Press "Enter" to skip to content

Valitus myyjälle asunnon virheestä

Tietosuojaseloste

Jos myyjä joutuu antamaan ostajalle hinnanalennusta isännöitsijäntodistuksen väärän tiedon vuoksi, hän voi vaatia korvausta taloyhtiöltä tai isännöitsijältä. Kuluttajaviranomaisilla ei yleensä ole toimivaltaa käsitellä taloyhtiön ja osakkaan välistä riitaa. Jos riita koskee isännöitsijäntodistuksessa olevia vääriä tietoja, joista aiheutuu myyjälle vahinkoa, myyjä voi viedä taloyhtiön tai isännöitsijän vastuuta koskevan asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Mitkä ovat myyjän vastuut asuntokaupassa?

Asunnon osto tai myynti on aina suuri päätös, ja jokainen asuntokauppaan ryhtyvä toivoo prosessin olevan mahdollisimman jouheva. Siksi jokaisen asuntokauppaan alkavan onkin hyvä olla tietoinen asuntokauppalaista ja asuntokaupan osapuolten vastuista. Etenkin asunnon myyjällä on useita vastuita asuntokaupassa, jotka on hyödyllistä tuntea jo ennen kaupantekoa.

Asunnon salainen taloudellinen virhe edellyttää virheen merkittävyyttä

Ostajan mahdollisuus vedota asunnon salaiseen virheeseen on rajoitetumpaa kuin tiedonantovirheen osalta. Virheeltä edellytetään merkittävyyttä, jotta myyjä olisi virheen johdosta velvollinen maksamaan hinnanalennusta tai vahingonkorvausta tai purkamaan kaupan. Tapauksessa ostaja vaati hinnanalennusta myyjältä asunnon salaisen virheen johdosta. Virheestä aiheutui ostajille terveyshaittaa. Koska virhe kauppahinta huomioonottaen ei ollut merkittävä, hovioikeus hylkäsi ostajan kanteen.

Asuntokaupan tyypillisimmät ongelmat

Asuntokauppariidassa on tavallisimmin kyse siitä, että ostaja vetoaa kaupanteon jälkeen asunnossa olevaan virheeseen. Asunnossa on virhe silloin, kun se ei vastaa sitä, mistä katsotaan ostajan ja myyjän välillä sovitun. Se, mitä voidaan katsoa sovitun, määräytyy monen seikan perusteella. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa myyjän asunnosta antamat tiedot sekä sellaiset asunnon ominaisuudet, joista ostaja on saanut tiedon käydessään katsomassa asuntoa. Asunnon kaupassa merkitseviä ovat kaikki asunnon ominaisuudet, kuten sen ikä ja kunto, pintamateriaalit ja pinta-ala.

Rakennusoikeudelliset kysymykset

Luin näitä teidän hoitamia tapauksia täältä nettisivulta. Erityisesti kiinnosti tämä:”1. Matalaperusteinen omakotitalo Keiteleellä, juttu hoidettu vuonna 2002 Asiakkaina olivat talon muutaman vuoden omistaneet myyjät. Talo oli pahoin kosteusvaurioitunut alapohjasta lähinnä ulkoapäin tulevien vajovesien johdosta. Ensiksi asiassa tehtiin sovinto viimeisimmän ostajan kanssa. Tämän jälkeen käynnistin myyjien puolesta oikeusprosessin heille talon myyneitä omistajia kohtaan….”

Välittäjä voi joskus ehdottaa ehtoa, jonka mukaan tarjouksen voimassaolo on sidottu siihen, saako tarjouksen tekijä myytyä entisen asuntonsa tiettyyn päivään mennessä. Tällainen ehto voi olla hankala sekä ostajalle että myyjälle. Asunnon markkinointi yleensä jatkuu tarjouksesta huolimatta. Tarjouksen tekijä ei puolestaan voi olla varma saavansa ostettua asunnon tarjoamaansa hintaan, vaikka myyjä olisi tarjouksen hyväksynyt.

Kiinteistö- ja asuntokauppariita

S, J ja A ovat ostaneet 20.7.2007 P Oy:ltä sen perustaman Asunto Oy Y -nimisen yhtiön (jäljempänä asunto-osakeyhtiö) osakkeet numerot 407-468, jotka oikeuttavat huoneiston B 7 hallintaan. P Oy on rakentanut asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen, ja kummassakin yhtiössä rakennusaikaista päätösvaltaa on käyttänyt P Oy:n osakekannan omistava perhe. Rakennusaikaisen hallinnon luovuttamisen jälkeen asunto-osakeyhtiön uusi hallitus on selvittänyt rakennuksessa ilmenneitä ongelmia, mutta P Oy (jäljempänä perustajaosakas) on kieltäytynyt korjaamasta väitettyjä virheitä.

Kuluttajansuojalaki suojaa ostajaa, mikäli auto on hankittu autoliikkeestä tai muulta yritykseltä. Jos auton takuu on voimassa, vastuussa on maahantuoja tai muu aiempi myyntiporras. Mikäli ostaja havaitsee autossa esimerkiksi virheen, josta myyjä ei ole kertonut, tulee hänen aina tehdä ensin valitus myyjälle. Jos asiaan ei löydetä ratkaisua kaupan osapuolten välillä, voi ostaja turvautua kuluttajaneuvonnan apuun. 

Omakotitalon hinta määräytyy ennen kaikkea sijainnin perusteella. Talo kaupungin arvoalueella voi maksaa kymmenkertaisesti maaseudulla sijaitsevaan samanlaiseen taloon verrattuna. Vasta tontin sijainnin ja koon jälkeen tulevat rakennuksen koko, tilaratkaisut, tyyli, kunto, ikä, energiataloudellisuus ja muut ominaisuudet. Mitä vanhempi talo, sitä vähemmän itse rakennuksella on arvoa.

Kuluttajariitalautakunta sovittelee ostajan ja myyjän riitaa

Tämä on tyypillinen lähtökohta, kun kuluttajariitalautakunta saa kiistan käsiteltäväkseen tai ostaja alkaa harkita reklamaation tekemistä tai kannetta käräjäoikeuteen. Taloyhtiön kannalta olennaista on se, että kaikki putkivuodot ja tehdyt remontit kirjataan vuosien varrella ylös. Silloin osakkaat voivat kertoa niistä asuntokauppojensa yhteydessä.

Yllätykset johtavat usein riitaantumiseen ostajan ja myyjän välillä, joissa ostaja syyttää myyjää virheellisen tiedon antamisesta kaupantekohetkellä. Kaikki yllätykset eivät ole vältettävissä. Käräjöintiriskiä voidaan kuitenkin pienentää merkittävästi huolehtimalla, että kaupanteossa on mukana riittävästi ammattitaitoa, ammattietiikkaa ja kokemusta asuntokaupasta.

Asuntokauppoja tehdään vuosittain noin 100 000 kappaletta, joista pientalokauppoja on noin 25 000. Asuntokauppojen seurauksena puidaan oikeuksissa raskaita riitoja, joiden syynä ovat kaupan kohteesta myöhemmin löytyneet kosteusvauriot tai muut virheet. Joskus virheiden havaitseminen tapahtuu vasta vuosia kaupanteon jälkeen. Ongelmien syynä on usein se, ettei kaupan kohteeseen ole tutustuttu riittävän huolellisesti ennen kaupan tekemistä.

Näiden kolmen tavallisimman asumismuodon lisäksi on lukuisa määrä erilaisia tapoja asua. Omistusasunto (ägarlägenhet) on konsepti, jossa asukas omistaa asuntonsa itse kuulumatta yhdistykseen. Se vastaa monissa muissa maissa tavallisia asumismuotoja, mutta Ruotsissa se on epätavallinen. Toinen asumismuoto on maanvuokra (arrende), joka tarkoittaa sitä, että asukas omistaa talon, mutta vuokraa tonttia maanomistajalta.