Press "Enter" to skip to content

Uusi kirjanpitolaki käytännössä

Mikroyritys-toiminimi

”Kirjanpitolaki ei velvoita KPL 3:9.2 §:ssä tarkoitettua pientä kirjanpitovelvollista laatimaan toimintakertomusta. Käytettävissä oleviin voimavaroihinsa ja osaamiseensa nähden pienen kirjanpitovelvollisen saattaa olla tarkoituksenmukaista pidättäytyä oma-aloitteisesta toimintakertomuksen laatimisesta; arvioinnin vaikeudesta johtuvat puutteet toimintakertomuksen tietosisällössä voivat aikaansaada kirjanpitovelvolliselle korvausvastuun velkojia tai muita sidosryhmiä kohtaan, jos kirjanpitovelvollinen joutuu taloudellisiin vaikeuksiin arvion kohteena olevana aikana.” 

Sijoituskiinteistöjen arvostamisesta ja kirjaamisesta

Muutoksen perustelut työläiden toimenpiteiden välttämiseksi ovat kovin ohuet, etenkin, kun IFRS:ää soveltavia pörssiyhtiöitä on kourallinen ja muita osakeyhtiöitä on noin 96 – 97 % (yli 200 000 kappaletta) koko yrityskannasta. Seuraavassa kommentoin niitä mahdollisia riskejä, joita uusi sijoituskiinteistöjen arvostamista koskeva lainsäädäntö voi aiheuttaa (kirjoitus perustuu 26.8.2016 tiedossa oleviin lakeihin).

Yhteystiedot

Liiketapahtumista tulee tehdä merkinnät siten, että kirjanpitovelvollinen voi jatkuvasti selvittää ostovelkojen ja myyntisaamisten määrän ja kirjanpidosta voidaan saada tarvittavat tiedot verovelvollisuuden täyttämiseksi. Sen estämättä, mitä tämän luvun 2 §:ssä säädetään, ammatin- ja liikkeenharjoittaja ei ole velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa, mikäli sekä päättyneenä, että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

Lisäksi kirjanpitolakia ehdotetaan muutettavaksi tietoteknisen välineistön kehityksen huomioimiseksi tilikauden aikaista kirjanpitoa koskevissa säännöksissä. Liiketapahtumien merkitsemistekniikkaa koskevat säännöstarkistukset korostavat kirjanpitovelvollisen vastuuta tilinpäätösasiakirjojen perustana olevan aineiston säilyttämisestä. Sen myötä esitys osaltaan edesauttaa harmaan talouden torjuntaa. Tässä tarkoituksessa säilyttämisen laiminlyöntiä koskeva seuraamusuhka ulotettaisiin kirjanpitoaineistoon kokonaisuudessaan.

Mikroyritys uutena ryhmänä

Kirjanpidon hoito käsittää tilinavauksen, tilitapahtumien tiliöinnin ja kirjaamisen sekä tarvittavat täsmäytykset. Osakirjanpitona hoidetaan vuokra-, vastike- ja käyttökorvauskirjanpitoa sekä palkkakirjanpitoa. Tehtäviin kuuluvat myös lainaosuus-, lunastus- ja arvonlisäverolaskelmien laadinta ja tilijärjestelmän dokumentointi sekä tiliote-, tosite- ym. kirjanpitoaineiston säilyttäminen.

– Fiilisteltiin, miten siistiä olisi julkaista seuraavaksi albumin sijaan ep, koska haluttiin vaihtelua julkaisuformaattiin ja samalla tiivistää ilmaisua tykimmäksi ja tiukempaan pakettiin. Perusperiaatteena oli, ettei poiketa liiaksi alkuperäisestä ajatuksesta, eli bändin pitää kuulostaa itseltään. Sovitusideoita, riffejä, melodioita ja sanoituksia tuli joka ukolta, mikä on mun mielestä tosi siistiä – ite ku diggailen bändejä kuten Soundgarden ja Beatles, joissa kaikki sävelsi ja sanoitti. 

Lataaminen näyttää kestävän hetken.

Aiemmin Liikevaihto määriteltiin seuraavasti: ”Liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot”. Nyt sanat ”kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot” on korvattu sanoilla ”tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tuotot”.

Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Käytännössä niillä toiminimillä ja henkilöyhtiöillä, joilla on kalenterivuosi tilikautena, on vain noin kolme kuukautta aikaa laatia tilinpäätös, sillä veroilmoitus on annettava maaliskuun lopussa. Veroilmoituksen on perustuttava tilinpäätökseen (kirjausketju pääkirjanpidosta veroilmoitukseen ja päinvastoin), joten tilinpäätöksen on oltava valmiina veroilmoitusta jätettäessä.

