Press "Enter" to skip to content

U-verdi yttervegg

Forskrifter

For å sikre en god overgang mellom TEK10 og TEK17 vil det være en overgangsordning til og med 31. Desember 2018. Endringene fra TEK10 til TEK17 består av blandt annet innskjerpede energirammekrav og innskjerping av enkelte komponenter ved energitiltakene. Oppvarming med fossilt brensel er ikke lenger tillatt, og gamle oljefyrer må byttes ut innen 2020. Fornybart biobrensel slik som ved, trepellets, bioolje og biogass er ikke fossile brennstoff.

BINDINGVERK MED INNVENDIG PÅFORING OG VEMPRO™ VINDSPERRE

Stenderverk med innvendig påforing gjør det enkelt å montere inntrukket dampsperre. Inntrukket dampsperre vil si at dampsperren monteres mellom stenderverket og den innvendige påforingen. 1/4-del av den totale isolasjonstykkelsen kan legges på varm side av dampsperren.
Med denne løsningen kan elføringer legges innenfor dampsperren uten å ødelegge den.
OBS: Gjelder ikke bad/våtrom. Løsningen er ikke anbefalt for bygg som ikke er kontinuerlig oppvarmet.

Varmegjennomgangskoeffisient også kalt U-verdi er et mål som brukes i byggevareindustrien for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne. U-verdien måles i W/(m²K), og angir den mengde varme som pr. tidsenhet passerer en kvadratmeter av konstruksjonen ved en temperaturforskjell på én kelvin (eller én grad celsius) mellom konstruksjonens to sider.

Eksterne lenker

Kravene til energieffektivitet for boliger kan fortsatt oppfylles med ni energitiltak i stedet for å oppfylle kravet til energirammer (§14-2 punkt 2). I praksis betyr det at du ikke trenger å beregne energiramme i henhold til standarden NS3031 hvis du følger energitiltakene.

Alle energiposter knyttet til ordinær drift av bygningen, inngår i kontrollberegningen. Energibehov til prosesser og utstyr ut over det som inngår i NS 3031:2014 Tillegg A, inngår ikke i kontrollberegningen. Dette kan være energi til å drive industrielle prosesser, dataservere med tilhørende infrastruktur, gartnerier, badeland, svømmehaller, kjøle- og fryselagre og lignende.

Legg igjen en kommentar

Normalt er det enklere å oppnå god tetthet med inntrukket dampsperre, fordi det gir færre gjennomføringer i dampsperren. Bare gjennomføringer som skal til utepunkter må gå gjennom dampsperren. Stikkontakter, lysbrytere og alle trekkerør legges innenfor dampsperren.

Vær oppmerksom på at det ikke bare er isolasjonstykkelsen som avgjør hvor effektiv isolasjonen er. Utførelsen av arbeidet med tett dampsperre og god vindtetting er også svært viktig. Vi anbefaler derfor at du planlegger isolering sammen med fagpersoner. Ofte vil hele eller deler av jobben måtte utføres av dem.

Hunton Veggsystem

U-verdi (W/m²K) eller varmegjennomgangskoeffisient er et standardisert mål på hvor lett en bygningsdel slipper gjennom varme. U-verdien angir hvor mye varme målt i watt (W) som kan strømme gjennom et areal på 1m² ved en konstant temperaturforskjell på 1 K (1 Kelvin = 1 °C) mellom omgivelsene på varm og kald side av konstruksjonen. En godt isolert bygningsdel har derfor lav U-verdi.

Tett bygg på 20 dager – med elementbygging og TÆL

Dette er en av våre vanligste yttervegger som ivaretar både isolasjon og bæring. Veggen tilfredsstiller TEK 07 byggeforskriftenes minstekrav til U-verdi for yttervegger når utførelsen er som vist over. Veggen har solid bæreevne, bra brannmotstand og god lydisolasjon mot trafikkstøy.