Press "Enter" to skip to content

Utforming og drift av parkeringsanlegg


Utforming og drift av parkeringsanlegg

TEK17 krever at det i nærheten av byggverk er et tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser. Ved boligbygning med krav om heis, ved byggverk med krav om universell utforming og utearealer for allmennheten skal det være et tilstrekkelig antall plasser som er tilrettelagt for forflytningshemmede.

Statens vegvesen. UTFORMING OG DRIFT AV PARKERINGSANLEGG. ARKITEKTKONTORET aakerøy, moe & bowe a.s. Statkraft Grøner sommerrogt Utforming og drift av parkeringsanlegg a.pdf (Mb) Prosjektarbeidet har vært ledet av Statens vegvesen, Vegdirektoratet ved Finn H. Amundsen og. 9. nov parkering for store kjøretøyer, og hensyn til drift er også omtalt.

Nylig gjenomførte advokatfirmaet Selmer et formiddagsseminar, hvor temaet parkeringsplasser stod på agendaen. Seminaret var fullbooket, og det var mange av tilhørerne som fikk seg noen vekkere i forhold til hvilke krav til sikkerhet som gjelder og som anbefales.

Sammenhengen mellom tilstrekkelig oppstillingsplass og forutsatt vareleveranse må vurderes. Trafikale forhold, varemottakets beliggenhet og varestrømmen i byggverket må legges til grunn. Fleksible løsninger bør vurderes. For eksempel kan leieforhold og forretningsinnhold i butikker i byggverk endres over tid. En konsekvens av en slik endring kan være at mengde og volum av varestrøm vil øke og at det kreves større oppstillingsplass.

Boligsoneparkeringen er et viktig virkemiddel for kommunen for å opprettholde et godt boligmiljø i de sentrumsnære bydelene.  Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område.  De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr mer ordnet parkeirng og et triveligere bomiljø.  Ordningen gir beboere særfordeler mht. parkeirng i boliggatene.

Parkering for forflytningshemmede

Her finner du i tillegg Skauløkka parkeringshus, med 467 plasser, Coop Kongsberg p-hus med 17 plasser og Sandsværveien parkering med 200 plasser. Disse har egne parkeringsautomater eller ordninger med videoregistrering ved innkjøring. Se mer under offentlig parkering med privatrettslig drift

Brødsmulesti navigasjon

A viser til at Norsk Standard (NS 11001-1-2009) regulerer opprettelse av HC-plasser. Standarden sier at når biler opp mot 2,5 meters høyde ikke kan parkeres innendørs, så skal det anlegges plass utendørs i nærheten av hovedinngangen. A har selv vært i dialog med eier av senteret, Mandal kommune, Statens Vegvesen og Mandal parkering om mulighetene for å opparbeide utendørs HC-parkering utenfor senteret. Sett fra As side, er det mest praktisk om det opparbeides en HC-parkeringsplass i Treskogaten. Denne vil ivareta behovet både for å komme enkelt inn på AMI Mandal, og legesenteret.

For meg så virker det som om viljen til å gjennomføre det er manglende. For hvert selskap og hver kommune som drifter en parkeringsplass sitter på hver sin tue og tjener penger på sine egne plasser, sine egne automater og sine egne bøter. I tillegg kommer spørsmålet om hvem som skal drift, hente inn penger og administrere parkeringsatsene. Det er vel her det stopper.

1. Problem og formål

Å gjennomføre en strengere parkeringspolitikk kan møte utfordringer i land med høy biltetthet. Vi bruker bil på alle dagliglivets reiser, men antall daglige reiser til ulike formål varierer ikke stort med bilhold eller tilgang på parkering, se tabell 1. At arbeidsreiser kun utgjør en femtedel av de daglige bilreisene (Hjorthol m. fl. 2014) betyr at reguleringstiltak må rettes mot parkering på mange reisemål.

Finalebanen P-hus er sentralt plassert på Øya, like ved St. Olavs hospital, og er det første p-huset hvor vi selv har vært byggherre. Vi har dermed fått anledning til å bygge et p-hus akkurat slik vi selv ønsker det. Vi har lagt vekt på lys, søyleplassering, oversiktlighet, kjøremønster og størrelse på parkeringsplasser, samt en utforming som sikrer effektiv drift.

Fra 1 januar 2017 gjelder ny forskrift om vilkårsparkering og håndheving av private parkeringsplasser. Ny parkeringsforskrift medfører større krav til virksomheten, utdanning og uniformering av ansatte, utforming av skiltplaner og universell utforming av betalingsløsningen. Trondheim Parkering har allerede verktøy og kunnskap til å bistå med tilrettelegging av ny parkeringsforskrift, og oppfordrer oppdragsgivere i Trondheim og nærliggende kommuner til å ta kontakt i god tid før forskriften trer i kraft.