Press "Enter" to skip to content

Valtakirja muotovaatimukset

Yksityisyydensuoja

Valtakirjan laatiminen on helpohko tapa luovuttaa toiselle oikeus tiettyyn toimeen, jonka muutoin vain valtuuttaja itse olisi oikeutettu tekemään. Esimerkiksi pankissa asiointi – vaikkapa tietyn rahasumman nostaminen tai tallettaminen – luonnistuvat helposti, kunhan pankkivirkailijalle esitettävä valtakirja on laadittu oikeaoppisesti. Valtakirja on kuitenkin tarkoitettu käytettäväksi lähinnä poikkeuksellisesti ja harvoin sen erityisen luonteen vuoksi. Seuraavassa käydään läpi valtakirjan peruspiirteitä.

Edunvalvontavaltuutus

Pätevän valtakirjan tekeminen edellyttää, että tekijä ymmärtää riittävällä tavalla sen merkityksen ja sisällön. Tämä voi olla mahdollista vielä muistisairauden varhaisessa vaiheessa. Edunvalvontavaltuutusta säilytetään niin kauan, kunnes tarve sen vahvistamiselle ilmenee. Tehty edunvalvontavaltuutus on suositeltavaa antaa valtuutetulle säilytettäväksi.

Valtakirja on oikein tehtynä laissa pätevä dokumentti, joka toimii suorana valtuutuksena toiselle henkilölle hoitamaan esimerkiksi pankki- tai vakuutusasioita – ja käytännössä mitä tahansa tehtäviä (postissa tai muissa virastoissa asiointi jne.) – toisen henkilön puolesta. Valtakirjassa on oltava aina vähintään kaksi osapuolta ja sen täytyy olla allekirjoitettu sekä päivätty.

Hakutulokset

Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan. Edunvalvontavaltuutusta koskevassa valtakirjassa valtuuttaja nimeää valtuutetun, joka on suostunut tehtävään, sekä määrittelee asiat, jotka valtuutus kattaa. Valtakirja allekirjoitetaan kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Lähiomainen ei voi toimia todistajana. Allekirjoitettu valtakirja luovutetaan valtuutetulle eli henkilölle, joka on nimetty asioita hoitamaan.

Social links

Liike-elämässä tärkeä valtuutuksen muoto on myös asemavaltuutus. Asemavaltuutus on henkilöllä, jolla on sellainen asema yrityksessä, että siihen lain tai yleisen tavan mukaan liittyy kelpoisuus tehdä oikeustoimia yrityksen puolesta. Esimerkiksi asiakkaalla on oikeus luottaa siihen, että yrityksen tiloissa työskentelevällä henkilöllä on oikeus ryhtyä toimiin, jotka yleisen käsityksen mukaan kuuluvat hänen tehtävänkuvaansa.

Kiinteistöliitto

Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan. Valtuuttaja voi itse myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Valtakirjan laatimisessa on hyvä pyytää apua asiantuntijalta.

Valtakirjatyyppejä

Edunvalvontavaltuutuksella valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa tämän omaisuutta koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa. Valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa myös sellaisissa tämän henkilöä koskevissa asioissa, joiden merkitystä valtuuttaja ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta olisi käytettävä.

Edunvalvontavaltakirjassa on oltava lausuma, jossa todistajat todistavat, että valtuuttaja on omakätisesti allekirjoittanut asiakirjan sekä että hän on sen tehnyt omasta vapaasta tahdostaan ja ymmärtänyt sen merkityksen. Todistajat merkitsevät allekirjoituksensa lisäksi todistamisen paikan ja ajan.

Linkit

Kauppa ei ole sitova, ellei sitä ole tehty edellä mainitulla tavalla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jos myyjä ja ostaja ovat sopineet kauppakirjaan merkittyä suuremmasta kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, myyjällä ei ole oikeutta saada perityksi enempää kuin mitä kauppakirjaan on merkitty. Myyjä ei siis saa velotuksi ns. pimeää kauppahintaa vaan ainoastaan sen, mitä kauppakirjaan on merkitty.

Jos terveydentilasi joskus tulevaisuudessa sitä vaatii, valtuutettu vie valtakirjan (lääkärintodistuksen kanssa) maistraattiin vahvistettavaksi. Maistraatti vahvistaa valtakirjan, mikäli se täyttää lain muoto- ja sisältövaatimukset. Sen jälkeen valtuuttamasi henkilö voi hoitaa asioita puolestasi. Valtuutetun on aina toimittava niin, että sinun etusi toteutuu. Aina, kun kyse on sellaisista asioista, jotka pystyt ymmärtämään, valtuutetun on kysyttävä sinun mielipidettäsi. Myös maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa.

Lain tiukat vaatimukset

Perheen ulkopuolinen varavaltuutettu (tilapäinen varahenkilö) on tarpeen niissä tapauksissa joissa valtuutettu on jäävi, esim. lahjat, perheen sisäiset kaupat tai valtuutetun edustaminen kuolinpesässä. Hän saa perusmallin mukaan vain niitä tietoja jotka tarvitaan sitä tehtävää varten jota varavaltuutettu tekee, ei siis kaikkea tietoa (esim. terveystietoja ei tarvita laskujen maksamista varten).

Usein kysyttyä

Perukirjasta kannattaa kuitenkin tehdä useampi allekirjoitettu (alkuperäinen) kappale. Alkuperäistä perukirjaa tarvitaan aina, kun pitää selvittää, kuka voi edustaa kuolinpesää. Tarvitset perukirjaa esimerkiksi silloin, kun hoidat pankissa kuolinpesän asioita tai haluat rekisteröidä omaisuutta kuolinpesän nimiin. 

Sisällysluettelo

Valtakirjassa on osia, jotka tulevat jokaisen valtakirjaan samalla tavalla. Niiden lisäksi on mahdollista päättää esim. läheisten tiedonsaantioikeuksista tai muista perheenjäsenille hyödyllisistä asioista. Jotta näitä osaa omalta kohdaltaan miettiä, tulee olla riittävästi selkeää tietoa asiasisällöstä ja myös siitä mihin kaikkeen asialla on vaikutusta. Jokaisella valtakirjan laatijalla on omanlainen perhe- tai läheisverkostonsa, joten sama kaava ei sovi kaikille.