Press "Enter" to skip to content

Trondheim kommune barnehage

Kontaktinfo

Barnehagen er en viktig arena som supplement til familien når det gjelder barns utvikling og læring i tidlig alder. Barnehagetiden kan anses som det først frivillige trinn og som starten på et barns utdanning. Det pedagogiske tilbudet i barnehagen skal gi barnet en god start i et langt utdanningsløp. I barnehagen legges det til rette for barns helhetlige og allsidige læring og danning gjennom omsorg, lek, sosialt samspill og tilrettelagte aktiviteter i et inkluderende miljø.

De har også beregnet at administrasjonsselskapet i Gnist-konsernet har tatt seg for godt betalt for sine tjenester, ettersom utgiftene til administrasjon ligger langt høyere enn for sammenlignbare private barnehager i Trondheim. Kommunene varsler et krav på over 600 000 kroner.

Nyere forskning viser hvor viktige de første leveårene er, og at små barn har et stort behov for trygghet og gode relasjoner både hjemme og i barnehagen. Det å begynne i barnehagen er en stor overgang for små barn, og de har behov for at foreldre og ansatte i barnehagen samarbeider om å gjøre denne overgangen god og trygg.

Flere stillinger

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

spansklærer – Barnehage – Melhus

Som kommunalsjef  vil du ha ansvar for et bredt spekter av tjenester av stor betydning for kommunens innbyggere. Området omfatter samtlige av kommunens 58 ulike barnehager. I tillegg til det faglige ansvaret vil du ha personalansvaret for vel 1500 medarbeidere og et samlet budsjett på ca. 1,7 milliarder kroner (2019).

Takk for interessen!

Andungen barnehage Trondheim SA deltar i samarbeid med Trondheim kommune om opptak. Søknad om opptak sendes på fastsatt skjema til Trondheim kommune, elektronisk eller på papir. I søknaden fylles inn opplysninger om Teknamedlemskap og dato for innmelding i Foretaket. Søknadsskjema kan hentes på hjemmesiden til Trondheim kommune eller hjemmesiden til barnehagen.

De seks barnehagene som har deltatt i realfagsprosjektet, gjennomførte en erfaringskonferanse i januar 2018. Alle ansatte i barnehagene deltok. Erfaringene viser at det er sammenheng mellom realfags- og språksatsingen i kommunen. Barnehagene har utviklet en stor bevissthet rundt språkets betydning for utforskende dialoger, både når det gjelder realfag spesielt og hverdagsaktiviteter generelt.

Du er her

BREEAM er et internasjonalt miljøklassifiseringssystem som er tilpasset nasjonale forhold. Det tar blant annet hensyn til materialer, varmekilder, energiforbruk, et godt inneklima og rette lysforhold for brukerne. Materialene som velges er gunstig for både miljø og inneklima. Løsningene er derfor mer gjennomtenkt og bygget er energivennlig i drift. Det vektlegges gode arbeidsforhold for anleggsarbeiderne og en grønn byggeplass under byggeperioden.

Freddy André Øvstegård (SV): Ser kunnskapsministeren behov for at staten også i fremtiden skal ha ansvar for å tilby barn under opplæringspliktig alder og elever i grunn- og videregående skole et tegnspråklig barnehage- og skoletilbud (hel- og deltidsopplæring), og i så fall hvordan vil regjeringen sørge for at alle hørselshemmede barn og elever skal få mulighet til å delta i et tegnspråklig miljø og få opplæring i og på tegnspråk?

Personalet i barnehagen består av både norskspråklige og tegnspråklige voksne, og personalgruppa har kompetanse i tegnspråk samt gode kunnskaper om døves kultur. Personalet har også god hørselsfaglig kompetanse med tanke på kartlegging, stimulering og utvikling av talespråk hos barn med hørselstekniske hjelpemidler.