Press "Enter" to skip to content

Utslippstillatelse forurensningsloven

Kap. 2. Alminnelige bestemmelser om forurensninger.

Reglene i denne lov gjelder, med de begrensninger som følger av folkeretten og av loven selv (jf. kap. 8), også for undersøkelser etter og utvinning og utnytting av undersjøiske naturforekomster på kontinentalsokkelen, herunder avslutning av slik virksomhet. Bestemmelsene i § 7 første ledd, jf. kapittel 3, om plikten til å innhente tillatelse og i § 9 om forskrifter, gjelder likevel bare for de sider av virksomheten som jevnlig fører til forurensninger. Bestemmelsen i § 7 annet ledd, jf. fjerde ledd, gjelder heller ikke tiltak for å hindre eller stanse akutt forurensning.

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Søknad om tillatelse etter § 16-4 skal gi de opplysningene som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes. Kommunen kan i det enkelte tilfellet fastsette hvilke opplysninger eller undersøkelser søkeren må sørge for.

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Krødsherad kommune om utslippstillatelse etter forurensningsloven for nytt Norefjell renseanlegg. Søknaden legges i henhold til forurensningsforskriften § 36-8 ut til offentlig gjennomsyn. Frist for å sende kommentarer til søknaden er satt til 1. februar 2019.

Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann). Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom.

F-loven regulerer klimagassutslipp

Det kreves søknad om utslippstillatelse for alle nye utslipp av sanitært avløpsvann fra husholdning, næring eller fritidsbebyggelse. Det kreves også ny søknad ved økt utslipp eller dersom eksisterende anlegg skal rehabiliteres. Normalt vedlikehold er ikke søknadspliktig. Det er også søknadspliktig når avløp går til tett tank.

Dette er litt utenfor temaet, men det er viktig for deg som eier at du vet om alle løsningene du kan ha med tanke på ditt utslipp av sanitært avløpsvann. I de fleste store byer og tettsteder i Norge er det anlagt kommunalt avløpsnett. Det vil si at boliger har en ledning fra sitt hus, som inneholder både svartvann og gråvann, som går til et større kommunalt rør og til slutt ender i et større renseanlegg. Her blir alt sanitært avløpsvann renset før det slippes ut i en resipient. Her i Sarpsborg har vi renseanlegg på AlvimRenset avløpsvann slippes ut i Glomma, ved Pæddekummen.

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom rør eller ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom – klosettavløp er ikke inkludert.

Forsvarsbygg har søkt om utslippstillatelse for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt.  I den anledning arrangerer fylkesmannen i Troms og Finnmark folkemøte på rådhuset, Storsteinnes tirsdag 4. juni kl 18:00

I forbindelse med de to planlagte gasskraftverkene på Vestlandet har Bellona gjennomgått de sentrale miljørettslige, forvaltningsrettslige og konstitusjonelle sider knyttet til behandlingen av CO2-utslippene. Dette dokumentet viser blant annet at:

Tilsyn med private avløpsanlegg

Hvis tiltaket er i strid med planer, lover eller forskrifter, for eksempel klausuleringsbestemmelser for vannverk, må du ha en dispensasjon, det vil si et samtykke fra planmyndigheten i kommunen om at en aksepterer det tiltaket som er årsaken til utslippet. Dispensasjon eller dispensasjonssøknad må i så fall vedlegges søknaden.

Forurensningsloven regulerer klimagassutslipp

Det er innlagt vann men det foreligger ikke godkjent utslippstillatelse på din eiendom. Pålegg om opprydding i avløpsforhold er sendt og fristen er utgått, kommunen kan ikke se at du har oppfylt pålegget og avløpsløsningen er dermed ikke lovlig.