Press "Enter" to skip to content

Toinen vuokralaisista muuttaa pois

Yleistä

Hyvän vuokrasopimuksen tekemistä helpottavat käytettävissä olevat vuokrasopimuslomakkeet. Lomakkeita käytettäessä varmistetaan, että sopimuksessa tulevat huomioiduiksi kaikki välttämättömät asiat. Valmiita lomakkeita voi täydentää liitteillä, mikäli lomakkeissa ei ole riittävästi tilaa omille erikoisehdoille. Vuokraturvan palveluun kuuluu kaikkien vuokrasopimuksiin ja lomakkeisiin liittyvien asioiden hoitaminen vuokranantajan puolesta.

Viime aikoina VAV:n tietoon on tullut useita tapauksia, joissa asunnossa on ollut kaksi vuokralaista ja toinen heistä on muuttanut pois, mutta ei ole irtisanonut vuokrasopimusta omalta osaltaan. Irtisanominen tulee tällaisissa tapauksissa aina tehdä, sillä pois muuttaneen asukkaan vastuu asunnosta jatkuu niin kauan kuin sopimus on hänen osaltaan voimassa. Myöskään asukkaiden lukumäärään perustuvaa vesimaksua ei voida korjata ennen kuin sopimus on päättynyt.

Main navigation

– Moni vuokranantaja ei ymmärrä sitä, että luottotiedot voivat olla kunnossa ja henkilöllä ei välttämättä ole mitään maksuhäiriöitä, vaikka hän on monelle edelliselle vuokranantajalle jättänyt vuokrat maksamatta. Tämä johtuu siitä, että suurin osa vuokranantajista tyytyy siihen, että hankala vuokralainen lopulta muuttaa pois eivätkä he jaksa viedä asiaa tuomioistuimen käsittelyyn niin pitkälle, että sieltä tulisi tuomio ja ulosottopäätös.

Vuok­ran voi so­pia si­do­tuk­si in­dek­siin, esi­mer­kik­si ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­siin, jol­loin vuok­raa voi ko­rot­taa ker­ran vuo­des­sa, mi­kä­li in­dek­sin pis­te­lu­ku on kas­va­nut. Vuok­ran voi­daan so­pia seu­raa­van myös omis­ta­jan mak­sa­maa hoi­to­vas­ti­ket­ta si­ten, et­tä hoi­to­vas­tik­keen nous­tes­sa myös vuok­ran mää­rä nou­see.

Erilaiset sopimusvaihtoehdot

Kimppa-asuminen voidaan järjestää sopimusoikeudellisesti muutamalla eri tavalla. Sillä, miten yhteisasuminen järjestetään, on merkittäviä vaikutuksia erimerkiksi siihen, kuka asunnon vahingoittumisesta vastaa ja kenen vahingoksi yhden asukkaan vuokrarästit koituvat. Sopimuksen laadulla on merkitystä myös Kelalta saatavan opintotuen asumislisän määräytymiseen. Siksi järkevän vuokrasopimuksen tekemiselle kannattaakin uhrata hetki aikaa ja ajatuksia.  

“Osta ja pidä” -asuntosijoittaminen on yksinkertaista mutta vaikeaa. Siihen liittyy sekä sijoittamisen että vuokraustoiminnan harjoittamisen elementit. Jos ei ole valmis hieman opiskelemaan molempia osa-alueita, suosittelen muita sijoitus- ja harrastusmuotoja. Tämä pohdiskelu kannattaa käydä erityisesti silloin, kun lapsi muuttaa pois hänelle opiskeluajaksi ostetusta asunnosta tai harkitsee oman ensiasunnon jättämistä sijoitusasunnoksi, kun muuttaa isompaan kotiin.

Irtisanomisaika

Irtisanomisen voit tehdä sähköisesti klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Irtisanominen vaati sähköisen tunnistautumisen, joka tehdään verkkopankkitunnuksilla. Huomioithan, että jos vuokrasopimus on kahden henkilön nimissä, molempien tulee kirjautua palveluun omilla pankkitunnuksillaan.  Mikäli kahden henkilön nimellä olevan vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen tekee vain toinen sopimuksen henkilö, jää vuokrasopimus voimaan sen henkilön nimellä, jonka irtisanomisilmoitusta ei toimitettu määräaikaan mennessä.

Huoneiston vuokrasopimus irtisanotaan aina kirjallisesti irtisanomisilmoituksella tai s�hk�isesti pankkitunnusten avulla. Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi, ja vuokrasopimus p��ttyy irtisanomista seuraavan kuukauden lopussa. Irtisanomisilmoituksen allekirjoittavat henkil�t, joiden nimiin vuokrasopimus on tehty. Jos vuokralaisista vain toinen muuttaa pois, tulee h�nen irtisanoa asunto omalta osaltaan. Muutoin h�n on edelleen vastuussa vuokrista ja asunnon kunnosta.

Muista noudattaa Hyvää vuokratapaa!

Ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on XX.XX.2020, jonka jälkeenirtisanomisajan alkamispäivä on irtisanomiskuukauden viimeinen päivä. Mikäli sopimus irtisanotaan siten, että irtisanomisaika alkaa ennen edellä mainittua ajankohtaa, on irtisanova osapuoli velvollinen maksamaan toiselle osapuolelle kahden kuukauden vuokraa vastaavan sopimussakon. Sopimusakko erääntyy maksettavaksi neljän viikon kuluttua sopimuksen irtisanomisesta.

