Press "Enter" to skip to content

Vanhojen rakennusten rakennusluvat

Rakennuslupa tarvitaan remonttikohteessa silloin, kun kohteessa tehdään uudisrakentamiseen verrattavissa olevia töitä. Myös rakennuksen purkaminen, laajentaminen ja kerrosalan lisääminen sekä asukkaiden terveydellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat työt vaativat lupamenettelyn. Samoin luvan vaativat myös rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen, asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen sekä kantavan rakenteen purkaminen ja rakentaminen.

Näin voi käydä muuallakin kuin Hämeessä: 50 vuotta mökin rakentamisesta – nyt lupaprosessi käyntiin

Taajamien ulkopuolelta löytyy yllättävän paljon luvattomia rakennuksia. Ennen vanhaan esimerkiksi maatilojen suurten talousrakennusten rakentaminen onnistui ilman lupaa. Vanhempien rakennusten kohdalla luvattomuus saattaa mennä myös tietämättömyyden piikkiin, arvioi johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen Tammelasta. Eräälle noin 50 vuotta vanhalle mökille haetaan Tammelassa vasta nyt rakennuslupaa.

Rakennuslupaa voidaan vaatia jopa saunasta, joka on jo 15 vuotta vanha

Asikkalan rakennustarkastaja Tapio Tonteri kertoo, että luvattomia rakennuksia löytyi kunnasta 179, kun Heinolassa rakennus- ja huoneistorekisteriin lisättiin vastaavan projektin aikana 10 000 rakennusta. Heinolan vastaava rakennustarkastaja Juha Mara kertoo, että moni on saanut takavuosikymmeninä rakentaa esimerkiksi saunan ilman erillistä lupaa.

Tak­si­uu­dis­tus­ta tarpeen hioa – kilpailua ei pidä ruveta jar­rut­te­le­maan mutta harmaa talous on voitava alalta kitkeä

Varsinaisen rakennuksen rakentamiseen tarvitaan lain mukaan rakennustupa. Yhtä toimiva keino on korruptio. Jos rakennusluvan myöntämisperusteet puuttuvat liikerakennukselta, lupa voidaan myöntää ja hoitaa asia oikeudessa. Toinen tapa on rakentaa liikekeskus ilman lupaa ja myöntää luvat jälkeen päin.

Joissakin tilanteissa ennen rakennusluvan myöntämistä tarvitaan ns. poikkeamispäätös. Tällaisia kohteita ovat mm. kaavoittamatto- mille rannoille rakennettavat loma-asunnot, rakennusoikeuk- sien vähäistä  suuremmat ylitykset, eräät rakennussuojelua koske- vat asiat, rakennuskieltoasiat sekä vahvistetun asemakaavan vas- taiset hankkeet. Lisäksi ranta-alueella olevan loma-asunnon muutos asuinrakennukseksi vaatii poikkeamisluvan.

Hyvä tietää

Turun kaupungin rakennusvalvonnassa on valitettavasti lupahakemusten käsittely ruuhkaantunut ja viivästynyt. Hakemusten käsittelyajat ovat tällä hetkellä valitettavan pitkät. Lupahakemusten määrään suhteutettu henkilöstömäärä on tällä hetkellä riittämätön. Nopeaa ja tehokasta ratkaisua lupahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ei valitettavasti ole, mutta asian ratkaisemiseksi tehdään koko ajan töitä.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Päävalikko

Rakennuslupa tarvitaan aina uuden rakentamiseen ja vanhan laajentamiseen sekä muihin muutos- ja korjaustöihin, jotka vaikuttavat turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin. Toimenpidelupa on kevyempi menettely, joka on tarkoitettu rakennuslupaa vähäisempiin toimenpiteisiin. Ilmoitus on tarkoitettu vähäisiin rakennustöihin tai toimenpiteisiin, jotka on määrätty kunnan rakennusjärjestyksessä. Purkamislupa tai -ilmoitus jätetään purettavista rakennuksista.

Uuden rakennuksen tai julkisivumuutoksen pitää sopia jo rakennettuun maisemaan. Rakennuttajan on otettava huomioon monen eri tahon intressit ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Lainsäätäjät ohjailevat rakentamisen pelisääntöjä valtakunnallisella tasolla. Vuoden 2000 alusta voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki antaa kunnille aikaisempaa enemmän liikkumavaraa. Lisäksi kunnilla on rakennusjärjestys, joka täydentää lakia ja ohjaa rakentamista haluttuun suuntaan.

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Lupapisteessä voit edistää asiointia yhdessä hankkeen muiden osapuolten kanssa ja samalla kaikki pysyvät tietoisina siitä, miten hanke etenee. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Hyvä rakentaminen vaatii tarkkaa ennakkosuunnittelua sekä rakennuttajan, suunnittelijoiden ja rakentajien tiivistä yhteistyötä. Rakentamista on aina syytä lähteä suunnittelemaan rakennuspaikkaa koskevien määräysten ja ohjeiden pohjalta. Rakennuspaikan sijainti, maaston muodot ja muu ympäristö ohjaavat omalta osaltaan suunnittelua. Jo suunnittelun alkuvaiheessa on hyvä esitellä suunnitelmat rakennustarkastajalle.

Ilmoitusmenettely (MRL 129 §)

Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa. Luvanvaraista on myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.

Asuminen ja ympäristö

Rakennuslupaa on haettava digitaalisena Lupapisteen kautta ja lupahakemuksessa tulee olla tarpeelliset liitteet ja selvitykset. Kutakin eri rakennusta varten on tehtävä oma hakemus liitteineen. Rakennusluvan hakija voi kutsua ja valtuuttaa muut hankkeeseen osallistujat ja suunnittelijat täydentämään hakemusta ja liitteitä. Myös naapurit voidaan kutsua mukaan ja antaa heille lukuoikeus asiakirjoihin.

Verkkosivun näkymää voi näppärästi suurentaa ja pienentää suoraan Internet-selaimesta

Nakkilan rakennusjärjestyksessä on määrätty, että toimenpidelupaa ei kunnassa tai sen osassa tarvita em. kohdissa tarkoitettuun toimenpiteeseen, jos toimenpidettä voidaan pitää vähäisenä. Lisäksi ko. rakennusjärjestyksessä on määrätty, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

TIEDOTE 4.6.2019 Lupapiste Kauppa uudistui kesäkuun alussa, kun kevään kehitystyön tulokset julkistettiin. ”Uudessa kaupassa on entistä monipuolisempi hakusivu ja maksutapavaihtoehtojen määrä lisääntyi. Myös asiakkaiden toivoma laskutustoiminnallisuus toteutettiin”, kertoo Lupapiste Kaupan tuotepäällikkö Paula Vahtola. Kehityskohteita määriteltäessä keskustelu asiakkaiden kanssa oli isossa

Matkailijoille, visitespoo.fi

Rakennusluvan hakemista valmistellessa hankkeeseen ryhtyvän tulee varmistaa, että hänen käytössään on pätevät suunnittelijat ja että rakennuspaikkaan kohdistuvat luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Hankkeeseen ryhtyvä kerää suunnittelun lähtöaineiston yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa sekä varmistaa että pääsuunnittelija sopii ennakkoneuvottelun alueen lupavalmistelijan kanssa.