Press "Enter" to skip to content

Tontin lohkominen rakennuslupa

Virhetilanne, pahoittelut..

Rakennuslupa voidaan myöntää vasta kiinteistörekisteriin merkitylle tontille, tämän takia lohkomistoimitus on syytä panna vireille hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista tai muuta tarvetta, mieluummin jo edellisenä kesänä. Tontin lohkominen rekisteröinteineen kestää noin 1-3 kk. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen.

Nimimerkki Putteen ei kannata uskoa. Haja-asutusalueella voi pinta-ala rajoitus olla joskus suurikin riippuen kunnan rakennusjärjestyksestä (joissakin kunnissä on haja-asutusalueilla rakennuspaikan minimikoko jopa 2 ha!!!). Ilmeisesti tapauksessasi alueella ei ole edes yleiskaavaa. Asia riippuu kokonaan kunnasta. Periaatteessa alue kyllä voidaan lohkoa kahtia mutta välttämättä uusi tila ei ole rakennuskelpoinen.

Milloin määräalaa ei voi lohkoa?

Asemakaava-alueella lohkominen ei saa vaarantaa kaavan toteutumista. Jos se vaarantaa, määräalaa ei voida lohkoa. Sitovan tonttijaon alueella puolestaan lohkominen ei saa aiheuttaa sitä, että kiinteistön raja poikkeaa rakennuskorttelin tai tonttijaon mukaisen tontin rajasta. Jos osa määräalasta on sitovan tonttijaon alueella ja osa ulkopuolella, alueista on muodostettava eri kiinteistöt, ellei saada kunnan poikkeuslupaa.

Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää selainohjelmalta Javascriptin hyväksymistä.

Mikäli tontti ei muodostu pelkästään omistamastasi määräalasta, tulee tontti ennen lohkomista hankkia kokonaisuudessaan omistukseesi joko vapaaehtoisilla kaupoilla tai tontinosan lunastamisella.
Jos tontti muodostuu maarekisterikiinteistöstä, tai useista kiinteistöistä tai määräaloista, on tontin lohkomista haettava joko vapaamuotoisella hakemuksella tai oheisella lomakkeella.

Tontin lohkominen rakennuslupa

Osoitteet Osoitteet

Asemakaava-alueen rakennuspaikat syntyvät pääsääntöisesti lohkomisella, jonka suorittamisen edellytyksenä on voimassa oleva tonttijako. Rakennuslupaa ei myönnetä sitovaa tonttijakoa edellyttävään rakennuskortteliin ennen tontin lohkomista. Jos tonttijaon mukaisen tontin alue on sama kuin vanhan kiinteistön alue, voidaan uusi tontti rekisteröidä kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä.

Yhteystiedot

Asemakaava-alueen rakennuspaikat syntyvät lohkomisella. (Ennen tontin lohkomista on alueelle laadittava sitova tonttijako). Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kaupunkimittaukseen tiedon määräalan lainhuudosta. Tontin lohkominen kestää noin 3 kk. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Lainhuutoa voi hakea Maanmittauslaitokselta.

Kaupunki ja hallinto

Lähes kaikki Laatumaa -tontit on lohkottu valmiiksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tontti on oma itsenäinen kiinteistö. Se on merkitty pyykeillä maastoon ja pystyt toteamaan niiden avulla tontin rajat. Lohkomisessa on myös vahvistettu kiinteistön käyttöön liittyvät oikeudet, esimerkiksi tieoikeus. Valmiiksi lohkottu tontti säästää eurojasi ja vaivojasi, kun asiaa ei tarvitse enää miettiä. Tiedät tarkasti, mitä ostat tai vuokraat.