Hyvään vuokratapaan kuuluu aina kirjallinen vuokrasopimus, jonka tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Osapuolina vuokrasopimuksessa ovat vuokranantaja ja vuokralainen. Vuokranantajana voi olla yksityishenkilö tai esimerkiksi yritys, yhdistys tai säätiö. Vaikka suullinen vuokrasopimus on pätevä toistaiseksi voimassaolevana, on osapuolten vaikea jälkikäteen todentaa, mitä on sovittu suullisesti. Kirjallinen sopimus onkin aina paras vaihtoehto molemmille osapuolille.

Jos vuokralaiseksi tulee useampi kuin yksi henkilö, kannattaa miettiä tarkkaan kuka sopimuksen allekirjoittaa. Jos eri sukupuolta olevat vuokralaiset saavat Kelan tukia ja he molemmat allekirjoittavat sopimuksen, muodostavat he yleensä yhteisen ruokakunnan. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokralaisten tulot vaikuttavat toistensa tukiin, vaikkakin heillä todellisuudessa olisi molemmilla ”omat rahat”. Tätä ongelmaa voi rajata kirjaamalla sopimukseen esimerkiksi ehdon, että vuokralaiset eivät vastaa toistensa vuokrista.

Hyvän vuokratavan mukaan vuokranantajan tulee huolehtia vuokrahuoneiston turvallisuudesta avainten ja lukitusten osalta. Avaimet luovutetaan vuokralaiselle kuittausta vastaan. Avaimia tulee luovuttaa riittävä määrä asukasmäärä huomioiden. Hyvänä määränä voidaan pitää vähintään kolmea avainta/huoneisto tai yhtä avainta/asukas ja yhtä vara-avainta. Vuokranantajan tulee teettää vuokralaisen pyynnöstä ja hänen kustannuksellaan vuokralaisen tarvitsemat lisäavaimet. Vuokrasuhteen päättyessä vuokralaisen tulee palauttaa vastaanottamansa määrä avaimia ja myös teetättämänsä lisäavaimet.

Vuokralaisvalinnan yhteydessä tehtävillä vuokralaiskandidaattien haastatteluilla pyritään kartoittamaan ja löytämään paras vuokralainen, jonka useimmissa tapauksissa toivotaan olevan pitkäaikainen. Jotkut vuokranantajat tekevät pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia, joihin lisätään ns. sopimussakkoehto, jolla tyypillisesti pyritään siihen, että vuokralainen ei irtisanoisi vuokrasopimusta ennen kuin vuoden asuminen tulee täyteen. Toiset vuokranantajat, esimerkiksi opiskelija-asuntoihin erikoistuneet, suosivat määräaikaisia vuokrasopimuksia.

Vuokrasopimus

Kesäkuusta 2018 alkaen tehtyihin toistaiseksi voimassaoleviin sopimuksiin sisältyy yleensä ehto sopimuksen ensimmäisestä mahdollisesta irtisanomisajan alkamisajankohdasta, jonka mukaan sitoudut asumaan asunnossa vähintään kuusi kuukautta. Jos haluat irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään sitä ennen, laskutamme sopimussakkona yhden kuukauden vuokraa vastaavan summan sopimuksesi päätyttyä.

Vuokrasuhteen irtisanominen sähköisesti

Myös vain toisen vuokralaisosapuolen irtisanoutuessa irtisanominen toimitetaan joko sähköisesti tai paperilla isännöitsijälle. Irtisanomisaika on tässäkin tapauksessa yksi kalenterikuukausi, eli kumpikin vuokralaisista vastaa vuokrista yhteisvastuullisesti seuraavan kuukauden loppuun. Irtisanomisilmoituksessa tulee mainita, että toinen vuokralaisosapuolista jää asumaan asuntoon.

5. Irtisanomisilmoitus toimitetaan sähköpostilla ja vastaanottaja kuittaa sen vastaanotetuksi. Mikäli vuokrasopimuksessa on useampia vuokralaisia, on irtisanomisilmoitus annettava tiedoksi jokaiselle vuokralaiselle erikseen. Poikkeuksena ovat aviopuolisot, joiden yhdessä tai toisen heistä vuokraamaa yhteisenä kotina käytettävää huoneistoa koskeva irtisanomisilmoitus saadaan lain mukaan toimittaa jommallekummalle puolisoista. Poikkeussäännös ei koske avopuolisoita.

Vuokrasopimuksen tekeminen on tärkeä osa asuntosijoittamista. Hyvä vuokrasopimus on reilu sekä vuokranantajalle että vuokalaiselle. Valitettavan usein vuokralaista pidetään välttämättömänä pahana eikä asiakkaana, joka maksaa pois sijoituslainojasi, tuo kuukausittaista kassavirtaa ja mahdollistaa vaurastumisesi. Järkevillä ehdoilla laadittu vuokrasopimus auttaa sinua pitämään kiinni pitkistä asiakassuhteista!

Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet asuinhuoneistosta vuokranantajan käyttöön yleisen tavan mukaan klo 12.00 sekä seuraavana päivänä luovutettava huoneisto kokonaisuudessaan vuokranantajan hallintaan. Vaatimus muuttopäivän siirtämisestä on pantava vireille tuomioistuimessa viimeistään kuukautta ennen muuttopäivää.