Jotta asia ei olisi näin yksinkertainen, on laissa vielä erillinen kokoraja niille toiminiyrityksille, joille on sallittua tehdä kirjanpitonsa maksuperusteisesti ja yhdenkertaisena eli kirjata menot ja tulot vasta sille tilikaudelle, kun ne on maksettu. Tämä on mahdollista, jos kaksi seuraavista kokorajoista alittuu: 1) liikevaihto 200 000 €, 2) taseen loppusumma 100 000 € ja 3) henkilöstön lukumäärä 3. Toisin sanoen suurin osa toiminimimuotoisista yrityksistä kuuluu tämänkin helpotuksen piiriin.

⭐️ Suosituin

Vanhaan lakiin ei sisältynyt säännöstä olennaisuusperiaatteesta. Se on kuitenkin aina ollut olemassa kirjanpitokäytännössä ja täydentää oikean ja riittävän kuvan antamista. Nyt olennaisuusperiaate on otettu lakiin mukaan. Tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa esitettävä seikka on olennainen silloin, kun sen pois jättämisen tai väärin ilmoittamisen voidaan kohtuullisesti odottaa vaikuttavan päätöksiin, joita tiedon käyttäjät tekevät tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen perusteella.

Pien- ja mikroyritysten tilinpäätösten laatimiskäytäntö on muuttunut uudistetun kirjanpitolain ja oman asetuksen myötä.  Kirjassa käydään läpi yleisten tilinpäätösperiaatteiden soveltamista käytäntöön, tulos- ja tase-erien sisältöä, tilinpäätöskirjauksia ja veroilmoitusten sisältöä.

Kirjanpitolautakunta julkaisi uusia yleisohjeita

Asia C-387/18 Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 34 ja SEUT 36 artikla – Tavaroiden vapaa liikkuvuus – Määrällistä rajoitusta vaikutukseltaan vastaava toimenpide – Ihmisten terveyden ja elämän suojelu – Lääkkeiden rinnakkaistuonti – Vertailulääkkeet ja geneeriset lääkkeet – Edellytys siitä, että tuotu lääke ja vientijäsenvaltiossa markkinoille saattamista koskevan luvan saanut lääke ovat molemmat vertailulääkkeitä tai molemmat geneerisiä lääkkeitä

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusi kirjanpitolaki toi päätoimisia ja sivutoimisia yrittäjiä koskeviin tilinpäätösvaatimuksiin lukuisia helpotuksia. Eniten helpotuksia tuli niin sanotuille mikroyrityksille, joita käytännössä lähes kaikki toiminimet ovat.

Mikroyritykseksi yritys katsotaan, jos päättyneellä ja sitä edellisellä tilikaudella vain yksi seuraavista raja-arvosta ylittyy:

Mitä luetaan kehittämismenoksi?

Tase-erittelyyn liittyen yhdistyksen tulee pitää omistamastaan kalustosta luetteloa. Kalustoluettelossa tule ilmetä ainakin esineen nimi hankintahinta ja hankintavuosi. Lisäksi kalustoluettelossa voidaan ilmoitta esineen myöhemmät vaiheet (katso sarake: huomautuksia), kenen hallussa/vastuulla esine on sekä arvokkaamman omaisuuden osalta myös sarja- tai valmistusnumero.

Oppiminen kategoriat

– Kun lähdetään hakemaan rahoitusta, pankki saa tilinpäätöksestä selville yhtiön taloudellisen tilanteen. Asunnonostajat taas voivat päätellä tilinpäätöksen perusteella, millaiseen yhtiöön he ovat muuttamassa. Tilinpäätöksestä saa paljon käytännön informaatiota esimerkiksi korjauksista. Verottaja puolestaan kiinnostuu tilinpäätöksestä, jos taloyhtiö tekee voittoa, Suomen kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen sanoo.

Lakihanke, jonka mukaan lakisääteinen tilintarkastus olisi poistunut mikrokokoluokan yrityksiltä, ei etene eduskuntaan. Hallitus päätyi ratkaisuun voimakkaan lausuntovastustuksen vuoksi. Esitystä vastustettiin muun muassa siksi, että se vaikeuttaisi harmaan talouden torjuntatyötä ja vaarantaisi taloudellisen raportoinnin luotettavuuden.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.