Press "Enter" to skip to content

Tornator pieksämäki

Tilaa rantatontit-uutiskirje

Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n omistama Kauppilan ja Pieksämäen välinen 110 kilovoltin ilmajohto, johon liittyminen suoraan ei kuitenkaan ole mahdollista tuulipuiston suuren liittymistehon vuoksi. Tämän takia tuulivoimahanke on tarkoitus liittää Suomen kantaverkkoon Kangasniemen kunnassa sijaitsevan Kauppilan sähköaseman kautta.

Yleiskaava: NIINIMÄEN TUULIVOIMAHANKKEEN OSAYLEISKAAVA

Tuulivoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee noin kymmenen kilometriä luoteeseen Pieksämäen keskustaajamasta ja lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä Suonenjoen kunnan rajasta. Lähimmät asutuskeskittymät ovat alueen luoteispuolella sijaitseva Mataramäki n. 1 km päässä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta ja eteläpuolella sijaitseva Liperomäki n. 1,5 km päässä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. Alue on pääosin talousmetsäkäytössä ja alueella sijaitsevat suot on pääosin ojitettu. Suunnittelualueella sijaitsee Vipusuon turvetuotantoalue.

Euroalueen työttömyys laski alimmilleen yli 10 vuoteen – EU:n työttömyysaste kuukausittaisen mittaushistorian alhaisin

24 Kuva 10. Osayleiskaavan mukaisen kaava-alueen (musta katkoviiva) ja kaava-alueelle sijoittuvien voimajohdon reittivaihtoehtojen (punaiset katkoviivat) sijoittuminen 1. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden tv-alueelle (Etelä-Savon Maakuntaliitto 2016). (Lähde: Pöyry Finland Oy 2017). 24/ Pieksämäen Niinimäen tuulivoimahanke

Hankkeessa kehitetään metsänomistajien ja metsänhoitopalveluita tuottavien toimijoiden metsänuudistamisen ja taimikonhoidon osaamista. Metsänhoidon kehityskohteina ovat maanmuokkauksen sekä taimihuollon ja istutuksen laadun hallinta, taimikonhoitotöiden ajoitus sekä koneellisen metsänhoidon innovaatioiden käyttöön otto. Hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen organisoimana kuuden Itä-Suomessa metsänhoitolalla toimivan hankekumppanin kanssa.

YHTEYSTIEDOT

Kolmantena keskeisenä kehittämiskohteena on uusien teknologisten ratkaisujen tuominen koneelliseen metsänhoitoon. Koneurakoitsijoilla on mahdollisuus kehittää toimintatapojaan ja lisätä kustannustehokkuutta soveltamalla tuoreimman tutkimustiedon antia käytäntöön. Metsänomistajille havainnollistetaan koneellisen istutuksen tuomia etuja ja esitellään koneellisen taimikonhoidon innovaatioita.

5G-puhelimet tulevat Suomessa myyntiin näillä hetkillä – Toimittajamme pääsi tutustumaan maailman ensimmäiseen 5G-puhelimeen Soulissa

Six new protection areas for the endangered Saimaa seals have been established Finland’s South Savo region. The Tornator forestry company has agreed with the South Savo Centre for Economic Development, Transport and the Environment to set aside 94 hectares as a seal preserve. The Tornator Group owns nearly 600,000 hectares of woodland in Finland, along with holdings in Estonia and Romania.

Valikko

Lisäksi monilla kosteikoillamme on ollut hienoa yhteistyötä metsästysseurojen kanssa, joiden kosteikoista kiinnostuneet jäsenet ovat olleet mukana suunnittelemassa ja rakentamassa kosteikkoja ja tehneet vesilintulaskentoja. Myös esimerkiksi Kemijoki Oy, Kurjennevan Turve Oy, Tornator Oy, Vapo Oy, Vaskiluodon Voima Oy, Vuolijoen Turve Oy, Karstulan kunta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa ja Pyhäjärven Mäkikylän osakaskunta ovat olleet mukana kosteikkohankkeissamme ja rahoittaneet niitä.

Tornator

Sukuseuran kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle. Merkittävimpänä asiana tulee olemaan sukukirjan tietojen tarkistaminen ja täydentäminen. Pääosa Pieksämäen-Joroisten, Sakkolan ja Kalajoen Silvasteista on jo lähes kirjamuodossa. Toista sataa perhettä on kuitenkin vielä yhdistämättä suurimpiin sukuhaaroihin. Sukukirjan julkaiseminen ajoittuu vuodelle 2011. Sukuseuralle päätettiin myös hankkia oma vaakuna.