe allerede i 2010. Drømmen om kvinnekamp som et alternativ til krig og militarisering, synes knust.

 

Fra 1.januar 2015 vedtok regjeringen at verneplikten skulle bli allmenn. Med denne lovendringen skal jenter født i 1997 og senere avtjene verneplikt på lik linje med gutter. For mange politikere og samfunnsdebattanter er dette en seier for likestilling, men er Forsvaret egentlig forberedt på å slippe jentene og guttene i samlet flokk rett fra videregående og inn i de mange lukkede avdelingene som Forsvaret består av?