Kaupungintalon i-pointti palvelupiste palvelee kuntalaisia, matkailijoita, kesäasukkaita, yrityksiä ja muita viranomaisia sekä sidosryhmiä. Pisteestä saa asukas- ja matkailuneuvontaa, lupaneuvontaa ja palvelua rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelua. Pisteestä voi ostaa kaupungin hallitsemille vesialueille pyydysmerkit, metsäalueille metsästysluvat ja vuokrata vene- ja venevalkamapaikkoja sekä kasvimaapalstoja. Myynnissä on myös Iisalmi –tuotteita ja kaupungin opaskarttoja. Pisteeseen voi maksaa myös kaupungin laskuttamia maksuja.

Tontin ja tilan lohkominen tulee vireille maanmittauslaitoksen myöntämän määräalalainhuudon perusteella. Mikäli tontin alueen omistaja omistaa osan tonttijaon mukaisesta tontista ja ostaa loppuosan tontin alueesta, tontin lohkominen myös tässä tapauksessa tulee vireille määräalalainhuudon perusteella. Maanmittauslaitos toimittaa lainhuudon kaupungille. Asianosaiselle ilmoitetaan vireille tulleesta lohkomisesta ja sen arvioidusta suoritusajankohdasta.

Kiinteistönmuodostuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, toimituksia ja päätöksiä, joilla ylläpidetään kiinteistörekisteriä. Kiinteistörekisteri sisältää kiinteistöjen sijaintitiedot eli kiinteistörekisterikartan sekä ominaisuustiedot. Kiinteistörekisterinpidosta vastaa asemakaava-alueella Rakennusvalvonta. Haja-asutusalueen kiinteistörekisterinpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Kiinteistötoimituksilla muodostetaan uusia kiinteistöjä, muutetaan kiinteistöihin liittyviä oikeuksia tai määritetään kiinteistön ulottuvuuksia. Kiinteistötoimitus tulee vireille hakemuksesta.

Omakotitontit

Äänekosken ja Suolahden taajamien asemakaava-alueilla on sitova tonttijako. Tonttijako tai tonttijaon muutos laaditaan joko erillisenä tonttijakona tai asemakaavan yhteydessä hyväksyttävänä tonttijakona. Tonttijakokartta osoittaa kuinka asemakaavan mukainen korttelialue jaetaan tonteiksi tontin lohkomistoimituksilla. Maanomistajan hakemuksesta voidaan muuttaa voimassa olevaa tonttijakoa. Tonttijaon muutoksen edellytykset tutkitaan tapauskohtaisesti ja päätöksen tonttijaon muuttamisesta tekee kaavoituspäällikkö.

Secondary Links

Vahvistetun asemakaavan ja hyväksytyn tonttijaon mukainen kaavatontti erotetaan omaksi kiinteistöksi tontin lohkomistoimituksessa. Toimitusta haetaan kiinteistörekisterin pitäjältä. Määräalan lohkomistoimitus käynnistyy automaattisesti, kun maanmittaustoimisto on myöntänyt lainhuudon määräalalle. Toimitus on hyvä laittaa vireille hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista tai muuta tarvetta, mieluiten jo edellisenä kesänä. Rekisteröimätön tontti on mm. rakennuskiellossa.

Yläreunan linkit

Sen sijaan ohjeellisen tonttijaon alueella ”rima” lunastuksen edellytysten toteutumiseksi lienee hieman korkeammalla kuin sitovan tonttijaon alueella. Selvää on, että jos rakennusluvan saamisen edellytyksenä on puuttuvan rakennuspaikan osan hankkiminen, voidaan lunastusoikeus myöntää. Kaikki muu onkin sitten harkinnanvaraista. KmL:n nykyisen sanamuodon perusteella vaikuttaa, että lunastusoikeus tulisi saada helpommin kuin KaavJL:n aikaan. 

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää tonttijaon laatimista korttelialueella. Tonttijako on suunnitelma siitä, millaisia rakennuspaikkoja kortteliin on aikomus tehdä. Jos maanomistajan suunnitelmat myöhemmin muuttuvat, voidaan tonttijakoa tarvittaessa muuttaa, jos asemakaavamääräykset sen sallivat. Tontin jakamismahdollisuuksin vaikuttavat mm. asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla.